TIGER Coatings Dodacie a platobné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia:

1.1. Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, obchodný vzťah medzi spoločnosťou TIGERLAK SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Moyzesová 4, 902 01 Pezinok, IČO: 34 130 870, zapísanej v obchodnom registri, vedenom Okresným súdom Bratislava I, v oddiele Sro, vložka číslo: 13298/B (ďalej len „spoločnosť TIGERLAK“) a ZÁKAZNÍKOM (tak, ako je definovaný v odseku 1.4), najmä pokiaľ ide o vytváranie ponúk, uzatváranie kúpnych zmlúv ako aj dodávanie tovaru spoločnosťou TIGERLAK, sa bude riadiť výlučne týmito dodacími a platobnými podmienkami (ďalej len „DPP“) a prípadne podmienkami v súvislosti so zodpovednosťou spoločnosti TIGERLAK za vady vo vzťahu ku konkrétnemu objednanému tovaru, a to vo verzii platnej a aktuálnej v čase objednávky, ktorá je k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke www.tiger-coatings.com.​​​​​​​

Spoločnosť TIGERLAK v žiadnom rozsahu neuznáva odchylné všeobecné obchodné podmienky a/alebo iné podmienky ZÁKAZNÍKA, okrem prípadu, ak spoločnosť TIGERLAK udelí výslovný písomný súhlas s ich použitím na konkrétny prípad.

1.2. Písomná forma právneho úkonu požadovaná týmito DPP je zachovaná aj v prípade telekomunikačného prenosu, predovšetkým v prípade, ak je právny úkon urobený prostredníctvom e-mailu.

1.3. Na objednávky zadané ZÁKAZNÍKOM vo internetovom obchode TIGER Coatings (www.tiger-coatings.com/shop) (ďalej len „internetový obchod TIGER“) sa použijú predovšetkým ustanovenia článku 19.

1.4  Akákoľvek ponuka služieb a tovaru zo strany spoločnosti TIGERLAK, vrátane akýchkoľvek ponúk vo webovom obchode TIGER, je určená výlučne len subjektom, ktoré nie sú spotrebiteľmi tak, ako sú títo definovaní v § 2 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZÁKAZNÍK“). Spoločnosť TIGERLAK neponúka služby a/alebo nepredáva tovar spotrebiteľom v zmysle § 2 zákona uvedeného v predchádzajúcej vete.

2. Ponuky a objednávky:

Ponuky spoločnosti TIGERLAK nie sú záväzné, najmä pokiaľ ide o ceny, množstvá, dodacie lehoty a všeobecnú dostupnosť produktov. Spoločnosť TIGERLAK potvrdí doručenie objednávky ZÁKAZNÍKA písomne. Potvrdenie doručenia objednávky neznamená záväzné prijatie objednávky ZÁKAZNÍKA. Objednávka ZÁKAZNÍKA sa považuje za záväzne prijatú spoločnosťou TIGERLAK až na základe zrealizovania skutočnej dodávky tovaru ZÁKAZNÍKOVI.

3. Oznamovacia povinnosť ZÁKAZNÍKA:

V prípade, ak ZÁKAZNÍK zamýšľa použiť tovar, ktorý si objednáva u spoločnosti TIGERLAK, v nasledovných oblastiach: automobilový priemysel, letecká doprava, železničná doprava, veterná energia, koľajové vozidlá, lanová dráha všetkého druhu, elektrárne, vodné motorové vozidlá, štrukturálne zasklenie alebo ak ZÁKAZNÍK zamýšľa použiť tovar v oblasti, v ktorej tovar môže prísť alebo príde do styku s potravinami, pitnou vodou alebo elektronikou, je ZÁKAZNÍK povinný spoločnosť TIGERLAK o tomto zamýšľanom použití tovaru písomne informovať, a to nasledovným spôsobom: 

  • v prípade tovaru vyrobeného na mieru pred tým, ako spoločnosť TIGERLAK vyrobí prvú vzorku; 
  • v prípade štandardného tovaru najneskôr v okamihu, keď si ZÁKAZNÍK tovar objedná.

ZÁKAZNÍK je zároveň povinný vo vyššie uvedenej lehote (t. j. v prípade tovaru vyrobeného na mieru pred tým, ako spoločnosť TIGERLAK vyrobí prvú vzorku alebo v prípade štandardného tovaru najneskôr v okamihu, keď si ZÁKAZNÍK tovar objedná) spoločnosti TIGERLAK písomne oznámiť, či zamýšľa použiť objednaný tovar na súčiastkach/dieloch, ktoré štandardne podliehajú bezpečnostnému riziku v zmysle príslušných právnych predpisov o bezpečnosti výrobkov.

4. Dodanie a dátum dodania:

Na dodanie tovaru sa aplikujú doložky podľa Incoterms (aktuálne platná verzia). Štandardne sa uplatní podmienka dodania EXW Pezinok (sídlo spoločnosti TIGERLAK). Spoločnosť TIGERLAK si však výslovne vyhradzuje právo, podľa vlastného uváženia, odchýliť sa od tejto štandardnej podmienky a napr. použiť podmienku dodania CPT v prípade, že podmienka CPT je pre ZÁKAZNÍKA výhodnejšia. Ak ZÁKAZNÍK trvá na štandardnej podmienke dodania EXW Pezinok (sídlo spoločnosti TIGERLAK), je povinný túto skutočnosť uviesť objednávke.

