SURFACE FINISHING SOLUTIONS
INFORMACE O OCHRANĚ DAT

INFORMACE O OCHRANĚ DAT

INFORMACE O OCHRANĚ DAT

 

Následující ustanovení se vztahují na:

TIGERLAK ,s r.o.

Kaštanová 34a, 620 00 Brno

Kontaktní informace pro žádosti o ochraně osobních údajů: Zuzana Miklenčičová,

e-mail:office.cz@tiger-coatings.com

 

zmocněnec:

Helmut Lehner- jednatel

Seznam našich zpracovatelských aktivit týkajících se ochrany údajů najdete zde!

 

OBECNÉ PODMÍNKY PRO OCHRANU ÚDAJŮ

Vzhledem k tomu, že ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, dodržujeme zákonné požadavky při zpracování vašich osobních údajů, včetně, mimo jiné, základních nařízení EU o ochraně osobních údajů a příslušných národních novelizovaných zákonů, jakož i tyto informace o osobních údajích.

Níže najdete podrobné informace týkající se rozsahu a účelu vašich zpracovatelských činností a vašich práv jako subjektů údajů.

Manipulace (zacházení) s osobními údaji:

Osobními údaji jsou údaje potenciálně přiřazeny k vám osobně. Příkladem jsou údaje, jako je vaše adresa, jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa nebo číslo telefonu. Informace včetně počtu uživatelů navštěvujících webové stránky se nepovažují za osobní údaje, protože nemohou být přiřazeny jedné osobě.

Práva subjektů údajů

Máte následující práva:

• Podle čl. 15 GDPR můžete požadovat informace o vašich osobních údajích, které jsme zpracovali. Zahrnuje to informace o tom, jak se tyto údaje používají, kategorii osobních údajů, kategorie příjemců, kterým byly nebo jsou vaše údaje poskytnuté, očekávané době uchovávání, existence práva na opravu, vymazání, omezení zpracování nebo námitky, existenci práva vznést námitky, původ vašich údajů, pokud nejsou shromáždeńy námi, jakož i existenci automatizovaného rozhodovacího procesu včetně profilování (analýzy) a vyžádání smysluplných informací o jejich podrobnostech;

•  Podle čl. 16 GDPR můžete požádat o okamžitou opravu nesprávných údajů nebo doplnění í vašich osobních údajů v našem systému;

• Podle článku 17 GDPR můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů uložených v našich systémech, pokud zpracování těchto údajů není nezbytné pro uplatňování práva na svobodu projevu a informací, dodržování zákonných povinností z důvodů veřejného zájmu nebo na prosazování, uplatňování a hájení právních nároků;

• Podle čl. 18 GDPR můžete požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud jde o jeden z těchto případů: dotyčná osoba napadne správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího provozovateli ověřit správnost osobních údajů; zpracování je protizákonné a dotyčná osoba zpochybňuje výmaz  osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití; provozovatel již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje je dotyčná osoba na prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků; dotyčná osoba zpochybnila zpracování podle článku 21 odst. 1, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně provozovatele převažují nad oprávněnými důvody dotyčné osoby

• Podle čl. 20 GDPR můžete získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli.

• Podle čl. 7 (3) GDPR můžete kdykoliv zrušit souhlas, který jste nám dali. Pokud tak učiníte, nemůžeme v budoucnu pokračovat ve zpracování údajů na základě tohoto souhlasu.

• Pokud si myslíte, že jsme vaše údaje zpracovali v rozporu se zákonem, podle čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost na regulační orgán. Obvykle můžete tak učinit tím, že se obrátíte na regulační orgán v místním sídle, místě zaměstnání nebo na našem ústředí.

• Pokud vaše osobní údaje jsou zpracovány na základě našeho oprávněného zájmu, podle čl. 21 GDPR máte právo podat námitky proti zpracování vašich osobních údajů, pokud existují důvody pro to, které vyplývají z vaší konkrétní situace nebo pokud je námitka namířena proti přímému mailu. V druhém případě máte všeobecné právo vznést námitku, které provedeme bez poskytnutí informací o konkrétní situaci.

Uplatnění vašich práv:

Rozhodnutí o použití vašich osobních údajů je na Vás. V důsledku toho, pokud chcete uplatnit některé z výše uvedených práv, můžete nám poslat e-mail. Spolu s vaší e-mailovou žádostí nám pošlete kopii oficiální fotky ID a podpořte nás ve snaze zdůvodnit váš zájem. Nakonec uveďte vztah, který jste měli s námi (zaměstnanec, žadatel, zákazník, dodavatel) a období tohoto vztahu. V takovém případě nám umožníte zpracovat vaši žádost včas.

Doba uchovávání

Podle čl. 5 odst. 1 písm. e GDPR jsme povinni okamžitě vymazat osobní údaje po dokončení zpracování. V této souvislosti chceme zdůraznit, že zákonné povinnosti a termíny pro uchovávání jsou legitimním účelem zpracování osobních údajů.

