SURFACE FINISHING SOLUTIONS
SURFACE FINISHING SOLUTIONS
Powder Coatings & Digital Printing Solutions

Làm gì để khách hàng nhìn lên sản phẩm của bạn là cảm thấy hoàn hảo?  Vẻ đẹp?  Sự bền vững?  Sự khác thường?  Hay tất cả những điểu này?

Tiêu chí của chúng tôi ở TIGER là sáng tạo những giải pháp hoàn thiện làm cho sản phẩm của bạn mỗi ngày nhìn là thấy hoàn hảo.

 

A BETTER FINISH. A BETTER PRINT. FOR A BETTER WORLD.

Choose language
Contact us