TIGER Coatings Dodacie a platobné podmienky

1. Všeobecné

1.1. Ak nebolo dohodnuté písomne inak, na zmluvný vzťah spoločnosti TIGERLAK Slovakia spol. s r.o. (ďalej len "TIGERLAK") so zákazníkom (ako je definovaný v čl. 1.4. nižšie) ohľadne objednaného tovaru, sa použijú výlučne tieto dodacie a platobné podmienky (ďalej len "Dodacie podmienky") a záručné podmienky spoločnosti TIGERLAK a/alebo spoločnosti zo skupiny TIGERLAK, ak existujú, aplikovateľné pre objednaný tovar. . Dodacie podmienky a záručné podmienky spoločnosti TIGERLAK /alebo spoločnosti zo skupiny TIGERLAK sa použijú najmä na predloženie ponúk, uzavretie kúpnych zmlúv a dodanie tovaru spoločnosťou TIGERLAK, a to v znení platnom v deň objednávky a sú prístupné na stiahnutie v príslušnej časti nasledovnej webovej stránky: www.tiger-coatings.com/terms/sk. ​​​​​​​

Spoločnosť TIGERLAK neakceptuje žiadne odlišné všeobecné obchodné podmienky a/alebo iné podmienky ZÁKAZNÍKA, s výnimkou prípadu, ak s ich aplikáciou spoločnosť TIGERLAK výslovne písomne súhlasí.

1.2. Telekomunikačný prenos, najmä prostredníctvom e-mailu, sa považuje za dostatočný na splnenie požiadavky na písomnú formu v zmysle týchto Dodacích podmienok.

1.3. Na objednávky, ktoré ZÁKAZNÍK uskutoční cez webový obchod www.tiger-coatings.com/shop (ďalej len "Webový obchod TIGERLAK") sa popri ostatných ustanoveniach Dodacích podmienok použijú tiež ustanovenia čl. 19.

1.4. Portfólio služieb a tovaru ponúkaných spoločnosťou TIGERLAK, vrátane ponuky vo Webovom obchode TIGERLAK, je určené výlučne podnikateľom v zmysle ich definície v § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZÁKAZNÍCI" alebo "ZÁKAZNÍK"). Spoločnosť TIGERLAK neponúka služby a nepredáva tovar spotrebiteľom v zmysle ich definície v § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, resp. v § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

2. Ponuky a objednávky

2.1. Ponuky, ktoré predkladá spoločnosť TIGERLAK sú nezáväzné, predovšetkým ohľadom cien, množstiev, dodacích lehôt a všeobecnej dodateľnosti tovaru. Spoločnosť TIGERLAK písomne potvrdí prevzatie objednávky ZÁKAZNÍKA. Toto potvrdenie prevzatia objednávky nepredstavuje a nezakladá právne záväzné prijatie objednávky ZÁKAZNÍKA. Objednávky ZÁKAZNÍKA budú pre spoločnosť TIGERLAK záväzné až pri skutočnom dodaní.

3. Informačná povinnosť ZÁKAZNÍKA

3.1. Ak má ZÁKAZNÍK v úmysle použiť tovar objednaný od spoločnosti TIGER v nasledujúcich oblastiach použitia: automobilový priemysel, letectvo, železnice, veterná energia, koľajové vozidlá, lanovky, elektrárne, plavidlá, štrukturálne zasklenia alebo ak ZÁKAZNÍK plánuje použiť tovar v oblasti, v ktorej výrobok prichádza do styku s potravinami, pitnou vodou alebo elektronikou, je ZÁKAZNÍK povinný písomne oznámiť spoločnosti TIGERLAK takéto plánované použitie,

  • v prípade tovaru vyrábaného na mieru pred tým, ako spoločnosť TIGERLAK vyrobí prvú vzorku;
  • v prípade štandardného tovaru predtým alebo - najneskôr - v čase, keď si ZÁKAZNÍK tento tovar objedná.

ZÁKAZNÍK je takisto povinný vo vyššie uvedenom čase písomne oznámi spoločnosti TIGERLAK (v prípade tovaru vyrábaného na mieru pred tým, ako spoločnosť TIGERLAK vyrobí prvú vzorku, alebo v prípade štandardného tovaru predtým alebo najneskôr v čase, keď si ZÁKAZNÍK tento tovar objedná.), ak je objednaný tovar určený na aplikáciu na diely, ktoré zvyčajne vyvolávajú riziká bezpečnosti produktu v zmysle príslušných predpisov o bezpečnosti výrobkov.

4. Dodávka a dodacie termíny

4.1. Pre dodávky platia podmienky Incoterms (posledná platná verzia). Ako štandardná doložka platí doložka EXW Pezinok (TIGERLAK). Spoločnosť TIGERLAK si však výslovne vyhradzuje právo odchýliť sa od tejto štandardnej doložky podľa vlastného uváženia a napr. uplatniť doložku CPT v prípade, ak sú podmienky doložky CPT pre ZÁKAZNÍKA výhodnejšie. Ak ZÁKAZNÍK trvá na uplatnení doložky EXW Pezinok (TIGERLAK), ZÁKAZNÍK to musí výslovne uviesť vo svojej ponuke.

Uvádzané termíny dodávky sú založené na dlhoročných skúsenostiach ale sú nezáväzné. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za nedodržanie týchto termínov dodávky.

5. Vratné obaly

5.1. Spoločnosť TIGERLAK zoberie naspäť len obaly, ktoré sú výslovne označené ako vratné obaly. Takéto vratné obaly je ZÁKAZNÍK povinný vrátiť bez ďalších nákladov spoločnosti TIGERLAK do troch mesiacov v bezchybnom stave tak, aby si nevyžadovali žiadnu opravu.- V prípade vrátenia po uplynutí tejto trojmesačnej lehoty spoločnosť TIGERLAK neposkytne žiadny kredit/nevráti žiadnu zálohu...

6. Výhrada vlastníctva a postúpenie:

6.1. Dodané výrobky zostávajú až do úplného zaplatenia kúpnej ceny a všetkých súvisiacich vedľajších pohľadávok vlastníctvom spoločnosti TIGERLAK. Tovar, ako aj tovar, ktorý v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami nahrádza tento tovar a na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníctva, sa ďalej označujú ako "Tovar podliehajúci výhrade vlastníctva". ZÁKAZNÍK je povinný skladovať Tovar podliehajúci výhrade vlastníctva pre spoločnosť TIGERLAK bezplatne.