V každém případě uchováváme a chráníme osobní údaje až do ukončení obchodního vztahu nebo do uplynutí platnosti platných záručních nebo promlčecích lhůt; až do uzavření jakýchkoli právních sporů, které vyžadují důkazy ve formě dat; alternativní až do konce třetího roku po posledním kontaktu s obchodním partnerem.

Zpracování a zveřejňování údajů                                                                          

Vaše osobní údaje nezpracováváme ani nezveřejňujeme třetím stranám pro jiné účely, než jsou uvedeny níže.Vaše osobní údaje zpracováváme třetím stranám pouze tehdy, pokud:

• Jste dali výslovný souhlas s tím, aby tak bylo učiněno podle čl. 6 (1) věta 1 písmeno a GDPR;                                                                                                                          
• Zpracování nebo zveřejnění podle čl. 6 (1) věta 1 písmeno f GDPR, je třeba v zájmu společnosti a k prosazení, uplatnění nebo obhájení právních nároků a není důvod se domnívat, že máte velký zájem na tom, aby vaše údaje, které si zaslouží ochranu, nebyly zpracovány;                                                                                                                      
• Pokud existuje zákonná povinnost zpracovat nebo zveřejnit podle čl. 6 (1) věta 1 písmeno c GDPR, a                                                                                                         
• takové jednání je zákonné (legitimní) podle čl. 6 (1) věta 1 písmeno b GDPR pro účely provádění smluvních vztahů s vámi.

POUŽITÍ NAŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY

a) Když navštívíte naši webovou stránku, prohlížeč použitý na vašem terminálovém zařízení automaticky odešle data na server naší webové stránky. Tyto informace se dočasně ukládají do souboru přihlášení. V tomto procesu se následující údaje zaznamenají bez vaší pomoci a uloží se, dokud se automaticky nevymažou:

• IP adresa požadujícího počítače,

• Údaje a čas přístupu,

• název a adresa URL přístupového souboru,

• Internetová stránka, ze které je přístupná webová stránka (URL odkazujícího),

• Použitý prohlížeč a případně operační systém počítače a název poskytovatele    přístupu.

Tyto údaje zpracováváme pro následující účely:

• Zajištění hladkého navázání spojení s webovými stránkami;

• Zajištění pohodlného využívání našich webových stránek;

• Analýza bezpečnosti a stability systému; a

• dodatečné administrativní účely.

Právním základem zpracování údajů je čl. 6 (1) věta 1 písmeno f GDPR.Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů shromažďování údajů. Nikdy nepoužíváme údaje shromážděné pro vyvození závěrů o vás jako o jednotlivci.

Kromě toho používáme cookies a analytické služby při návštěvě našich webových stránek.

Podrobnější vysvětlení najdete v části "Soubory cookies" v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Cookies

Naše webové stránky používají tzv. Cookies. Jsou to malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem terminálovém zařízení pomocí prohlížeče. Nepoškozují. (Nezpůsobují poškození).  

Na to, abychom naši nabídku usnadnili, používáme cookies. Některé soubory cookies se nadále ukládají na terminálovém zařízení, dokud je neodstraníte. Umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč, když nás opět navštívíte.  

Údaje zpracovány prostřednictvím souborů cookies se vyžadují na uvedený účel, abychom zachovali naše legitimní zájmy, jakož i zájmy třetích stran podle čl. 6 (1) věta 1 bod f GDPR.  

Pokud s tímto postupem nesouhlasíte, můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby vás informoval o nastavených souborech cookies a můžete jej povolit na základě uvážení konkrétního případu. Při deaktivaci cookies, může být funkce naší webové stránky omezená  

Google Analytika

Pro účely návrhu na objednávku a neustálé optimalizace našich webových stránek využíváme funkce webové analytické služby Google Ireland Limited, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Služba Google Analytics používá takzvané "cookies". Jsou to textové soubory, které jsou uloženy v počítači a můžete je použít k analýze používání webových stránek. Údaje generované o používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server Google v USA a ukládají se tam. As far as data will be sent to Google in the US, Google is certified under the Privacy Shield. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google Analytics používáme pouze s aktivovanou anonymizaci IP. Znamená to, že společnost Google zkracuje Vaši IP adresu na této webové stránce především v členských státech EU nebo jiných zemích, které jsou stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná adresa IP odeslána na Google Server v USA a je zkrácena tam. Společnost Google používá tyto informace jménem provozovatele webových stránek na analýzu vašeho používání webových stránek pro účely sestavování přehledů o činnostech webových stránek a poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu provozovatelem webových stránek. Adresa IP odeslaná vaším prohlížečem jako součást služby Google Analytics není sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Uložení souborů cookies můžete zabránit konfigurací příslušných nastavení v softwaru prohlížeče; chceme však poukázat na to, že v tomto případě nebudete mít možnost plně využít funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů vytvářených souborem cookie a souvisejících s používáním webových stránek (včetně adresy IP) ze strany společnosti Google, jakož i zpracováním těchto údajů společností Google stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na stránkách Google na následujícím odkazu:

http : //tools.google.com/dlpage/gaoptout? hl = de

Další informace o používání údajů pro reklamní účely ze strany společnosti Google, nastaveních a možnostech na zobrazování námitek naleznete na webových stránkách společnosti Google: www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/, ("Používání údajů když používáte webové stránky nebo aplikace od našich partnerů "), www.google.com/policies/technologies/ads (" Použití údajů pro účely inzerce "), www.google.de/settings / reklamy ("Správa informací používaných společností Google na zobrazování reklam") a www.google.com/ads/preferences/ ("Určete druh inzerátů, které vám společnost Google zobrazí").

Plug-iny sociálnych médií

a) XING

Naše webové stránky využívají funkce sítě XING. Poskytovatelem je společnost XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Německo. Pokaždé, když přistupujete na některou z našich webových stránek, která obsahuje funkce Xing, je vytvořeno spojení se servery společnosti Xing. Pokud víme, osobní údaje se v tomto procesu neukládají. Zejména neexistuje ukládání adres IP ani analýza chování uživatelů.

Další informace o ochraně dat a tlačítko sdílení Xing naleznete v Zásadách ochrany      osobních údajů společnosti Xing na stránce https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

b) LinkedIn

Naše webová stránka obsahuje doplňky sociální sítě LinkedIn nebo LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen "LinkedIn"). Identifikátory pluginů LinkedIn můžete identifikovat logem společnosti. Mějte na paměti, že když navštívíte naši webovou stránku, plugin vytvoří spojení mezi internetovým prohlížečem a serverem LinkedIn. Výsledkem je, že společnost LinkedIn získala informace o tom, že byly naše webové stránky přístupné z vaší IP adresy. Upozorňujeme, že nedostáváme žádné informace týkající se obsahu odeslaných údajů ani použití uvedených údajů společností LinkedIn.

LinkedIn je certifikován na základě štítku ochrany osobních údajů.Další informace o shromažďování údajů a zákonných možnostech, jakož i možnostech nastavení od společnosti LinkedIn můžete zjistit. Jsou k dispozici na adrese http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv.

Obsah

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran ("externí odkazy"). Tyto odkazy (odkazy) podléhají odpovědnosti příslušných operátorů. TIGER nemá žádný vliv na současný a budoucí design a obsah propojených webových stránek. Skutečnost, že externí linky jsou nakonfigurovány,

neznamená, že jejich obsah je obsahem spol. TIGER. Bez konkrétních informací týkajících se porušení zákona, TIGER není schopen průběžně kontrolovat externí odkazy, ani není odůvodněné očekávat, že TIGER tak učiní. Pokud se však TIGER dozví o porušení zákona, tyto externí odkazy neprodleně odstraní.

Email

Pokud posíláte dotazy prostřednictvím e-mailu, vaše údaje, včetně poskytnutých kontaktních údajů, jsou uloženy pro účely zpracování vašeho dotazu a následných otázek. TIGER poukazuje na to, že přenos dat přes internet (například při komunikaci prostřednictvím e-mailu) podléhá bezpečnostním mezerám a nemůže být bezproblémově chráněn před přístupem třetích stran.                                                                                                             

Reklamy na komerční účely

Použití našich kontaktních údajů na naší stránce "Právní upozornění" na webových stránkách pro komerční reklamy je absolutně nepřijatelné, pokud tak není učiněno s naším písemným souhlasem. TIGER a všichni jednotlivci uvedeni na této webové stránce se tímto ohrazují proti jakémukoliv komerčnímu využití a zveřejnění těchto údajů.

Zabezpečení dat

V kontextu návštěvy webových stránek používáme společnou metodu SSL (Secure Socket Layer) ve spojení s nejvyšší úrovní šifrování, kterou podporuje váš prohlížeč. Obvykle je to 256-bitové šifrování. Pokud váš prohlížeč nepodporuje 256-bitové šifrování, používáme namísto toho 128-bitovou technologii v3. Můžete vidět, zda je přenos individuální stránky na webu zašifrovaný zkontrolováním symbolu uzavřeného klíče nebo zámku v dolním stavovém řádku prohlížeče.

Kromě toho používáme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu vašich údajů před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou, zničením nebo proti neoprávněnému přístupu třetích stran. Naše bezpečnostní opatření se neustále zlepšují v souladu s technologickým vývojem.

Současnost ,změny  a doplnění k této politice ochrany osobních údajů  

V důsledku dalšího vývoje naší webové stránky a souvisejících nabídek nebo z důvodu změn v požadavcích na základě stanov nebo objednávek vydaných státními orgány, můžeme čas od času změnit tato pravidla ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů ve znění pozdějších předpisů je možné získat z našich webových stránek a tisknout kdykoliv. 

Choose language
Contact us