Informácie o dátume dodania vychádzajú výlučne z predchádzajúcej skúsenosti spoločnosti TIGERLAK a nie sú záväzné. Spoločnosť TIGERLAK nenesie žiadnu zodpovednosť za nedodržanie uvedených termínov dodania.

5. Vratné obaly:

Spoločnosť TIGERLAK vezme od ZÁKAZNÍKA späť len taký obalový materiál, ktorý je výslovne označený ako vratný. Takýto vratný obal je ZÁKAZNÍK povinný spoločnosti TIGERLAK vrátiť do troch mesiacov odo dňa dodania tovaru v danom obale, a to v bezchybnom stave a tak, aby si nevyžadoval žiadnu opravu. V prípade, ak ZÁKAZNÍK vratný obal spoločnosti TIGERLAK nevráti v lehote troch mesiacov odo dňa dodania tovaru v danom obale, spoločnosť TIGERLAK nevystaví ZÁKAZNÍKOVI dobropis znejúci na sumu zodpovedajúcu cene vratného obalu.

6. Výhrada vlastníctva a postúpenie pohľadávok:

6.1. Vlastníctvo k dodanému tovaru prechádza na ZÁKAZNÍKA až úplným zaplateným kúpnej ceny a uspokojením akýchkoľvek ďalších súvisiacich peňažných nárokov spoločnosti TIGERLAK. Tovar, ako aj tovar, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníctva v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami sa ďalej označuje ako Tovar s Výhradou Vlastníctva. ZÁKAZNÍK je Tovar s Výhradou Vlastníctva pre spoločnosť TIGERLAK povinný skladovať bezodplatne.

6.2. ZÁKAZNÍK je oprávnený spracovať Tovar s Výhradou Vlastníctva v rámci bežnej obchodnej činnosti až do okamihu porušenia zmluvy ZÁKAZNÍKOM. Zriadenie záložného práva k Tovaru s Výhradou Vlastníctva alebo uskutočnenie zabezpečovacieho prevodu práva vo vzťahu k tomuto tovaru je zakázané.

6.3. Ak ZÁKAZNÍK spracuje Tovar s Výhradou Vlastníctva, platí, že spracovanie je vykonané v mene a na účet spoločnosti TIGERLAK ako výrobcu, bez toho, aby v dôsledku uvedeného spoločnosti TIGERLAK vznikli akékoľvek záväzky; zároveň tiež platí, že spoločnosť TIGERLAK nadobúda k tejto novovytvorenej veci vzniknutej spracovaním priamo vlastnícke právo alebo ak sa na spracovanie použijú veci/látky patriace do vlastníctva viacerých osôb alebo ak je hodnota spracovanej veci vyššia ako hodnota Tovaru s Výhradou Vlastníctva, platí, že spoločnosť TIGERLAK nadobúda k tejto novovytvorenej veci vzniknutej spracovaním priamo spoluvlastnícke právo, a to podľa pomeru hodnoty Tovaru s Výhradou Vlastníctva k hodnote tejto novovytvorenej veci. V prípade, ak ZÁKAZNÍK z akéhokoľvek dôvodu takéto vlastníctvo, resp. spoluvlastníctvo nenadobudne, ZÁKAZNÍK týmto prevádza spoločnosti TIGERLAK svoje budúce vlastnícke právo, resp. spoluvlastnícky podiel určený spôsobom uvedeným vyššie k novovytvorenej veci, a to za účelom zabezpečenia pohľadávok spoločnosti TIGERLAK voči ZÁKAZNÍKOVI. Ak sa Tovar s Výhradou Vlastníctva spojí alebo neoddeliteľne zmieša s inými vecami za účelom vytvorenia samostatnej veci a ak je jedna z týchto iných vecí považovaná za hlavnú vec, prevádza ZÁKAZNÍK, za predpokladu, že mu hlavná vec patrí, na spoločnosť TIGERLAK spoluvlastnícky podiel k tejto samostatnej veci v pomere uvedenom v prvej vete tohto bodu.

6.4. V prípade ďalšieho predaja Tovaru s Výhradou Vlastníctva týmto ZÁKAZNÍK na spoločnosť TIGERLAK postupuje svoje pohľadávky voči kupujúcemu (nadobúdateľovi tovaru) vyplývajúce z tohto predaja – v prípade spoluvlastníctva spoločnosti TIGERLAK k Tovaru s Výhradou Vlastníctva, postupuje ZÁKAZNÍK pohľadávky v pomere spoluvlastníckeho podielu patriaceho spoločnosti TIGERLAK. Uvedené platí aj vo vzťahu k akýmkoľvek iným pohľadávkam týkajúcim sa Tovaru s Výhradou Vlastníctva, pohľadávkam nahrádzajúcim nároky k tomuto tovaru alebo pohľadávkam vzniknutým v súvislosti s týmto tovarom, akými sú napr. pohľadávky a nároky z poistenia alebo pohľadávky a nároky pre prípad neoprávneného konania v prípade straty alebo zničenia tovaru. Spoločnosť TIGERLAK až do odvolania splnomocňuje ZÁKAZNÍKA, aby vo svojom mene vymáhal pohľadávky, ktoré ZÁKAZNÍK na spoločnosť TIGERLAK postúpil. Spoločnosť TIGERLAK je oprávnená odvolať toto splnomocnenie iba v prípade, ak zo strany ZÁKAZNÍKA dôjde k porušeniu zmluvy.