6.2. ZÁKAZNÍK je oprávnený spracovať Tovar podliehajúci výhrade vlastníctva v rámci bežnej obchodnej činnosti až do momentu výskytu prípadu vymáhania. ZÁKAZNÍK nemôže na Tovar podliehajúci výhrade vlastníctva zriadiť záložné právo a ani vykonať zabezpečovacie prevody práva.

6.3. Ak bude Tovar podliehajúci výhrade vlastníctva spracovaný ZÁKAZNÍKOM, strany sa dohodli, že spracovanie bude vykonané v mene a na účet spoločnosti TIGERLAK ako výrobcu, bez toho, aby spoločnosti TIGERLAK v dôsledku toho vznikli akékoľvek záväzky, a spoločnosť TIGERLAK priamo nadobudne vlastníctvo k takto novo vytvorenej veci alebo - ak spracovanie bolo vykonané s použitím vecí vlastnených viacerými vlastníkmi alebo ak je hodnota novo vytvorenej veci vyššia ako hodnota Tovaru podliehajúceho výhrade vlastníctva - nadobudne spoluvlastníctvo k novo vytvorenej veci vo výške spoluvlastníckeho podielu zodpovedajúcej pomeru hodnoty Tovaru podliehajúceho výhrade vlastníctva k hodnote novovytvorenej veci. V prípade, ak ZÁKAZNÍK nenadobudne takéto vlastníctvo, ZÁKAZNÍK a spoločnosť TIGERLAK týmto uzatvárajú nasledujúce zmluvu o zabezpečovacom prevode práva:

(i) Vymedzenie zabezpečeného záväzku: Pohľadávka spoločnosti TIGERLAK na zaplatenie kúpnej ceny a všetky súvisiacich vedľajších pohľadávky spoločnosti TIGERLAK k tejto pohľadávke.

(ii) Označenie práva, ktoré sa prevádza v prospech veriteľa: (i) Budúce vlastnícke právo ZÁKAZNÍKA k novo vytvorenej veci pochádzajúcej zo spracovania Tovaru podliehajúceho výhrade vlastníctva, alebo (ii) alebo budúce spoluvlastnícke právo ZÁKAZNÍKA k novo vytvorenej veci pochádzajúcej zo spracovania Tovaru podliehajúceho výhrade vlastníctva vo výške spoluvlastníckeho podielov v pomere uvedenom v prvej vete.

(iii) Práva a povinnosti účastníkov zmluvy k prevedenému právu počas trvania zabezpečovacieho prevodu práva: ZÁKAZNÍK bude mať právo vec, ku ktorej patrí prevedené vlastnícke právo užívať a je povinný ju chrániť pred poškodením, stratou a zničením. Spoločnosť TIGERLAK a ZÁKAZNÍK budú mať k veci, ku ktorej patrí prevedené vlastnícke právo aj ďalšie práva a povinností uvedené v týchto Dodacích podmienkach. Tento zabezpečovací prevod práva bude trvať až do úplného splnenia zabezpečeného záväzku.

(iv) Ocenenie prevedeného práva v peniazoch: Prevedené právo má hodnotu vo výške rovnajúcej sa výške zabezpečeného záväzku v peniazoch.

(v) Spôsob výkonu zabezpečovacieho prevodu práva: Pokiaľ sa Zákazník dostane do omeškania so zaplatením akejkoľvek časti zabezpečeného záväzku, spoločnosť TIGERLAK je oprávnená začať výkon zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva a vec predať sama alebo prostredníctvom tretej osoby, alebo formou dobrovoľnej dražby, resp. aukcie na náklady ZÁKAZNÍKA a výťažok z tohto predaja po odrátaní nevyhnutne a účelne vynaložených nákladov v súvislosti s výkonom zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva použiť na uspokojenie zabezpečeného záväzku. Začatie výkonu zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva v súlade s touto zmluvou oznámi spoločnosť TIGERLAK Zákazníkov prostredníctvom výzvy na odovzdanie veci.

(vi) Najnižšie podanie v prípade dobrovoľnej dražby: Najnižšie podanie môže byť vo výške 100% výšky zabezpečeného záväzku.

Ak je Tovar podliehajúci výhrade vlastníctva zlúčený alebo neoddeliteľne zmiešaný s inými vecami aby vytvoril jednu neoddeliteľnú vec a ak bude jedna z týchto iných vecí považovaná za hlavnú zložku, potom sa ZÁKAZNÍK zaväzuje previesť na spoločnosť TIGERLAK spoluvlastnícky podiel k novej veci v pomere uvedenom v prvej vete tohto čl. 6.3 vyššie, a to pokiaľ hlavnú zložku novej veci vlastnil ZÁKAZNÍK.

6.4. V prípade ďalšieho predaja Tovaru podliehajúceho výhrade vlastníctva ZÁKAZNÍK týmto postupuje spoločnosti TIGERLAK ako zabezpečenie pohľadávky voči kupujúcemu vyplývajúcej z tohto predaja - v prípade spoluvlastníckeho práva spoločnosti TIGERLAK k Tovaru podliehajúcemu výhrade vlastníctva ZÁKAZNÍK postupuje časť pohľadávky z takéhoto predaja vo výške zodpovedajúcej tomuto spoluvlastníckemu podielu. To isté platí aj pre iné nároky, ktoré vzniknú z Tovaru podliehajúcemu výhrade vlastníctva alebo inak vzniknú v súvislosti s Tovarom podliehajúcim výhrade vlastníctva ako sú nároky z poistenia alebo nároky z náhrady škody v prípade jeho straty alebo zničenia. Spoločnosť TIGERLAK splnomocňuje - s možnosťou toto splnomocnenie odvolať - ZÁKAZNÍKA aby vo vlastnom mene prijal plnenia pohľadávok a nárokov a vymáhal pohľadávky a nároky postúpené spoločnosti TIGERLAK. Spoločnosť TIGERLAK môže toto splnomocnenie odvolať iba v prípade ak nastane prípad vymáhania.

6.5. Ak tretie strany získajú do svojej dispozície Tovar podliehajúci výhrade vlastníctva, najmä prostredníctvom zadržania, ZÁKAZNÍK je povinný ich bezodkladne informovať o vlastníckom práve spoločnosti TIGERLAK a aj informovať o tom spoločnosť TIGERLAK, aby mohla spoločnosť TIGERLAK uplatňovať svoje vlastnícke práva. Ak tretia strana nie je schopná nahradiť spoločnosti TIGERLAK náklady na súdne alebo mimosúdne uplatňovanie, ktoré jej v tejto súvislosti vzniknú, ZÁKAZNÍK zodpovedá spoločnosti TIGERLAK za náhradu týchto nákladov .

