SURFACE FINISHING SOLUTIONS
INFORMATIE MET BETREKKING TOT GEGEVENSBESCHERMING

De bepalingen hieronder zijn van toepassing op:

TIGER Coatings Belgium bvba
Leuerbroek 1019
BE-3640 Kinrooi

Vertegenwoordiger:

Thomas Knoll

Hier​​​​​​​ vindt u een lijst van onze verwerkingsactiviteiten voor gegevensbescherming!​​​​​​​

ALGEMENE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT GEGEVENSBESCHERMING

Omdat wij de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk vinden, houden wij ons bij de verwerking van uw persoonsgegevens strikt aan de wettelijke vereisten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Basisverordeningen van de EU inzake Gegevensbescherming, de toepasselijke nationale wijzigingswetten en deze Privacy Informatie.

Hieronder vindt u gedetailleerde informatie over de omvang en het doel van uw verwerkingsactiviteiten en uw rechten als betrokkenen.

Behandeling van Persoonsgegevens:

Persoonsgegevens zijn gegevens die mogelijk aan u persoonlijk worden toegeschreven. Voorbeelden zijn gegevens zoals uw adres, naam, postadres, e-mailadres of telefoonnummer. Informatie, waaronder het aantal gebruikers dat een website bezoekt, wordt niet beschouwd als persoonsgegevens omdat het niet kan worden toegeschreven aan één persoon.

Rechten van Betrokkenen:

U heeft de volgende rechten:

 • Onder Art. 15 Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) kan u informatie opvragen over uw persoonsgegevens die wij verwerkten. Dit omvat informatie over hoe deze gegevens worden gebruikt, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, het bestaan van het recht op rectificatie, het recht op gegevenswissing, het recht op beperking van de verwerking of het recht om tegen die verwerking bezwaar te maken, het bestaan van het recht van bezwaar, de bron van uw gegevens tenzij die door ons werden verzameld, alsook het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en om nuttige informatie op te vragen over de details ervan;
 • Onder Art. 16 GDPR kan u de onmiddellijke rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens of de vervollediging van uw persoonsgegevens in ons systeem vragen;
 • Onder Art. 17 GDPR kan u de wissing vragen van u betreffende persoonsgegevens die bewaard worden in onze systemen tenzij de verwerking van deze gegevens nodig is voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor het nakomen van wettelijke verplichtingen, om redenen van algemeen belang of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen;
 • Onder Art. 18 GDPR kan u beperkingen vragen van de verwerking van uw persoonsgegevens indien u de juistheid van de gegevens betwist, de verwerking onrechtmatig is maar u zich verzet tegen de wissing en wij de gegevens niet langer nodig hebben maar u wel voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen of u een bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking onder Art. 21 GDPR;
 • Onder Art. 20 GDPR kan u vragen om uw persoonsgegevens die u heeft verstrekt te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm of om uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;
 • Onder Art. 7(3) GDPR kan u te allen tijde de toestemming die u ons heeft gegeven, intrekken. Indien u dit doet, is het ons in de toekomst niet meer toegestaan om op basis van deze toestemming gegevens te blijven verwerken.
 • Indien u van mening bent dat wij uw gegevens hebben verwerkt in strijd met de wet, zoals bedoeld in Art. 77 GDPR, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Doorgaans kan u dit doen door contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit van uw woonplaats of plaats van tewerkstelling of ons Hoofdkantoor.
 • Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van onze rechtmatige belangen, heeft u onder Art. 21 GDPR het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als daar redenen voor zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie of als het bezwaar betrekking heeft op direct marketing. In het laatste geval heeft u een algemeen recht om bezwaar te maken dat wij zullen toepassen zonder dat u informatie verstrekt over een specifieke situatie.

Uitoefening van uw Rechten:

De beslissing over het gebruik van uw persoonsgegevens is aan u. Indien u een van uw bovengenoemde rechten tegen ons wil uitoefenen, kan u ons daarom een e-mail sturen. Stuur ons samen met uw e-mailverzoek een kopie van uw officiële foto-ID en ondersteun ons in onze inspanningen om uw bezorgdheid te staven. Vermeld tot slot de relatie die u met ons had (werknemer, sollicitant, klant, leverancier) en de periode van die relatie. Hierdoor kunnen wij uw aanvraag binnen een redelijke termijn behandelen.

Bewaartermijn

Overeenkomstig Art. 5(1) lit. e GDPR zijn wij verplicht om persoonsgegevens onmiddellijk te verwijderen zodra het doel van de verwerking is bereikt. In dit verband wijzen wij erop dat wettelijke bewaarverplichtingen en -termijnen een rechtmatig doel vormen voor de verwerking van persoonsgegevens.