6.5. Ak k Tovaru s Výhradou Vlastníctva získajú prístup tretie osoby, a to najmä prostredníctvom výkonu záložného práva, je ZÁKAZNÍK povinný tieto tretie osoby bez meškania informovať o tom, že vlastníkom tohto tovaru je spoločnosť TIGERLAK, ako aj je povinný o tejto skutočnosti informovať spoločnosť TIGERLAK a umožniť jej tak domáhať sa svojho vlastníctva. Ak tretia strana nie je schopná nahradiť spoločnosti TIGERLAK súdne alebo mimosúdne náklady, ktoré jej v tejto súvislosti vzniknú, je ich spoločnosti TIGERLAK v plnom rozsahu povinný nahradiť ZÁKAZNÍK.

6.6. Spoločnosť TIGERLAK sa vzdá nárokov k Tovaru s Výhradou Vlastníctva, ako aj nárokov, ktoré ich nahrádzajú, pokiaľ jeho hodnota prevyšuje hodnotu zabezpečených pohľadávok o viac ako 30%. Výber vecí a nárokov, ktorých sa spoločnosť TIGERLAK týmto spôsobom vzdá, prináleží spoločnosti TIGERLAK, a to podľa jej uváženia.

6.7. Ak spoločnosť TIGERLAK odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia zmluvy ZÁKAZNÍKOM, najmä v prípade jeho omeškania s plnením platobných povinností, spoločnosť TIGERLAK je oprávnená požadovať vrátenie Tovaru s Výhradou Vlastníctva.

7. Platobné podmienky a omeškanie :

Platby je povinné vykonať:

(A) v lehote ôsmich dní odo dňa vystavenia faktúry s 2-percentnou zľavou; alebo

(B) v lehote 30 dní odo dňa vystavenia faktúry bez poskytnutia akýchkoľvek úľav t. j. v plnej sume.

Platby, ktoré je ZÁKAZNÍK povinný uhradiť spoločnosti TIGERLAK z titulu plnenia zmluvy, sú splatné v deň prijatia faktúry a bez poskytnutia akejkoľvek zľavy.

V prípade platby prostredníctvom zmeniek znáša akékoľvek bankové poplatky, úroky a iné s tým súvisiace náklady ZÁKAZNÍK, pričom tieto sú splatné okamžite v hotovosti.

V prípade omeškania s platbami je ZÁKAZNÍK povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške jedného percenta mesačne. ZÁKAZNÍK je povinný nahradiť spoločnosti TIGERLAK všetky primerane vynaložené náklady na vymáhanie dlžných súm, vrátane nákladov na upomienky a nákladov na právneho zástupcu spoločnosti TIGERLAK. Ak sa ZÁKAZNÍK omešká s úhradou za jednu alebo viaceré dodávky tovaru, spoločnosť TIGERLAK je oprávnená pozastaviť akékoľvek ďalšie dodávky, a to až do zaplatenia všetkých platieb spoločnosti TIGERLAK, s ktorými bol ZÁKAZNÍK v omeškaní alebo odstúpiť od ktorejkoľvek existujúcej zmluvy alebo aj od všetkých existujúcich zmlúv uzatvorených so ZÁKAZNÍKOM. Akékoľvek oznámenie vady tovaru atď. v žiadnom rozsahu nezbavuje ZÁKAZNÍKA jeho povinnosti dodržiavať vyššie uvedené platobné podmienky.

8. Zodpovednosť za vady a náhrada škody:

Pokiaľ tieto DPP, najmä v tejto časti 8, obsahujú odlišné ustanovenia týkajúce sa podmienok zodpovednosti spoločnosti TIGERLAK za vady objednaného tovaru (pozri bod 1.1), uplatnia sa prioritne tieto podmienky.

8.1  Zodpovednosť za vady:

(1) Spoločnosť TIGERLAK nezaručuje, že tovar je vhodný na konkrétne zamýšľané použitie, ako ani neposkytuje záruku za kvalitu náterov, výtlačkov, komponentov atď. vyrábaných z tohto tovaru. ZÁKAZNÍK je povinný prezrieť a skontrolovať tovar, ktorý mu bol dodaný, a to najmä z hľadiska jeho vhodnosti na zamýšľané použitie. ZÁKAZNÍK je taktiež povinný dodržovať všetky technické pokyny a inštrukcie vydané spoločnosťou TIGERLAK, najmä pokiaľ ide o informácie týkajúce sa pokynov pred ošetrením a čistenia, pokyny ohľadom kompatibility a špecifikácií služieb, ako aj karty bezpečnostných údajov produktu, a je tiež povinný vytvoriť podmienky potrebné na riadne používanie tovaru dodaného spoločnosťou TIGERLAK.

Pokiaľ ZÁKAZNÍK spracováva a uvádza na trh tovar dodaný spoločnosťou TIGERLAK, je výlučnou zodpovednosťou a povinnosťou ZÁKAZNÍKA, aby zabezpečil, že tento tovar bude bez vád, a to na základe uskutočnenia testovania tovaru a kontroly jeho kvality.

ZÁKAZNÍK je povinný odškodniť spoločnosť TIGERLAK a zbaviť ju akejkoľvek zodpovednosti vo vzťahu k akýmkoľvek nárokom tretích strán uplatneným v súvislosti s porušením povinností ZÁKAZNÍKA.