6.6. Spoločnosť TIGERLAK uvoľní Tovar podliehajúci výhrade vlastníctva, ako aj veci alebo nároky, ktoré ich nahrádzajú, pokiaľ ich hodnota presahuje sumu zabezpečených pohľadávok o viac ako 30%. Veci alebo iné predmety, ktoré budú podľa tohto ustanovenia uvoľnené, určí spoločnosť TIGERLAK.

6.7. Ak spoločnosť TIGERLAK odstúpi od zmluvy v prípade porušenia zmluvy ZÁKAZNÍKOM - najmä v prípade nezaplatenia - (prípad vymáhania), spoločnosť TIGERLAK bude oprávnená požadovať vrátenie Tovaru podliehajúceho výhrade vlastníctva.

7. Platobné podmienky a omeškanie :

Platby budú uskutočňované nasledovne:

(a) v priebehu lehoty splatnosti uvedenej na vystavenej faktúre, vkladom do pokladnice (t.j. v hotovosti); alebo ak takáto lehota nie je uvedená

(b)v priebehu 30 dní po dátume vystavenia faktúry vkladom do pokladnice (t.j. v hotovosti)

Oneskorené platby podliehajú úrokom z omeškania vo výške 1% za mesiac. ZÁKAZNIK znáša akékoľvek poplatky za upomienky, inkasné poplatky a poplatky za právne služby v primeranej výške.. Ak sa ZAKAZNÍK dostane do omeškania so zaplatením za jednu alebo viaceré dodávky, je spoločnosť TIGERLAK oprávnená pozastaviť' ďalšie dodávky až do zaplatenia, alebo odstúpiť' od existujúcich zmlúv so ZÁKAZNÍKOM. Reklamácie nedostatkov atď. nezbavujú ZÁKAZNÍKA povinnosti dodržať vyššie uvedené platobné podmienky.

8. Záruka a náhrada škody:

Pokiaľ tieto Dodacie podmienky, najmä v tomto čl.8, obsahujú podmienky odporujúce záručným podmienkam spoločnosti TIGERLAK a/alebo spoločnosti zo skupiny TIGERLAK aplikovateľným pre objednaný tovar (prosím pozrite časť 1.1), majú prednosť uvedené záručné podmienky pre objednaný tovar pred týmito Dodacími podmienkami.

8.1. Záruka

(1) Spoločnosť TIGERLAK nezaručuje, že výrobok je vhodný na konkrétne zamýšľané použitie, ani spoločnosť TIGERLAK neposkytuje záruku za kvalitu vyrobených náterov, výtlačkov, komponentov atď. ZÁKAZNÍK je pred použitím povinný skontrolovať dodané výrobky ohľadom ich vhodnosti na zamýšľané použitie. Ďalej je zodpovednosťou ZÁKAZNÍKA dodržiavať technické pokyny vydané spoločnosťou TIGERLAK a/alebo spoločnosťou zo skupiny TIGERLAK, najmä informácie o predúprave a čistení, informácie o kompatibilite a špecifikácie využitia, ako aj karty bezpečnostných údajov a vytvoriť potrebné podmienky na používanie výrobkov spoločnosti TIGERLAK. Pokiaľ ZÁKAZNÍK spracúva a predáva na trhu výrobky dodané spoločnosťou TIGERLAK, je výlučnou zodpovednosťou ZÁKAZNÍKA vyhnúť sa vadám svojich výrobkov prostredníctvom testovania a kontroly kvality. ZÁKAZNÍK sa zaväzuje, že nahradí spoločnosti TIGERLAK škodu, ktorá jej vznikne z akýchkoľvek nárokov tretích strán vyplývajúcich z porušenia povinností ZÁKAZNÍKA.

(2) Spoločnosť TIGERLAK zaručuje, že výrobky v čase dodania ZÁKAZNÍKOVI alebo, kde to je nevyhnutné, v čase kontroly a prevzatia ZÁKAZNÍKOM neobsahujú vady materiálu a spracovania. Záručná doba je 6 mesiacov od dodania alebo, ak sa vyžaduje kontrola a prevzatie, od momentu kontroly a prevzatia. Táto lehota platí aj pre nároky na náhradu škody spôsobenej vadou výrobkov.

Informácie poskytnuté spoločnosťou TIGERLAK o predmete dodávky alebo služby (napr. hmotnosť, rozmery, úžitkové hodnoty, nosnosť, tolerancie a technické údaje alebo špecifikácie v produktových listoch), ako aj ich znázornenia (napr. výkresy a ilustrácie) sú iba približné, pokiaľ použiteľnosť na zmluvne zamýšľaný účel nevyžaduje presnú zhodu. Nie sú to zaručené vlastnosti, ale skôr popisy alebo označenia príslušnej dodávky alebo služby. Odchýlky, ktoré sú v obchode obvyklé, a odchýlky, ku ktorým dochádza na základe právnych predpisov alebo ktoré predstavujú technické vylepšenia, ako aj nahradenie výrobkov ekvivalentnými výrobkami, sú prípustné do takej miery, pokiaľ nenarúšajú použiteľnosť vzhľadom na zmluvne zamýšľaný účel. Pri predaji založenom na vzorkách alebo predlohách spoločnosť TIGERLAK zaručuje iba dohodnuté alebo schválené vlastnosti vzorky alebo predlohy, pričom sú prípustné malé odchýlky v kvalite, farbe a účinku; pri predajoch na základe kariet farieb a účinkov sú povolené väčšie odchýlky.

(3) Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, spoločnosť TIGERLAK neposkytuje žiadnu inú záruku a výslovne vylučuje poskytnutie akýchkoľvek iných záruk.

(4) Tovar dodaný spoločnosťou TIGERLAK musí byť starostlivo prezretý ZÁKAZNÍKOM alebo treťou stranou určenou ZÁKAZNÍKOM bezprostredne po jeho doručení ZÁKAZNÍKOVI alebo tretej strane určenej ZÁKAZNÍKOM. Tovar sa bude považovať za prevzatý a akceptovaný ZÁKAZNÍKOM vo vzťahu k zjavným vadám alebo vadám, ktoré by mohli byť zistené pri bezprostrednom a starostlivom prezretí, pokiaľ spoločnosť TIGERLAK nedostane písomné oznámenie o vadách do 7 pracovných odo dňa dodania tovaru. Odchylne od tohto platí, že oznámenie ZÁKAZNÍKA o vadách týkajúcich sa množstva a hmotnosti tovaru musí byť vykonané ihneď po prijatí tovaru, inak nebude akceptované. V každom prípade musia byť oznámenia o vadách týkajúcich sa stavu tovaru urobené v písomnej forme a odoslané spoločnosti TIGERLAK pred spracovaním alebo zmiešaním tovaru.