In ieder geval bewaren en beschermen wij persoonsgegevens tot het einde van de zakelijke relatie of tot het verstrijken van geldige garantie-, waarborg- of verjaringstermijnen; daarna tot de beëindiging van alle juridische geschillen die bewijs in de vorm van gegevens vereisen; ofwel tot het einde van het derde jaar na het laatste contact met een zakenpartner.

Verwerking en Verstrekking van Gegevens

Wij verwerken of verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden voor andere dan de hieronder genoemde doeleinden.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden indien:

 • U hiervoor de uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven als bedoeld in Art. 6(1) lit a GDPR;
 • De verwerking of verstrekking als bedoeld in Art. 6(1) lit f GDPR vereist is in het belang van de vennootschap en om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen en er geen reden is om aan te nemen dat u er een overweldigend belang bij heeft dat uw gegevens die bescherming verdienen, worden verwerkt;
 • Er een wettelijke verplichting bestaat tot verwerking of verstrekking als bedoeld in Art. 6(1) lit c GDPR, en
 • Dit rechtmatig is onder Art. 6(1) lit b GDPR voor het uitvoeren van contractuele relaties met u.

GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE

a) Wanneer u onze website bezoekt, stuurt de browser op uw toestel automatisch gegevens naar onze website server. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in wat bekend staat als een logbestand. Daarbij worden de volgende gegevens zonder uw hulp vastgelegd en opgeslagen tot ze automatisch worden gewist:

 • IP-adres van de computer die het verzoek heeft ingediend,
 • Data en tijdstip van toegang,
 • Naam en URL van het bestand waartoe toegang wordt verkregen,
 • Website van waaruit de website wordt benaderd (referrer URL),
 • Gebruikte browser en eventueel het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw toegangsprovider.

Wij verwerken de bovengenoemde gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Zorgen voor een vlotte verbinding met de website;
 • Zorgen voor comfortabel gebruik van onze website;
 • Analyse van de veiligheid en stabiliteit van het systeem; en
 • Bijkomende administratieve doeleinden.

De rechtsgrond voor gegevensverwerking is Art. 6(1) lit f GDPR. Onze rechtmatige belangen vloeien voort uit de bovengenoemde doeleinden voor het verzamelen van gegevens. Wij gebruiken de verzamelde gegevens nooit om conclusies te trekken over u als individu.

Daarnaast gebruiken wij cookies en analytische diensten wanneer u onze website bezoekt. Meer gedetailleerde uitleg hierover vindt u onder “Cookies” in dit Privacybeleid.

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die met behulp van de browser op uw toestel worden opgeslagen. Ze veroorzaken geen schade.

Wij maken gebruik van cookies om ons aanbod gebruiksvriendelijk te maken. Sommige cookies blijven opgeslagen op uw toestel totdat u ze verwijdert. Ze laten ons toe om uw browser te herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt.

De gegevens die door cookies worden verwerkt, zijn nodig voor het vermelde doel om onze rechtmatige belangen en die van derden te vrijwaren als bedoeld in Art. 6(1) lit. f GDPR.

Indien u het niet eens bent met deze praktijk, kan u uw browser zo instellen dat deze u informeert over het instellen van cookies en kan u dit toestaan geval per geval. Bij het deactiveren van cookies kan de functie van onze website beperkt zijn.

Google Analytics

Voor een op maat gemaakt ontwerp en een voortdurende optimalisatie van onze website maken wij gebruik van de functies van de Google Analytics webanalysedienst. Die wordt geleverd door Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en u kan ze gebruiken om het gebruik van de website te analyseren. De gegevens die over uw gebruik van deze website worden gegenereerd, worden gewoonlijk naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Wij gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat Google uw IP-adres op voorhand op deze website afkort binnen de EU-lidstaten of andere landen die partij zijn bij het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar afgekort. Google gebruikt deze informatie in opdracht van de websitebeheerder om te analyseren hoe u de website gebruikt om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om de websitebeheerder aanvullende diensten in verband met het gebruik van de website en het internet te verlenen. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kan het opslaan van cookies verhinderen door de betreffende instellingen in uw browsersoftware te configureren; wij willen u er echter op wijzen dat het mogelijk is dat u in dit geval niet ten volle gebruik kan maken van de functies van deze website. Bovendien kan u door het downloaden en installeren van de browser-plug-in via de volgende link verhinderen dat de door het cookie gecreëerde en aan uw gebruik van de website (incl. IP-adres) verbonden gegevens door Google worden verzameld en verwerkt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout​​​​​​​

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google voor reclamedoeleinden, instellingen en mogelijkheden tot bezwaar vindt u op de websites van Google: www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/, (“Data use by Google when you use websites or apps from our partners”), www.google.com/policies/technologies/ads (“Data use for advertisement purposes”), www.google.de/settings/ads (“Managing information used by Google in order to show you advertisements”) en http://www.google.com/ads/preferences/ ​​​​​​​(“Determine the kind of advertisements Google shows to you”).