(2) Spoločnosť TIGERLAK prehlasuje, že ňou dodaný tovar nemá v čase jeho dodania ZÁKAZNÍKOVI alebo, ak sa v konkrétnom prípade vyžaduje prevzatie tovaru ZÁKAZNÍKOM, v čase prevzatia tovaru ZÁKAZNÍKOM žiadne vady materiálu a spracovania. ZÁKAZNÍK je povinný oznámiť vady tovaru najneskôr v lehote šesť mesiacov odo dňa jeho dodania alebo, ak sa v konkrétnom prípade vyžaduje prevzatie tovaru, odo dňa prevzatia tovaru. Uvedená lehota platí aj na uplatnenie nárokov na náhradu škody spôsobenej vadou tovaru.

Akékoľvek informácie poskytnuté spoločnosťou TIGERLAK ohľadom predmetu dodávky alebo služby (napr. ohľadom hmotnosti tovaru, jeho rozmeroch, úžitkovej hodnote, nosnosti, tolerancie a technických údajov alebo karty údajov o produkte), ako aj ich vyobrazenia (napr. výkresy a ilustrácie) sú iba približné, okrem prípadu, ak použiteľnosť tovaru na zmluvne určený účel vyžaduje presnú zhodu. Uvedené informácie a vyobrazenia nepredstavujú zaručené vlastnosti tovaru; ide len o opisy alebo označenia dodávky alebo služby. Bežné odchýlky, ako aj odchýlky vyvolané v dôsledku aplikácie platných právnych predpisov alebo odchýlky, ktoré predstavujú technické vylepšenia, ako aj nahradenia tovaru ekvivalentným tovarom, sú prípustné, pokiaľ nenarúšajú použiteľnosť tovaru na zmluvne zamýšľaný účel.

Pri predaji na základe vzoriek alebo ukážok spoločnosť TIGERLAK zodpovedá iba za dohodnuté alebo schválené vlastnosti vzorky, pričom sú prípustné malé odchýlky v kvalite, farbe a účinku; pri predajoch na základe farebných a efektových kariet sú povolené aj väčšie odchýlky.

(3) Pokiaľ nie je písomne ​​dohodnuté inak, spoločnosť TIGERLAK neposkytuje žiadnu záruku za akosť tovaru ani akúkoľvek inú záruku.

(4) ZÁKAZNÍK je povinný prezrieť a riadne skontrolovať tovar dodaný spoločnosťou TIGERLAK, a to bez meškania po doručení tovaru ZÁKAZNÍKOVI alebo tretej osobe určenej ZÁKAZNÍKOM. Ak ZÁKAZNÍK nedoručí spoločnosti TIGERLAK písomné oznámenie o vadách v lehote siedmich pracovných dní odo dňa dodania tovaru, platí, že ZÁKAZNÍK akceptuje tovar aj s jeho zjavnými vadami alebo inými vadami, ktoré by boli zistiteľné, ak by ZÁKAZNIK tovar prezrel a skontroloval bez meškania po jeho doručení a tiež platí, že v takomto prípade si ZÁKAZNÍK voči spoločnosti TIGERLAK neuplatňuje žiaden nárok z takýchto vád. Bez ohľadu na vyššie uvedené platí, že akékoľvek vady vo vzťahu k množstvu a hmotnosti tovaru je ZÁKAZNÍK povinný vytknúť bezprostredne pri prevzatí tovaru, inak sa na ne neprihliadne, a to v žiadnom rozsahu. Akékoľvek oznámenie o vadách týkajúcich sa povahy alebo vlastností tovaru musí byť urobené v písomnej forme a ZÁKAZNÍK je povinný ho spoločnosti TIGERLAK doručiť pred spracovaním alebo zmiešaním tovaru.

Pokiaľ ide o iné vady tovaru, tovar dodaný ZÁKAZNÍKOVI sa považuje za ním akceptovaný ako tovar bez vád, ak ZÁKAZNÍK nedoručí spoločnosti TIGERLAK písomné oznámenie o vadách v lehote siedmich pracovných dní odo dňa, kedy vadu zistil; ak však bola vada zistiteľná už skôr pri bežnom používaní tovaru, začne lehota na oznámenie vád podľa tohto bodu plynúť už v deň, v ktorý bola vada skôr zistiteľná.

Uvedené sa aplikuje primerane aj v prípade predaja na základe vzoriek alebo ukážok, za predpokladu, že ZÁKAZNÍK je povinný vzorku alebo ukážku prezrieť a skontrolovať spôsobom uvedeným vyššie, ako aj oznámiť jej vady ihneď a nie až pri samotnom dodaní tovaru.

(5) Nároky ZÁKAZNÍKA z vád tovaru sú obmedzené len na právo požadovať primerané zníženie ceny, výmenu alebo prevzatie vadného tovaru spoločnosťou TIGERLAK, pričom spoločnosť TIGERLAK je oprávnená vybrať si, ktorý z uvedených nárokov z vád tovaru sa bude v konkrétnom prípade aplikovať. V prípade existencie vady na tovare iných výrobcov/dodávateľov, ktoré spoločnosť TIGERLAK nie je oprávnená odstrániť, a to z právnych alebo faktických dôvodov, môže spoločnosť TIGERLAK podľa svojho uváženia uplatniť nároky z vád tovaru voči výrobcom/dodávateľom v mene a na účet ZÁKAZNÍKA alebo môže tieto nároky postúpiť ZÁKAZNÍKOVI. V prípade takýchto vád bude ZÁKAZNÍK oprávnený uplatniť voči spoločnosti TIGERLAK nároky zo zodpovednosti z vád za podmienok uvedených v týchto DPP iba v prípade, ak súdne vymáhanie nárokov voči výrobcom/dodávateľom nebude úspešné alebo by bolo objektívne zbytočné (napr. z dôvodu vyhlásenie konkurzu na majetok takéhoto výrobcu/dodávateľa).