Vo vzťahu k ostatným vadám sa dodaný tovar považuje za prevzatý a akceptovaný ZÁKAZNÍKOM, ak spoločnosť TIGERLAK nedostane oznámenie o vadách do 7 pracovných dní odo dňa, keď sa vada stala zrejmou; ak však bola vada zrejmá pri bežnom používaní už skôr, považuje sa tento skorší moment za rozhodujúci pre začiatok lehoty na oznámenie vád.

To platí primerane aj pre predaj na základe vzoriek alebo predlôh za predpokladu, že ZÁKAZNÍK je povinný vzorku alebo predlohu ihneď skontrolovať uvedeným spôsobom. V takom prípade je Zákazník povinný oznámiť akékoľvek vady hneď a nie až v čase po dodaní hlavnej dodávky.

(5) Práva ZÁKAZNÍKA vyplývajúce zo záruky spoločnosti TIGERLAK sú vo všeobecnosti obmedzené na primerané zníženie ceny alebo výmenu alebo prijatie vráteného vadného tovaru, a to podľa rozhodnutia spoločnosti TIGERLAK. V prípade vád na výrobkoch od iných výrobcov, ktoré spoločnosť TIGERLAK nemôže odstrániť z licenčných alebo faktických dôvodov, spoločnosť TIGERLAK podľa vlastného uváženia uplatní svoje práva vyplývajúce zo záruk výrobcov a dodávateľov, a to na účet ZÁKAZNÍKA alebo ich postúpi ZÁKAZNÍKOVI. V prípade takýchto vád budú nároky zo záruky voči spoločnosti TIGERLAK existovať iba podľa príslušných záručných podmienok takýchto výrobkov a ak budú v súlade s týmito Dodacími podmienkami a len v prípade ak právne vymáhanie vyššie uvedených nárokov voči výrobcovi a dodávateľovi bolo neúspešné alebo je zbytočné, napr. z dôvodu platobnej neschopnosti.

(6) Práva ZÁKAZNÍKA z vád, vrátane práv z právnych vád, sú vylúčené, ak ZÁKAZNÍK (i) bez súhlasu spoločnosti TIGERLAK upraví dodaný tovar alebo ho nechá upraviť tretej strane, (ii) ho recykluje alebo ho nechá recyklovať tretej strane, (iii) používa ho v rozpore s účelom zmluvy, zákonnými požiadavkami alebo požiadavkami vydanými spoločnosťou TIGERLAK, alebo (iv) používa ho s nekompatibilným zariadením. To neplatí, ak vyššie uvedené okolnosti neboli príčinou vady.

Rovnako sú práva ZÁKAZNÍKA z vád vylúčené, ak príčinou vady boli Materiály špecifikované, poskytnuté alebo schválené ZÁKAZNÍKOM v zmysle čl. 10.4.

(7) Ak je vada spôsobená zavinením spoločnosti TIGERLAK, ZÁKAZNÍK je oprávnený požadovať náhradu škody v súlade s podmienkami uvedenými v čl.8.2

(8) Dôkazné bremeno preukázania vady, vrátane času výskytu vady a času, kedy sa vada stala zrejmou, znáša ZÁKAZNÍK.

8.2. Náhrada škody

(1) Zodpovednosť spoločnosti TIGERLAK za škodu, bez ohľadu na jej právny dôvod, najmä z dôvodu nemožnosti dodávky, jej oneskorenia, vadnej alebo nesprávnej dodávky, porušenia zmluvy, porušenia povinností počas zmluvných rokovaní a akéhokoľvek súkromnoprávneho deliktu vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou tovaru, je obmedzená tak, že v každom prípade je nevyhnutné zavinenie a podlieha obmedzeniam v zmysle tohto čl. 8.2.

(2) Spoločnosť TIGERLAK nie je zodpovedná za škodu spôsobenú bežnou nedbanlivosťou na strane svojich štatutárnych orgánov, právnych zástupcov, zamestnancov alebo iných zástupcov, pokiaľ táto nedbanlivosť nezahŕňa porušenie podstatných zmluvných povinností. V rozsahu v akom to pripúšťajú príslušné právne predpisy toto obmedzenie platí primerane aj pre zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku hrubej nedbanlivosti.

(3) Ak je spoločnosť TIGERLAK zodpovedná za škodu vo veci samej, je táto zodpovednosť obmedzená na škody, ktoré spoločnosť TIGERLAK predvídala ako možný dôsledok porušenia zmluvy v čase uzavretia zmluvy alebo ktoré by mohla predvídať, ak by postupovala s náležitou starostlivosťou. Zodpovednosť spoločnosti TIGERLAK za náhradu ušlého zisku, nepriamu alebo následnú škodu je v rozsahu v akom to umožňujú príslušné právne predpisy vylúčená.

(4) Ak za škodu zodpovedá spoločnosť TIGERLAK je povinnosť spoločnosti TIGERLAK poskytnúť náhradu škody ďalej obmedzená v prípade každého nároku samostatne na čiastku zodpovedajúcu kúpnej cene príslušného vadného výrobku alebo výrobku v prípade ktorého sa uplatňuje príslušný nárok a/alebo náhrada škody, v každom prípade je obmedzená najviac na sumu 50 000 EUR (slovom: päťdesiattisíc eur).

(5) Ustanovenia čl. 8.2 ods. 7, ako aj čl. 10.4 týchto Dodacích podmienok platia primerane aj pre vylúčenie nárokov na náhradu škody zo strany ZÁKAZNÍKA.

(6) Ďalej, v rozsahu v akom to umožňujú príslušné právne predpisy, spoločnosť TIGERLAK nezodpovedá za žiadne škody alebo ujmy akéhokoľvek druhu vyplývajúce z použitia jej tovaru (i) mimo oblastí použitia špecifikovaných spoločnosťou TIGERLAK, alebo (ii) v súvislosti s použitím v oblastiach alebo dielmi, ktoré zvyčajne vyvolávajú riziká bezpečnosti produktu , ako sú definované v čl. 3, za predpokladu, že ZÁKAZNÍK nesplnil svoju oznamovaciu povinnosť v súlade s čl. 3 včas; alebo iii) výrobok nebol použitý pred dátumom spotreby.

