SURFACE FINISHING SOLUTIONS
INFORMÁCIE O OCHRANE ÚDAJOV

INFORMÁCIE O OCHRANE ÚDAJOV

Nasledujúce ustanovenia sa vzťahujú na:

TIGERLAK SLOVAKIA , spol. s r.o.

Moyzesova 4,902 01 Pezinok

Kontaktné informácie pre žiadosti o ochrane osobných údajov : Zuzana Miklenčičová,

e-mail:office.sk@tiger-coatings.com

   

Splnomocnenec:

Helmut Lehner- konateľ

 

Zoznam našich spracovateľských aktivít týkajúcich sa ochrany údajov nájdete tu!

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY TÝKAJÚCE SA OCHRANY ÚDAJOV

Vzhľadom na to, že ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, dodržiavame zákonné požiadavky pri spracovávaní vašich osobných údajov vrátane, okrem iného, ​​základných nariadení EÚ o ochrane osobných údajov a príslušných národných novelizovaných zákonov, ako aj tejto informácie o osobných údajoch.

Nižšie nájdete podrobné informácie týkajúce sa rozsahu a účelu vašich spracovateľských činností a vašich práv ako subjektov údajov.

Manipulácia(zaobchádzanie) s osobnými údajmi:

Osobnými údajmi sú údaje potenciálne priradené k vám osobne. Príkladmi sú údaje, ako je vaša adresa, meno, poštová adresa, e-mailová adresa alebo číslo telefónu. Informácie vrátane počtu používateľov navštevujúcich webové stránky sa nepovažujú za osobné údaje, pretože nemôžu byť priradené jednej osobe.

Práva subjektov údajov

Máte nasledovné práva :

 • Podľa čl. 15 GDPR môžete požadovať informácie o vašich osobných údajoch, ktoré sme spracovali. Zahŕňa to informácie o tom, ako sa tieto údaje používajú, kategóriu osobných údajov, kategórie príjemcov, ktorým boli alebo sú vaše údaje poskytnuté, očakávané obdobie uchovávania, existencia práva na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania alebo námietky, existencia práva vzniesť námietky, pôvod vašich údajov, pokiaľ nie sú zozbierané nami, ako aj existenciu automatizovaného rozhodovacieho procesu vrátane profilovania(analýzy) a vyžiadanie zmysluplných informácií o ich podrobnostiach;
 • Podľa čl. 16 GDPR môžete požiadať o okamžitú opravu nesprávnych údajov alebo vyplnenie vašich osobných údajov v našom systéme; ·         Podľa článku 17 GDPR môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov uložených v našich systémoch, pokiaľ spracovanie týchto údajov nie je nevyhnutné pre uplatňovanie práva na slobodu prejavu a informácií, dodržiavanie zákonných povinností z dôvodov verejného záujmu alebo na presadzovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov;
 • Podľa čl. 18 GDPR môžete požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby        
 • Podľa čl. 20 GDPR môžete získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 • Podľa čl. 7 (3) GDPR môžete kedykoľvek zrušiť súhlas, ktorý ste nám dali. Ak tak urobíte, nemôžeme v budúcnosti pokračovať v spracovaní údajov na základe tohto súhlasu.
 • Ak si myslíte, že sme vaše údaje spracovali v rozpore so zákonom, podľa čl. 77 GDPR máte právo podať sťažnosť na regulačný orgán. Zvyčajne môžete tak urobiť tým, že sa obrátite na regulačný orgán v miestnom sídle, mieste zamestnania alebo na našom ústredí.
 • Ak vaše osobné údaje sú spracované na základe nášho oprávneného záujmu, podľa čl. 21 GDPR máte právo podať námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov ak pre to  existujú dôvody ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie alebo ak je námietka namierená proti priamemu mailu. V druhom prípade máte všeobecné právo vzniesť námietky, ktoré vykonáme bez poskytnutia informácií o konkrétnej situácii.

Uplatnenie vašich práv:

Rozhodnutie o použití vašich osobných údajov je na Vás V dôsledku toho, ak chcete uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, môžete nám poslať e-mail. Spolu s vašou e-mailovou žiadosťou nám pošlite kópiu oficiálnej fotky ID a podporte nás v snahe zdôvodniť váš záujem. Nakoniec uveďte vzťah, (zamestnanec, žiadateľ, zákazník, dodávateľ) a obdobie tohto vzťahu. V takom prípade nám umožníte spracovať Vašu žiadosť včas.

Obdobie uchovávania

Podľa čl. 5 ods. 1 písm. e GDPR sme povinní okamžite vymazať osobné údaje po dokončení spracovania. V tejto súvislosti chceme zdôrazniť, že zákonné povinnosti a termíny na uchovávanie sú legitímnym účelom spracovania osobných údajov.

V každom prípade uchovávame a chránime osobné údaje až do ukončenia obchodného vzťahu alebo do uplynutia platnosti platných záručných alebo premlčacích lehôt; až do uzavretia akýchkoľvek právnych sporov, ktoré vyžadujú dôkazy vo forme údajov; alternatívne až do konca tretieho roka po poslednom kontakte s obchodným partnerom.