(6) Nároky ZÁKAZNÍKA zo zodpovednosti z vád, vrátane právnych vád týkajúcich sa vlastníckych práv, sú vylúčené, ak ZÁKAZNÍK (i) bez súhlasu spoločnosti TIGERLAK zmení dodaný tovar alebo umožní vykonanie jeho zmeny treťou osobou, (ii) tovar recykluje alebo poverí jeho recykláciou tretiu osobu, (iii) používa tovar v rozpore s účelom zmluvy, zákonnými požiadavkami alebo požiadavkami vydanými spoločnosťou TIGERLAK, alebo (iv) používa tovar s nekompatibilným zariadením. Uvedené neplatí, ak vyššie uvedené okolnosti neboli príčinou vzniku vady.

Rovnako sú akékoľvek nároky ZÁKAZNÍKA zo zodpovednosti z vád vylúčené, ak príčinou vzniku vady bol materiál predložený, poskytnutý alebo schválený ZÁKAZNÍKOM v zmysle bodu 10.4.

(7) Ak k vzniku vady došlo v dôsledku zavinenia na strane spoločnosti TIGERLAK, je ZÁKAZNÍK oprávnený požadovať náhradu škody za podmienok uvedených v bode 8.2.

(8) Dôkazné bremeno ohľadom preukázania vady tovaru je povinný v plnom rozsahu uniesť ZÁKAZNÍK.

8.2  Náhrada škody

(1) Zodpovednosť spoločnosti TIGERLAK za škodu (a to bez ohľadu na jej právny dôvod), najmä z dôvodu nemožnosti plnenia, omeškania, vadnej alebo nesprávnej dodávky, porušenia zmluvy, porušenia povinností počas zmluvných rokovaní a nedovoleného konania, je obmedzená a daná len v prípade existencie zavinenia v konkrétnom prípade v súlade s bodom 8.2.

(2) Spoločnosť TIGERLAK nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku bežnej nedbanlivosti zo strany jej orgánov, zákonných zástupcov, zamestnancov alebo iných zástupcov, pokiaľ nejde o podstatné porušenie zmluvných povinností. Uvedené platí, v maximálnom rozsahu povolenom právnymi predpismi, primerane aj na škodu spôsobenú v dôsledku hrubej nedbanlivosti.

(3) V prípadoch, v ktorých spoločnosť TIGERLAK zodpovedá za škodu, je táto jej zodpovednosť obmedzená len na škodu (a teda spoločnosť TIGERLAK za podmienok uvedených v týchto DPP zodpovedá len za škodu), ktorú spoločnosť TIGERLAK predvídala ako možný dôsledok porušenia zmluvy v čase uzavretia zmluvy alebo ktorú bolo možné predvídať, s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré v uvedenom čase spoločnosť TIGERLAK poznala alebo mala poznať pri obvyklej starostlivosti. Zodpovednosť spoločnosti TIGERLAK za ušlý zisk, za nepriamu alebo následnú škodu je, v maximálnom rozsahu povolenom právnymi predpismi, vylúčená.

(4) V prípadoch, v ktorých spoločnosť TIGERLAK zodpovedá za škodu, je táto zodpovednosť spoločnosti TIGERLAK za náhradu škody zároveň limitovaná pri každom jednotlivom nároku do výšky sumy zodpovedajúcej kúpnej cene príslušného vadného tovaru alebo tovaru, v súvislosti s ktorým je uplatnený nárok na náhradu škody alebo iný nárok, avšak v každom prípade vždy maximálne do výšky 50.000 EUR (slovom: päťdesiat tisíc eur).

(5) Na vylúčenie nárokov na náhradu škody uplatnených zo strany ZÁKAZNÍKA sa v plnom rozsahu aplikujú ustanovenia bodu 8.2 ods. 7, ako aj bodu 10.4 týchto DPP.

Okrem toho spoločnosť TIGERLAK nezodpovedá, v maximálnom rozsahu povolenom právnymi predpismi, za žiadne škody alebo ujmy akéhokoľvek druhu, ktoré sú spôsobené (i) používaním tovaru mimo oblasti/í použitia špecifikovanej/ých spoločnosťou TIGERLAK, alebo (ii) v dôsledku použitia tovaru na súčiastkach/dieloch, ktoré podliehajú bezpečnostnému riziku v zmysle definície podľa článku 3 za predpokladu, že si ZÁKAZNÍK nesplnil včas svoju oznamovaciu povinnosť voči spoločnosti TIGERLAK v súlade s článkom 3; alebo (iii) tým, že tovar nebol použitý pred dátumom spotreby.

Spoločnosť TIGERLAK okrem toho nezodpovedá, v maximálnom rozsahu povolenom právnymi predpismi, za akékoľvek porušenie predzmluvných povinností, za pozitívne porušenie povinností, za menej podstatné porušenie zmluvy ako ani za nepriamu alebo následnú škodu.