(7) Ďalej v prípadoch v ktorých takéto obmedzenie zodpovednosti umožňujú príslušné právne predpisy spoločnosť TIGERLAK nezodpovedá za akékoľvek porušenie predzmluvných povinností, za pozitívne porušenie povinností, akékoľvek porušovanie povinností sekundárnych k povinnostiam zo zmluvy alebo za nepriamu alebo následnú škodu.

(8) Vyššie uvedené vylúčenie zodpovednosti a obmedzenia zodpovednosti sa v rovnakej miere vzťahujú na štatutárne orgány, právnych zástupcov, zamestnancov a ostatných zástupcov spoločnosti TIGERLAK.

(9) Obmedzenia uvedené v tomto čl. 8 sa nevzťahujú na kogentnú úpravu zákonnej zodpovednosti spoločnosti TIGERLAK z dôvodu úmyselného konania, zjavnej hrubej nedbanlivosti, ublíženia na živote / tele / zdraví alebo zodpovednosti podľa príslušných predpisov o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.

8.3. Dôkazné bremeno preukázania akýchkoľvek nárokov na náhradu škody, vrátane preukázania zavinenia, znáša ZÁKAZNÍK.

8.4. Výrobky je možné vrátiť spoločnosti TIGERLAK iba so súhlasom spoločnosti TIGERLAK. Pri uplatnení reklamácie vady, alebo iného nároku ohľadom skutočne alebo údajne vadných výrobkov je spoločnosť TIGERLAK oprávnená prerušiť ďalšie dodávanie výrobkov, kým sa s konečnou platnosťou nezistí dôvodnosť uplatňovaných nárokov, pričom v takom prípade sa dodacie termíny zodpovedajúco posúvajú. Ďalej má spoločnosť TIGERLAK právo odoberať a prešetrovať tak vzorky ako aj príslušný výrobok z použitého zariadenia.

9. Práva duševného vlastníctva:

9.1. Spoločnosť TIGERLAK zaručuje podľa podmienok uvedených v tomto čl. 9, že predmet dodávky, ak sa používa v súlade so zmluvou, neporušuje registrované práva priemyselného vlastníctva a žiadosti o registrovanie práv priemyselného vlastníctva tretích strán, o ktorých spoločnosť TIGERLAK vedela v čase uzavretia zmluvy alebo o ktorých nemohla spoločnosť TIGERLAK nevedieť, za predpokladu, že takéto právo vyplýva z registrovaného práva priemyselného vlastníctva alebo zo žiadosti o registrovanie práva priemyselného vlastníctva podľa práva krajiny, v ktorej je predmet dodávky používaný ZÁKAZNÍKOM, ak strany v čase uzatvorenia zmluvy vzali do úvahy, že predmet dodávky bude v tejto krajine použitý, alebo ostatných prípadoch podľa práva krajiny, v ktorej má ZÁKAZNÍK úradne registrované sídlo. Spoločnosť TIGERLAK vylučuje akúkoľvek inú záruku v tomto smere.

9.2. Krajiny s registrami patentov ku ktorým nemožno odôvodnene očakávať, že bude mať spoločnosť TIGERLAK prístup prostredníctvom verejných databáz v češtine, slovenčine, nemčine alebo angličtine sa neberú do úvahy pokiaľ sa nepreukáže opak; ak v súlade s ustanoveniami predchádzajúceho bodu krajina, v ktorej sa nachádza úradne registrované sídlo ZÁKAZNÍKA, je krajina, ktorá sa neberie do úvahy, právo krajiny v ktorej sa nachádza zapísané sídlo spoločnosti TIGERLAK bude jediné relevantné právo.

9.3. Čl. 10.4 zostáva týmto nedotknutý. Povinnosť spoločnosti TIGERLAK podľa čl. 9.1 sa nevzťahuje ani na prípady, kedy ZÁKAZNÍK vedel alebo nemohol nevedieť o takomto práve (priemyselného vlastníctva) v čase uzavretia zmluvy.

9.4. ZÁKAZNÍK bez zbytočného odkladu písomne oznámi spoločnosti TIGERLAK, ak sú voči nemu uplatnené nároky z dôvodu porušenia týchto práv.

9.5. V prípade, že predmet dodávky porušuje právo tretej osoby v zmysle čl. 9.1, spoločnosť TIGERLAK podľa vlastného uváženia a na svoje náklady predmet dodávky upraví alebo nahradí takým spôsobom, aby už neboli porušované práva tretích osôb, ale aby predmet dodávky aj ďalej plnil zmluvne dohodnuté funkcie alebo zaobstará právo užívania pre ZÁKAZNÍKA uzatvorením licenčnej zmluvy s treťou stranou. Ak sa to spoločnosti TIGERLAK nepodarí v primeranej lehote, ZÁKAZNÍK bude oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primerané zníženie kúpnej ceny. Akékoľvek nároky na náhradu škody patriace ZÁKAZNÍKOVI podliehajú obmedzeniam uvedeným v čl. 8 týchto Dodacích podmienok.

9.6. V prípade porušenia zákona spôsobeného výrobkami od iných výrobcov dodanými spoločnostou TIGERLAK od týchto iných výrobcov spoločnosť TIGERLAK podľa vlastného uváženia uplatní svoje nároky voči výrobcom a dodávateľom na účet ZÁKAZNÍKA alebo ich postúpi ZÁKAZNÍKOVI. Nároky voči spoločnosti TIGERLAK v týchto prípadoch v rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi nevzniknú.