Spracovanie a zverejňovanie údajov

Vaše osobné údaje nespracovávame ani nezverejňujeme tretím stranám na iné účely, ako sú uvedené nižšie.   Vaše osobné údaje spracovávame tretím stranám iba vtedy, ak:

 

 • Ste dali výslovný súhlas s tým, aby tak bolo učinené podľa čl. 6 (1) veta 1 písmeno a GDPR; 
 • Spracovanie alebo zverejnenie podľa čl. 6 (1) veta 1 písmeno f GDPR, je potrebné v záujme spoločnosti a k presadeniu, uplatneniu alebo obhájeniu právnych nárokov a nie je dôvod domnievať sa, že máte veľký záujem na tom, aby vaše údaje, ktoré si zaslúžia ochranu, neboli spracované;
 • Ak existuje zákonná povinnosť spracovať alebo zverejniť podľa čl. 6 (1) veta 1 písmeno c GDPR, a 
 • takéto konanie je zákonné(legitímne) podľa čl. 6 (1) veta 1 písmeno b GDPR na účely vykonávania zmluvných vzťahov s vami.

POUŽITIE NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKY

 

a) Keď navštívite našu webovú stránku, prehliadač použitý na vašom terminálovom zariadení automaticky odošle údaje na server našej webovej stránky. Tieto informácie sa dočasne ukladajú do súboru prihlásení. V tomto procese sa nasledujúce údaje zaznamenajú bez vašej pomoci a uložia sa, kým sa automaticky nevymažú:

 

 • IP adresa požadujúceho počítača, 
 • Údaje a čas prístupu,
 • názov a adresa URL prístupového súboru, 
 • Internetová stránka, z ktorej je prístupná webová stránka (URL odkazujúceho),
 • Použitý prehliadač a prípadne operačný systém vášho počítača a názov vášho poskytovateľa prístupu.

 

Tieto údaje spracovávame na nasledujúce účely:  

 • Zabezpečenie hladkého nadviazania spojenia s webovými stránkami;
 • Zabezpečenie pohodlného využívania našich webových stránok;
 • Analýza bezpečnosti a stability systému; a
 • dodatočné administratívne účely.

Právnym základom spracovania údajov je čl. 6 (1) veta 1 písmeno f GDPR. Náš legitímny záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov zberu údajov. Nikdy nepoužívame údaje zhromaždené na účely vyvodenia záverov o vás ako o jednotlivcovi.

Okrem toho používame cookies a analytické služby pri návšteve našich webových stránok.

Podrobnejšie vysvetlenia nájdete v časti "Súbory cookies" v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Cookies

Naše webové stránky používajú tzv. Cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sú uložené na vašom terminálovom zariadení pomocou prehliadača. Nepoškodzujú.(Nespôsobujú poškodenie).   Na to, aby sme našu ponuku uľahčili, používame cookies. Niektoré súbory cookies sa naďalej ukladajú na terminálovom zariadení, kým ich neodstránite. Umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač, keď nás opäť navštívite.

Údaje spracované prostredníctvom súborov cookies sa vyžadujú na uvedený účel, aby sme zachovali naše legitímne záujmy, ako aj záujmy tretích strán podľa čl. 6 (1) veta 1 bod f GDPR.

Ak s týmto postupom nesúhlasíte, môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby vás informoval o nastavených súboroch cookies a môžete ho povoliť na základe uváženia konkrétneho prípadu. Pri deaktivácii súborov cookies, môže byť funkcia našej webovej stránky obmedzená.

Google Analytika

Na účely návrhu na objednávku a neustálej optimalizácie našich webových stránok využívame funkcie webovej analytickej služby Google Analytics. Dodáva spoločnosť Google Ireland Limited, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Služba Google Analytics používa takzvané "súbory cookies". Sú to textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a môžete ich použiť na analýzu používania webových stránok. Údaje generované o používaní týchto webových stránok sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a ukladajú sa tam. As far as data will be sent to Google in the US, Google is certified under the Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google Analytics používame iba s aktivovanou anonymizáciou IP. Znamená to, že spoločnosť Google skracuje Vašu IP adresu na tejto webovej stránke predovšetkým v členských štátoch EÚ alebo iných krajinách, ktoré sú stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch je úplná adresa IP odoslaná na Google Server v USA a je skrátená tam. Spoločnosť Google používa tieto informácie v mene prevádzkovateľa webových stránok na analýzu vášho používania webových stránok na účely zostavovania prehľadov o činnostiach webových stránok a poskytovania ďaľších služieb spojených s používaním webových stránok a internetu prevádzkovateľom webových stránok. Adresa IP odoslaná vaším prehliadačom ako súčasť služby Google Analytics nie je zlúčená s inými údajmi spoločnosti Google.