(6) Vyššie uvedené vylúčenia zodpovednosti a obmedzenia zodpovednosti sa v rovnakom rozsahu vzťahujú na orgány, zákonných zástupcov, zamestnancov a ostatných osôb konajúcich za spoločnosť TIGERLAK.

(7) Obmedzenia uvedené v tomto článku 8 sa nevzťahujú na zákonnú kogentne upravenú zodpovednosť spoločnosti TIGERLAK za škodu spôsobenú v dôsledku úmyselného konania, hrubej nedbanlivosti, usmrtenia/ublíženia na zdraví alebo zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom.

8.3 Dôkazné bremeno v prípade akýchkoľvek nárokov na náhradu škody, vrátane preukázania zavinenia na strane spoločnosti TIGERLAK, je povinný v plnom rozsahu uniesť ZÁKAZNÍK.

8.4  Tovar je možné spoločnosti TIGERLAK vrátiť iba s jej súhlasom. V prípade oznámenia vady alebo uplatnenia akéhokoľvek iného nároku týkajúceho sa skutočne alebo údajne vadného tovaru je spoločnosť TIGERLAK oprávnená pozastaviť ďalšie dodávky, a to až do času, keď bude konečným spôsobom určená oprávnenosť vznesených nárokov; v takom prípade sa termíny dodania tovaru zodpovedajúcim spôsobom posunú. Spoločnosť TIGERLAK má právo odobrať vzorky ako aj príslušný tovar z použitého zariadenia a tieto skontrolovať.

9. Práva duševného vlastníctva:

9.1  Výlučne v súlade s týmto bodom 9 poskytuje spoločnosť TIGERLAK záruku, že dodaný tovar, ktorý je použitý v súlade so zmluvnými podmienkami, nie je zaťažený žiadnymi zapísanými právami a prihláškami k právam priemyselného vlastníctva tretích osôb, o ktorých spoločnosť TIGERLAK v čase uzavretia zmluvy vedela alebo musela vedieť, za predpokladu, že predmetné právo spočíva v zapísanom práve priemyselného vlastníctva alebo je vo vzťahu k tomuto k priemyselnému právu podaná prihláška podľa právneho poriadku štátu, v ktorom bude dodaný tovar ZÁKAZNÍKOM používaný, ak strany už pri uzatvorení zmluvy vychádzali z predpokladu, že k použitiu tovaru príde v danom štáte alebo v akomkoľvek inom prípade podľa právneho poriadku štátu, v ktorom ma ZÁKAZNÍK svoje sídlo. Poskytnutie akejkoľvek inej záruky v tejto súvislosti je zo strany spoločnosti TIGERLAK vylúčené.

9.2  Pokiaľ sa nepreukáže opak, nebudú sa štáty s registrami priemyselných práv, u ktorých nemožno dôvodne očakávať, že spoločnosť TIGERLAK k nim bude mať prístup prostredníctvom verejných databáz vedených v nemeckom alebo anglickom jazyku, na účely tohto článku zohľadňovať a nebudú sa v žiadnom rozsahu brať do úvahy; ak podľa ustanovenia predchádzajúceho odseku je ZÁKAZNÍKOVE registrové sídlo v takomto štáte, bude sa aplikovať výlučne len právny poriadok štátu, v ktorom má sídlo spoločnosť TIGERLAK.

9.3 Bod 10.4 ostáva týmto nedotknutý. Povinnosť spoločnosti TIGERLAK v zmysle bodu 9.1 sa nevzťahuje na prípady, o ktorých ZÁKAZNÍK v čase uzavretia zmluvy vedel alebo musel vedieť.

9.4 V prípade, ak budú voči ZÁKAZNÍKOVI uplatňované akékoľvek nároky z dôvodu porušenia týchto práv, je ZÁKAZNÍK povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu písomne oznámiť spoločnosti TIGERLAK.

9.5 V prípade, že dodaním tovaru príde k porušeniu práva tretej osoby podľa bodu 9.1, spoločnosť TIGERLAK, podľa vlastného uváženia a na svoje náklady, upraví dodaný tovar alebo ho vymení, a to tak, aby už k porušovaniu práv tretích osôb nedochádzalo, pričom však dodaný tovar bude spĺňať aj naďalej zmluvne dohodnuté funkcie alebo zabezpečí na základe uzatvorenia licenčnej zmluvy s treťou stranou, že ZÁKAZNÍKOVI bude vo vzťahu k tovaru poskytnuté užívacie právo. Ak sa uvedené spoločnosti TIGERLAK v primeranej lehote nepodarí zabezpečiť, je ZÁKAZNÍK oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo má nárok na primerané zníženie kúpnej ceny. Akékoľvek prípadné nároky ZÁKAZNÍKA na náhradu škody podliehajú obmedzeniam uvedeným v časti 8 týchto DPP.

9.6 V prípade, ak spoločnosť TIGERLAK dodá tovar iných výrobcov a tým príde k porušeniu práv, spoločnosť TIGERLAK si podľa svojho uváženia voči týmto výrobcom a dodávateľom uplatní svoje nároky, a to na účet ZÁKAZNÍKA alebo ZÁKAZNÍKOVI tieto nároky postúpi. V týchto prípadoch je, v maximálnom rozsahu povolenom právnymi predpismi, vylúčené uplatnenie akékoľvek nárokov voči spoločnosti TIGERLAK.