10. Práva duševného vlastníctva spoločnosti TIGERLAK / alebo Materiály poskytnuté ZÁKAZNÍKOM:

10.1. Spoločnosť TIGERLAK si vyhradzuje všetky práva a nároky, najmä všetky práva duševného vlastníctva, práva na dôverné informácie a obchodné tajomstvo, na všetky ponuky a odhady nákladov predložené spoločnosťou TIGERLAK a na všetky výkresy, ilustrácie, vzorky, digitálne vzorky a súbory, fotografie, výpočty, brožúry, katalógy, modely, nástroje, dátové listy, špecifikácie, informácie o produkte a ďalšie dokumenty a pomôcky sprístupnené ZÁKAZNÍKOVI. ZÁKAZNÍK nesmie tieto položky sprístupniť tretím stranám, a to ani samotné predmety, ani ich obsah, ani ich nesmie zverejniť, využívať takýto predmet sám prostredníctvom tretích strán, ani ich reprodukovať bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti TIGERLAK. Na požiadanie spoločnosti TIGERLAK ZÁKAZNÍK vráti tieto predmety v celom rozsahu spoločnosti TIGERLAK a zničí všetky vyhotovené kópie, ak tieto nie sú nutné pre ZÁKAZNÍKA pri bežnom výkone jeho obchodnej činnosti alebo ak rokovania nevedú k uzavretiu zmluvy. Toto sa nevzťahuje na ukladanie elektronicky poskytovaných údajov na účely normálneho zálohovania údajov – tzv. „data backup“.

10.2. Ak nie je písomne dohodnuté inak, práva na všetky registrované a / alebo neregistrované ochranné známky a súvisiace práva patriace spoločnosti TIGERLAK, najmä ochranné známky a názov spoločnosti, patria stále výlučne spoločnosti TIGERLAK.

10.3. Spoločnosť TIGERLAK si ďalej vyhradzuje všetky práva na vývoj, vylepšenia, vynálezy alebo objavy uskutočnené spoločnosťou TIGERLAK v rámci zmluvného plnenia alebo výkonu. To isté platí primerane aj pre údaje a know how.

10.4. Ak ZÁKAZNÍK poskytne spoločnosti TIGERLAK zložky, materiály, dokumenty, šablóny, plány, vzorky, grafiku, formulácie, logá alebo fotografie (Materiály) pre účely plnenia zmluvy, je ZÁKAZNÍK povinný tieto položky vopred skontrolovať z hľadiska práv tretích strán, najmä práv duševného vlastníctva, a zaručuje, že Materiály neporušujú práva tretích strán a môžu byť použité spoločnosťou TIGERLAK na zamýšľaný účel. Spoločnosť TIGERLAK nie je povinná kontrolovať poskytnuté materiály z hľadiska možného porušenia práv tretích strán.

10.5. Spoločnosť TIGERLAK nezodpovedá vo vzťahu k ZÁKAZNÍKOVI za akékoľvek porušenie takýchto práv tretích strán prostredníctvom Materiálov, ktoré boli špecifikované, poskytnuté alebo schválené ZÁKAZNÍKOM.

10.6. Ak si tretia strana uplatní voči spoločnosti TIGERLAK pohľadávky z dôvodu porušenia práv, ZÁKAZNÍK sa zaväzuje, že poskytne spoločnosti TIGERLAK náhradu škody a poskytne aj náhradu za všetky vzniknuté nevýhody. To platí aj pre náklady na právne zastúpenie. ZÁKAZNÍK sa zaväzuje, že poskytne spoločnosti TIGERLAK na požiadanie potrebné dokumenty.

11. Vylúčenie zodpovednosti – digitálne vzorky:

11.1. Spoločnosť TIGERALK si vyhradzuje právo ponúknuť ZÁKAZNÍKOVI na požiadanie nástroj na digitálne vzorkovanie, najmä vo vzťahu k výberu farby, efektu, dizajnu a / alebo štruktúry, ako aj geometrie jednotlivých produktov. Týmto sa výslovne zdôrazňuje, že všetky tieto príklady vzorkovania nepredstavujú záväzné vzorky alebo predlohy a skôr ide o nezáväzné digitálne ilustrácie. Najmä kvôli rozdielom v nastaveniach obrazovky a ďalším faktorom (ako je napríklad výskyt svetla) nie je možné, aby sa digitálna vzorka presne zhodovala so skutočným výrobkom, čo znamená, že napríklad zobrazenie farby na výstupnom zariadení sa môže líšiť od farby skutočného výrobku. Pokiaľ nie je písomne výslovne dohodnuté inak, spoločnosť TIGERLAK nepreberá zodpovednosť za odchýlky medzi digitálnou vzorkou a skutočnými vlastnosťami výrobku. Spoločnosti TIGERLAK ponúka nezáväzné vzorky, ktoré sú k dispozícii na požiadanie na zákazníckom oddelení.

12. Zadržiavanie, započítavanie:

12.1. ZÁKAZNÍK nie je oprávnený zadržiavať z nejakého dôvodu platby za dodané výrobky a takisto nie je oprávnený jednostranne si započítať svoje pohľadávky z akýchkoľvek nárokov, ktoré môže mať voči spoločnosti TIGERLAK voči pohľadávkam spoločnosti TIGERLAK na zaplatenie peňažných záväzkov ZÁKAZNIKA

13. Postúpenie práv a prevzatie povinností:

13.1. Spoločnosť TIGERLAK je oprávnená postúpiť akékoľvek práva vyplývajúce zo zmluvy, ako aj všetky práva zo zmluvy ako celok tretím stranám s predchádzajúcim oznámením zákazníkovi. Spoločnosť TIGERLAK je oprávnená postúpiť akékoľvek práva vyplývajúce zo zmluvy, ako aj všetky práva zo zmluvy ako celok akejkoľvek osobe spriaznenej so spoločnosťou TIGERLAK bez toho, aby sa na to vyžadovalo osobitné predchádzajúce oznámenie podľa predošlej vety.

13.2. ZÁKAZNÍK týmto výslovne udeľuje súhlas spoločnosti TIGERLAK, aby akýkoľvek existujúci alebo budúci dlh alebo záväzok spoločnosti TIGERLAK zo zmluvy mohla prevziať akákoľvek tretia osoba, ktorá sa dohodne so spoločnosťou TIGERLAK, že prevezme jej dlh alebo záväzok. V takomto prípade nastúpi takáto tretia osoba na miesto spoločnosti TIGERLAK ako pôvodného dlžníka, postavenie spoločnosti TIGERLAK ako dlžníka zanikne a spoločnosť už nebude mať voči ZÁKAZNÍKOVI povinnosť plniť.

14. Prísľuby a technické poradenstvo:

14.1. Ústne prísľuby akéhokoľvek druhu sú účinné iba po písomnom potvrdení od spoločnosti TIGERLAK.

14.2. V rozsahu v akom spoločnosť TIGERLAK poskytne technické informácie alebo technické pokyny a tieto informácie alebo pokyny nie sú súčasťou zmluvne dohodnutého rozsahu služieb, ktoré má plniť spoločnosť TIGERLAK, sa toto vykonáva bezplatne a s vylúčením akejkoľvek zodpovednosti. Žiadne takéto pokyny nepredstavujú náhradu za prezretie výrobku ZÁKAZNÍKOM, najmä prezretie či je vhodný na konkrétny účel alebo použitie. .