Uloženiu súborov cookies môžete zabrániť konfiguráciou príslušných nastavení v softvéri prehliadača; chceme však poukázať na to, že v tomto prípade nebudete mať možnosť plne využiť funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov vytvorených súborom cookie a súvisiacich s používaním webových stránok (vrátane adresy IP) zo strany spoločnosti Google, ako aj spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na stránkach Google na nasledujúcom odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Ďaľšie informácie o používaní údajov na reklamné účely zo strany spoločnosti Google, nastaveniach a možnostiach na zobrazovanie námietok nájdete na webových stránkach spoločnosti Google: www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/, ("Používanie údajov keď používate webové stránky alebo aplikácie od našich partnerov "), www.google.com/policies/technologies/ads (" Použitie údajov na účely inzercie "), www.google.de/settings / reklamy ("Správa informácií používaných spoločnosťou Google na zobrazovanie reklám") a www.google.com/ads/preferences/ ("Určte druh inzerátov, ktoré vám spoločnosť Google zobrazí ").

Plug-iny sociálnych médií

a) XING

Naše webové stránky využívajú funkcie siete XING. Poskytovateľom je spoločnosť XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Nemecko. Zakaždým, keď pristupujete na niektorú z našich webových stránok, ktorá obsahuje funkcie Xing, je vytvorené spojenie so servermi spoločnosti Xing. Pokiaľ vieme, osobné údaje sa v tomto procese neukladajú. Najmä neexistuje ukladanie adries IP ani analýza správania používateľov.

Ďalšie informácie o ochrane údajov a tlačidlo zdieľania Xing nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Xing na stránke https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

b) LinkedIn

Naša webová stránka obsahuje doplnky sociálnej siete LinkedIn alebo LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len "LinkedIn"). Identifikátory pluginov LinkedIn môžete identifikovať logom spoločnosti. Majte na pamäti, že keď navštívite našu webovú stránku, plugin vytvorí spojenie medzi internetovým prehliadačom a serverom LinkedIn. Výsledkom je, že spoločnosť LinkedIn získala informácie o tom, že boli naše webové stránky prístupné z vašej IP adresy. Upozorňujeme, že nedostávame žiadne informácie týkajúce sa obsahu odoslaných údajov ani použitia uvedených údajov spoločnosťou LinkedIn.

LinkedIn je certifikovaný na základe štítku ochrany osobných údajov.

Ďaľšie informácie o zhromažďovaní údajov a zákonných možnostiach, ako aj možnostiach nastavení od spoločnosti LinkedIn môžete zistiť. Sú k dispozícii na adrese http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv.

Obsah

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán ("externé odkazy"). Tieto prepojenia(odkazy) podliehajú zodpovednosti príslušných operátorov. TIGER nemá žiadny vplyv na súčasný a budúci dizajn a obsah prepojených webových stránok. Skutočnosť, že externé linky sú nakonfigurované, neznamená, že ich obsah je obsahom spol. TIGER. Bez konkrétnych informácií týkajúcich sa porušenia zákona, TIGER nie je schopný priebežne kontrolovať externé odkazy, ani nie je odôvodnené očakávať, že TIGER tak urobí. Ak sa však TIGER dozvie o porušení zákona, tieto externé odkazy sa bezodkladne odstránia.

Email

Ak posielate otázky prostredníctvom e-mailu, vaše údaje, vrátane poskytnutých kontaktných údajov, sú uložené na účely spracovania vášho dotazu a následných otázok. TIGER poukazuje na to, že prenos údajov cez internet (napríklad pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) podlieha bezpečnostným medzerám a nemôže byť bezproblémovo chránený pred prístupom tretích strán.

Reklamy na komerčné účely

Použitie našich kontaktných údajov na našej stránke "Právne upozornenie" na webových stránkach pre komerčné reklamy je absolútne neprijateľné, pokiaľ tak nie je učinené s naším písomným súhlasom. TIGER a všetci jednotlivci uvedení na tejto webovej stránke sa týmto ohradzujú proti akémukoľvek komerčnému využitiu a zverejneniu týchto údajov.

Zabezpečenie dát


V kontexte návštevy webových stránok používame spoločnú metódu SSL (Secure Socket Layer) v spojení s najvyššou úrovňou šifrovania, ktorú podporuje váš prehliadač. Obvykle je to 256-bitové šifrovanie. Ak váš prehliadač nepodporuje 256-bitové šifrovanie, používame namiesto toho 128-bitovú technológiu v3. Môžete vidieť, či je prenos individuálnej stránky na webe zašifrovaný skontrolovaním symbolu uzatvoreného kľúča alebo zámku v dolnom stavovom riadku prehliadača.

Okrem toho používame vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich údajov pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, čiastočnou alebo úplnou stratou, zničením alebo proti neoprávnenému prístupu tretích strán. Naše bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú v súlade s technologickým vývojom.

Súčasnosť a zmeny a doplnenia k tejto politike ochrany osobných údajov

V dôsledku ďaľšieho vývoja našej webovej stránky a súvisiacich ponúk alebo z dôvodu zmien v požiadavkách na základe štatútov alebo objednávok vydaných štátnymi orgánmi, môžeme z času na čas zmeniť tieto pravidlá ochrany osobných údajov. Zásady ochrany osobných údajov v znení zmien a doplnení je možné získať z našich webových stránok a tlačiť kedykoľvek.

Choose language
Contact us