10. Práva duševného vlastníctva spoločnosti TIGERLAK a/alebo materiály poskytnuté ZÁKAZNÍKOVI:

10.1 Spoločnosť TIGERLAK si vyhradzuje všetky práva, najmä všetky práva k jej duševnému vlastníctvu, práva k dôverným informáciám, k obchodnému tajomstvu, ako aj práva vo vzťahu ku všetkým ponukám a cenovým odhadom nákladov, všetkým výkresom, ilustráciám, vzorkám, digitálnym vzorkám a súborom, fotografiám, výpočtom, brožúram, katalógom, modelom, nástrojom, dátovým listom, špecifikáciám, informáciám o produktoch a ďalším dokumentom a pomôckam, ktoré boli ZÁKAZNÍKOVI zo strany spoločnosti TIGERLAK predložené alebo sprístupnené. Bez výslovného súhlasu spoločnosti TIGERLAK, nesmie ZÁKAZNÍK predmetné veci ako také a ani ich obsah sprístupňovať tretím osobám, nesmie ich zverejňovať, používať alebo rozmnožovať, a to sám ani prostredníctvom tretích osôb. Na požiadanie spoločnosti TIGERLAK je jej ZÁKAZNÍK predmetné veci povinný v plnom rozsahu vrátiť a eventuálne aj zničiť všetky vyhotovené kópie, ak ich už ZÁKAZNÍK v rámci bežnej obchodnej činnosti nepotrebuje alebo ak rokovania nevedú k uzavretiu zmluvy. Výnimkou je uchovávanie elektronicky poskytovaných údajov na účely bežného zálohovania údajov.

10.2 Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, práva na všetky registrované a/alebo neregistrované priemyselné práva k označeniam, predovšetkým ochranné známky a obchodné meno spoločnosti TIGERLAK zostávajú výhradne vo vlastníctve spoločnosti TIGERLAK.

10.3 Spoločnosť TIGERLAK si ďalej vyhradzuje všetky práva na vývoj, vynálezy alebo objavy, ktoré boli ňou v rámci a v priebehu zmluvného plnenia zrealizované. Uvedené platí primerane aj pre akékoľvek s tým súvisiace údaje a know-how.

10.4 Ak ZÁKAZNÍK poskytne spoločnosti TIGERLAK látky, materiály, dokumenty, šablóny, plány, vzorky, grafiky, formulácie, logá alebo fotografie (ďalej len „materiály“) na účely plnenia zmluvy, je ZÁKAZNÍK povinný vopred overiť, či tieto materiály nepodliehajú akýmkoľvek právam tretích osôb, obzvlášť právam duševného vlastníctva a je povinný zaručiť sa, že spoločnosť TIGERLAK môže tieto materiály na zamýšľaný účel voľne použiť, nakoľko tieto nie sú zaťažené žiadnymi právami tretích osôb. Spoločnosť TIGERLAK nie je preto žiadnym spôsobom povinná skúmať, či sa použitím poskytnutých materiálov porušia akékoľvek práva tretích osôb.

10.5 Spoločnosť TIGERLAK žiadnym spôsobom nezodpovedá voči ZÁKAZNÍKOVI za akékoľvek porušenie práv tretích osôb k materiálom, ktoré jej boli ZÁKAZNÍKOM predložené, schválené alebo poskytnuté.

10.6 Ak si tretia osoba, ktorej práva boli porušené, bude voči spoločnosti TIGERLAK uplatňovať akékoľvek svoje nároky, zaväzuje sa ZÁKAZNÍK spoločnosť TIGERLAK v plnom rozsahu odškodniť a nahradiť jej všetku vzniknutú škodu; uvedené platí aj pre náklady právneho zastúpenia. ZÁKAZNÍK v tejto súvislosti poskytne spoločnosti TIGERLAK na požiadanie všetky potrebné dokumenty.

11. Vylúčenie zodpovednosti – poskytnutie vzoriek v digitálnej forme:

Spoločnosť TIGERLAK si vyhradzuje právo ponúknuť ZÁKAZNÍKOVI na požiadanie vzorkovnice v digitálnej forme, a to najmä vo vzťahu k farbe, efektu, dizajnu a/alebo štruktúry, ako aj geometrii jednotlivých produktov. Akékoľvek takéto vzorkovnice a prehlásenia v súvislosti s nimi poskytnuté nepredstavujú záväzné vzorky alebo ukážky tovaru; ide výlučne len o nezáväzné digitálne ilustrácie. Najmä kvôli odchýlkam v nastaveniach obrazovky a ďalším faktorom (ako napríklad dopadu svetla) nie je možné, aby sa digitálna vzorka presne zhodovala so skutočným produktom, čo môže mať za následok, že napríklad farba zobrazená na výstupnom zariadení sa bude líšiť od skutočnej farby konkrétneho produktu. Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, spoločnosť TIGERLAK v žiadnom rozsahu nepreberá zodpovednosť za akékoľvek odchýlky medzi digitálnou vzorkou a skutočnými vlastnosťami produktu. Spoločnosť TIGERLAK ponúka výlučne len nezáväzné vzorky produktov, ktoré sú k dispozícii na požiadanie v zákazníckom servise.