15. Vyššia moc:

15.1. „Vyššia moc“ znamená výskyt udalosti alebo okolnosti, ktorá bráni spoločnosti TIGERLAK plniť jeden alebo viac svojich zmluvných záväzkov voči ZÁKAZNÍKOVI ak a v rozsahu, v akom: (i) prekážka je mimo primeranej kontroly spoločnosti TIGERLAK; (ii) spoločnosť TIGERLAK ju v čase uzavretia zmluvy nemohla rozumne predvídať; a (iii) účinky prekážky nemožno primerane odvrátiť spoločnosťou TIGERLAK. .

15.2. Pokiaľ sa nepreukáže opak, za vyššiu moc sa budú určite považovať nasledujúce skutočnosti: vládne obmedzenia (napr. menové a obchodné obmedzenia, embargo a sankcie), vojna a vojnové činy, nepokoje, pracovné spory, požiar, prírodné udalosti, nedostatok pracovnej sily, energia alebo nedostatok surovín, dlhodobé poruchy dopravy, telekomunikácií , informačných systémov a akákoľvek epidémia alebo pandémia (vrátane akýchkoľvek zákonných alebo regulačných opatrení na ich zvládnutie).

15.3. V prípade vyššej moci zaniknú povinnosti spoločnosti TIGERLAK plniť svoje zmluvné záväzky, zanikne zodpovednosť spoločnosti TIGERLAK za škody a aj povinnosť spoločnosti TIGERLAK plniť akékoľvek iné zmluvné nápravné opatrenia pre prípad porušenia zmluvy. Spoločnosť TIGERLAK oznámi ZÁKAZNÍKOVI príslušnú udalosť bez zbytočného odkladu posudzovaného v medziach toho, čo je primerané. Od tohto okamihu je ZÁKAZNÍK povinný prijať všetky primerané opatrenia na zmiernenie a obmedzenie účinkov udalosti, ktorá má vplyv na plnenie zmluvy spoločnosťou TIGERLAK. Ak účinok uplatňovanej prekážky alebo udalosti nie je len dočasný, spoločnosť TIGERLAK je oprávnená úplne alebo čiastočne odstúpiť od zmluvy bez toho aby bola stanovená konkrétna lehota, a to aj vtedy, ak k udalosti došlo v čase, keď spoločnosť TIGERLAK bude v omeškaní s poskytnutím svojho plnenia. Ak je účinok tvrdenej prekážky alebo udalosti iba dočasný, spoločnosť TIGERLAK môže pozastaviť alebo prerušiť svoju povinnosť plniť tak dlho, pokiaľ uvedená prekážka bráni spoločnosti TIGERLAK v plnení jej zmluvných povinností alebo v možnosti v dobrej viere upraviť svoje zmluvné záväzky tak, aby zodpovedali zmeneným okolnostiam. Spoločnosť TIGERLAK bude informovať ZÁKAZNÍKA hneď potom ako prekážka už nebude brániť plneniu jej zmluvných povinností. Prekážka nie je len dočasná, ak doba jej trvania presahuje dobu 60 dní.

16. Rozhodné právo a právomoc:

16.1. Všetky zmluvy uzatvorené spoločnosťou TIGERLAK sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Použitie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru je výslovne vylúčené. Všetky spory vyplývajúce z týchto zmlúv budú patriť do právomoci súdov Slovenskej republiky a strany predložia svoje spory na rozhodnutie týmto súdom. Príslušnosť súdov Slovenskej repubiky bude určená v súlade so slovenskými právnymi predpismi.

17. Oddeliteľnosť ustanovení:

17.1. Ak by bolo niektoré ustanovenia týchto Dodacích podmienok úplne alebo čiastočne neplatné alebo nevymáhateľné alebo by sa takým stalo v budúcnosti, nebude tým dotknutá účinnosť a vymožiteľnosť všetkých ostatných ustanovení. Neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie sa bude považovať za nahradené, v rozsahu v akom to dovoľujú príslušné právne predpisy, takýmto platným, účinným a vymáhateľným ustanovením, ktoré sa čo najbližšie blíži ekonomickému účelu sledovanému neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným ustanovením v rozsahu jeho predmetu, množstva, času, miesta alebo rozsahu aplikácie.

18. Zásady spracúvania osobných údajov

18.1. Spoločnosť TIGERLAK pri spracúvaní osobných údajov dodržiava právne predpisy na ochranu osobných údajov. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov spoločnosťou TIGERLAK sú dostupné na: www.tiger-coatings.com/data-protection.

19. Webový obchod TIGERLAK

19.1. Naše Dodacie podmienky sa použijú tiež v prípade transakcií uskutočnených cez Webový obchod TIGERLAK. V takom prípade sa použijú tiež ustanovenia tohto čl. 19. V prípade, že ustanovenia čl. 1 až 16. odporujú ustanoveniam tohto čl. 19. ("Webový obchod TIGERLAK") majú prednosť ustanovenia čl. 19.

19.2. Použitie Webového obchodu TIGERLAK vyžaduje registráciu. Podrobnejšie informácie o procese registrácie sú prístupné na stránke Webového obchodu TIGERLAK alebo ich možno získať od zákazníckej služby. Po dokončení procesu registrácie ZÁKAZNÍK môže cez Webový obchod TIGERLAK zadať objednávky, ktoré sú záväzné pre ZÁKAZNÍKA. ZÁKAZNÍK musí zabezpečiť, aby údaje zadané prostredníctvom Webového obchodu TIGERLAK boli správne a tiež, aby prístupové údaje boli používané iba užívateľmi, ktorí sú v mene ZÁKAZNÍKA oprávnení zadať záväzné objednávky.

19.3. Uzavieranie zmlúv:

Informácie zverejnené spoločnosťou TIGERLAK vo Webovom obchode TIGERLAK z právneho hľadiska nepredstavujú návrh na uzavretie zmluvy, ale iba nezáväzné informácie pre ZÁKAZNÍKA o možnosti podať spoločnosti TIGERLAK návrh na uzavretie zmluvy.

ZÁKAZNÍK môže vybrať výrobky z radu výrobkov spoločnosti TIGERLAK vo Webovom obchode TIGERLAK a umiestniť ich do virtuálneho nákupného košíka kliknutím na tlačidlo "pridať do košíka".