Social Media Plug-ins

a) XING
Onze website gebruikt de functies van het XING netwerk. De provider is XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. Telkens wanneer u een van onze webpagina’s bezoekt die die functies van Xing bevat, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van Xing. Voor zover wij weten, worden daarbij geen persoonsgegevens opgeslagen. In het bijzonder is er geen opslag van IP-adressen of analyse van gebruikersgedrag. Meer informatie over gegevensbescherming en de Xing share-knop vindt u in het Privacybeleid van Xing op https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

b) LinkedIn
Onze website bevat plug-ins van het sociale netwerk LinkedIn of LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS (hierna “LinkedIn” genoemd). U kan de LinkedIn plug-ins herkennen aan het bedrijfslogo. Hou er rekening mee dat wanneer u onze website bezoekt, de plug-in een verbinding tot stand brengt tussen uw internetbrowser en de LinkedIn-server. Als gevolg hiervan verkrijgt LinkedIn de informatie dat onze website is bezocht via uw IP-adres. Wij wijzen u erop dat wij geen informatie ontvangen over de inhoud van de verzonden gegevens of over het gebruik van deze gegevens door LinkedIn.

LinkedIn is gecertificeerd op basis van het Privacy Shield. Meer informatie over het verzamelen van gegevens en uw juridische mogelijkheden en instellingsmogelijkheden vindt u bij LinkedIn. Ze worden u ter beschikking gesteld op http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv​​​​​​​.

Inhoud

Onze website kan links bevatten naar websites van derden (“externe links”). Deze links vallen onder de aansprakelijkheid van hun respectieve beheerders. TIGER heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en de inhoud van de gelinkte webpagina’s. Het feit dat externe links geconfigureerd zijn, betekent niet dat hun inhoud TIGER inhoud is. Zonder concrete informatie over inbreuken tegen de wet is TIGER niet in staat om permanent externe links te controleren en kan ook niet redelijkerwijze van TIGER verwacht worden dat zij dit zal doen. Echter, indien TIGER kennis krijgt van inbreuken tegen de wet, worden deze externe links onmiddellijk verwijderd.

E-mail

Als u vragen per e-mail verstuurt, worden uw gegevens, met inbegrip van de door u verstrekte contactgegevens, opgeslagen met het oog op de verwerking van uw vraag en eventuele daaropvolgende vragen. TIGER wijst erop dat de overdracht van gegevens via het internet (bijv. bij het communiceren via e-mail) beveiligingslacunes vertoont en niet volledig tegen toegang door derden kan worden beveiligd.

Reclameboodschappen

Het gebruik van onze contactgegevens op de “Legal Notice” pagina van onze website voor reclameboodschappen is absoluut ongewenst, tenzij met onze schriftelijke toestemming. TIGER en alle personen die op deze website worden genoemd, verzetten zich tegen elk commercieel gebruik en elke openbaarmaking van deze gegevens.

Databeveiliging

In het kader van het bezoek aan de website gebruiken wij de gangbare SSL-methode (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste encryptieniveau dat door uw browser wordt ondersteund. Meestal is dit een 256-bit encryptie. Als uw browser geen 256-bit encryptie ondersteunt, gebruiken we in plaats daarvan de 128-bit v3 technologie. U kan zien of de verzending van een afzonderlijke pagina van de website is versleuteld door te controleren op de gesloten sleutel- of het slotsymbool in de onderste statusbalk van uw browser.

Daarnaast maken wij gebruik van passende technische en organisationele beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen onbevoegde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen.

Actualiteit en Wijzigingen aan dit Privacybeleid

Als gevolg van de verdere ontwikkeling van onze website en onze daarmee verband houdende aanbiedingen of als gevolg van wijzigingen in de vereisten op basis van wetgeving of bevelen van autoriteiten, is het mogelijk dat wij dit Privacybeleid van tijd tot tijd moeten wijzigen. Het gewijzigde Privacybeleid kan te allen tijde van onze website worden gedownload en afgedrukt.

 

TIGER, Versie: mei 2018
TIGER Coatings Belgium bvba

Choose language
Contact us