ZÁKAZNÍK má tiež možnosť odstrániť vybrané výrobky z virtuálneho nákupného košíka. ZÁKAZNÍK uskutočňuje záväzný návrh na uzavretie zmluvy o kúpe tovaru umiestneného vo virtuálnom nákupnom košíku až odoslaním objednávky prostredníctvom tlačidla "objednať s povinnosťou platby". Pred odoslaním objednávky je ZÁKAZNÍK povinný zabezpečiť správnosť svojej objednávky. Pred odoslaním objednávky si ZÁKAZNÍK môže pozrieť obsah jeho objednávky, zmeniť ho a tiež zrušiť objednávku. Po dokončení objednávky ZÁKAZNÍKOM bude obdržanie objednávky potvrdené automaticky vygenerovaným e-mailom. Toto potvrdenie o obdržaní dokumentuje, že spoločnosť TIGERLAK obdržala objednávku ZÁKAZNÍKA, ale nepredstavuje prijatie ZÁKAZNÍKOVÉHO návrhu na uzavretie zmluvy spoločnosťou TIGERLAK.

Spoločnosť TIGERLAK má právo prijať ZÁKAZNÍKOV návrh na uzavretie zmluvy urobený cez Webový obchod TIGERLAK v primeranej lehote najmenej 3 pracovných dni. Spoločnosť TIGERLAK si vyhradzuje právo odmietnuť ZÁKAZNÍKOVÉ návrhy na uzavretie zmluvy, a to bez udania dôvodu.

K prijatiu ZÁKAZNÍKOVHO návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a tým k uzavretiu zmluvy, dochádza v okamihu kedy spoločnosť TIGERLAK doručí ZÁKAZNÍKOVI svoje vyhlásenie o prijatí ZÁKAZNÍKOVHO návrhu na uzavretie zmluvy, ktoré je urobené samostatne, najneskôr spolu s informáciou o odoslaní tovaru.

19.4. Dostupnosť tovaru, popis výrobkov a ich prezentácia

Dostupnosť výrobkov uvedených vo Webovom obchode TIGERLAK je založená na skúsenosti a nie je záväzná. Informácie o výrobkoch zverejnené vo Webovom obchode TIGERLAK podliehajú zmenám. Spoločnosť TIGERLAK si vyhradzuje právo uskutočniť doplnenia, opravy a zmeny.

Ak sa ukáže, že výrobok objednaný ZÁKAZNÍKOM už nie je dostupný v dostatočnom množstve, spoločnosť TIGERLAK o tom samostatne informuje ZÁKAZNÍKA keď d spracúva ZÁKAZNÍKOVÚ objednávku.

Prezentácia výrobkov vo Webovom obchode TIGERLAK a v relevantných výtlačkoch, nie sú záväzné, a to najmä s ohľadom na farbu, jas, kontrast, štruktúru a účinky výrobku, keďže sa môžu líšiť v závislosti od použitého výstupného zariadenia (monitor, tlačiareň, atď.). Spoločnosť TIGERLAK nezodpovedá za také odlišnosti oproti skutočným vlastnostiam výrobku. Spoločnosť TIGERLAK ponúka vzorky výrobkov s presnou farbou, ktoré sú dostupné na požiadanie od zákazníckej služby.

19.5. Ceny, dopravné a ostatné náklady

Ceny uvedené vo Webovom obchode TIGERLAK sú cenníkovými cenami spoločnosti TIGERLAK. Všetky uvedené ceny sú "netto", čo znamená, že nezahŕňajú DPH alebo ostatné zákonné dane, poplatky vrátane cla, colných poplatkov a iné náklady.

Okrem cenníkových cien ZÁKAZNÍK znáša tiež nasledovné náklady:

(i) Dopravné náklady: budú účtované plus prirážka za dopravu. Spoločnosť TIGERLAK môže zmeniť alebo upraviť výšku dopravných nákladov v prospech ZÁKAZNÍKA.

(ii) Clo: Táto prirážka sa odlišuje v závislosti od krajiny alebo poštového smerovacieho čísla adresy doručenia poskytnutej ZÁKAZNÍKOM.

Vyššie uvedené typy nákladov sú – za predpokladu, že sú účtované v plnej alebo čiastočnej výške – vo Webovom obchode TIGERLAK uvedené samostatne v časti "Poplatky" vedľa cenníkovej ceny.

Čiastočné dodávky, ktoré sú rozumne prijateľné pre ZÁKAZNÍKA, sú dovolené.

19.6. Množstevné / cenové opcie

Kombinované opcie ("množstevné / cenové opcie") poskytované spoločnosťou TIGERLAK vo Webovom obchode TIGERLAK z právneho hľadiska nepredstavujú ponuky, ale skôr návrhy objednávky, ktoré sú automaticky generované na základe množstva objednávky. ZÁKAZNÍK má možnosť, nie povinnosť, prijať tietonávrhy . ZÁKAZNÍK môže kedykoľvek zrušiť objednávku, ak si neželá prijať žiadny zo zobrazených návrhov objednávok.

19.7. Osobitné cenové podmienky

Osobitné podmienky, ktoré sú platne dohodnuté medzi spoločnosťou TIGERLAK a ZÁKAZNÍKOM nie sú viditeľné vo Webovom obchode TIGERLAK. Spoločnosť TIGERLAK bude plniť akúkoľvek zmluvu v súlade s platne dohodnutými osobitnými podmienkami, okrem prípadu ak spoločnosť TIGERLAK informuje ZÁKAZNÍKA inak.

19.8. Dodávka objednávok z Webového obchodu TIGERLAK

Dodávky sú ponúkané výlučne v rámci Slovenskej republiky.

Objednané výrobky sú doručované na adresu zadanú ZÁKAZNÍKOM. Ak ZÁKAZNÍK zadal nesprávnu, nekompletnú alebo nejasnú doručovaciu adresu, ZÁKAZNÍK znáša všetky z toho vyplývajúce náklady a nahradí spoločnosti TIGERLAK akúkoľvek ujmu spôsobenú takou nesprávnou, nekompletnou alebo nejasnou informáciou.

Date 03/2022

TIGERLAK SLOVAKIA, spol. s r.o.

Moyzesova 4

902 01 Pezinok

Slovenská republika

+ 421 33 640 0071

office.sk(at)tiger-coatings.com​​​​​​​​​​​​​​
www.tiger-coatings.com

Back to Top
Vyberte krajinu
Kontaktujte nás