12. Zdržanie platieb a započítanie:

ZÁKAZNÍK nie je za žiadnych okolností oprávnený svojvoľne zdržiavať uskutočnenie platieb za tovar, ktorý mu bol dodaný a taktiež nie je oprávnený jednostranne si započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči pohľadávkam spoločnosti TIGERLAK.

13. Prevod práv a povinností:

Bez toho, aby tým bola dotknutá možná odchylná dohoda so ZÁKAZNÍKOM, je spoločnosť TIGERLAK oprávnená postúpiť svoje pohľadávky voči ZÁKAZNÍKOVI a previesť všetky svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu so ZÁKAZNÍKOM na tretie osoby, a to po predchádzajúcom oznámení ZÁKAZNÍKOVI. Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu so ZÁKAZNÍKOM môže spoločnosť TIGERLAK previesť na akékoľvek s ňou spriaznené/pridružené subjekty, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia ZÁKAZNÍKOVI. ZÁKAZNÍK nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky voči spoločnosti TIGERLAK alebo previesť akékoľvek práva alebo povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu so spoločnosťou TIGERLAK na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti TIGERLAK.

14. Prehlásenia a technické inštrukcie :

Akékoľvek ústne prehlásenia spoločnosti TIGERLAK sa stávajú záväznými a účinnými až na základe ich písomného potvrdenia zo strany spoločnosti TIGERLAK.

Ak spoločnosť TIGERLAK poskytne akékoľvek technické informácie alebo akékoľvek poradenstvo a tieto informácie alebo poradenstvo nie sú súčasťou zmluvne dohodnutého rozsahu služieb, ktoré je spoločnosť TIGERLAK povinná v konkrétnom prípade poskytnúť, sú takéto informácie alebo poradenstvo poskytnuté bezplatne a akákoľvek s tým súvisiaca alebo z uvedeného vyplývajúca zodpovednosť spoločnosti TIGERLAK je v plnom rozsahu vylúčená. Poskytnutie akýchkoľvek pokynov alebo poradenstva zo strany spoločnosti TIGERLAK žiadnym spôsobom nenahrádza povinnosť ZÁKAZNÍKA vykonať prehliadku dodaného tovaru a nezbavuje ZÁKAZNÍKA tejto povinnosti, a to najmä vo vzťahu k prehliadnutiu tovaru z hľadiska jeho vhodnosti na určený účel alebo použitie.

15. Force majeure:

„Vyššia moc“ znamená výskyt udalosti alebo okolnosti brániacej spoločnosti TIGERLAK v splnení jednej alebo viacerých zmluvných alebo iných záväzkov, ktoré má voči ZÁKAZNÍKOVI, a to za predpokladu, že (i) táto prekážka nastala nezávisle od vôle spoločnosti TIGERLAK; nemožno rozumne predpokladať, že spoločnosť TIGERLAK (ii) by v čase vzniku záväzku túto prekážku mohla primerane predvídať; a (iii) túto prekážku alebo jej následky mohla odvrátiť alebo prekonať.

Pokiaľ sa nepreukáže opak, za vyššiu moc sa budú za každých okolností považovať vládne obmedzenia (napr. menové a obchodné obmedzenia, embargá a sankcie), vojna, vojnové a obdobné stavy, nepokoje, protesty a štrajky, pracovné spory, výluky, požiare, prírodné javy, záplavy a iné živelné pohromy, nedostatok pracovnej sily, energií alebo surovín, zátarasy, dlhodobé výpadky dopravy, telekomunikácie, informačných systémy a akákoľvek epidémia alebo pandémia (vrátane akýchkoľvek zákonných alebo úradných opatrení na jej utlmenie).

V prípade existencie vyššej moci bude spoločnosť TIGERLAK oslobodená od plnenia všetkých svojich zmluvných povinností, nebude v žiadnom rozsahu zodpovedná za akúkoľvek škodu alebo inú vzniknutú ujmu a taktiež nebude povinná poskytnúť ZÁKAZNÍKOVI žiadnu nápravu alebo náhradu za akékoľvek prípadné porušenie zmluvy. Pokiaľ to bude možné, spoločnosť TIGERLAK oznámi ZÁKAZNÍKOVI existenciu príslušnej udalosti predstavujúcej vyššiu moc bez zbytočného odkladu. Od tohto okamihu je ZÁKAZNÍK povinný prijať všetky primerané opatrenia na odvrátenie alebo zmiernenie následkov udalosti, ktorá ovplyvňuje schopnosť spoločnosti TIGERLAK plniť svoje zmluvné povinnosti. Ak následky takejto prekážky alebo udalosti nie sú len dočasného charakteru, je spoločnosť TIGERLAK oprávnená úplne alebo čiastočne odstúpiť od zmluvy s okamžitou účinnosťou, a to aj vtedy, ak udalosť predstavujúca vyššiu moc nastala v čase, keď bola spoločnosť TIGERLAK v omeškaní s plnením akejkoľvek jej povinnosti. Ak majú následky, prekážky alebo udalosti len dočasný charakter, môže spoločnosť TIGERLAK upustiť od plnenia svojich povinností alebo tieto pozastaviť, a to po dobu trvania prekážky brániacej spoločnosti TIGERLAK v plnení jej povinností alebo môže v dobrej viere upraviť svoje zmluvné záväzky a prispôsobiť ich zmeneným okolnostiam. Akonáhle už prekážka nebude spoločnosti TIGERLAK brániť v plnení jej zmluvných povinností, je spoločnosť TIGERLAK povinná o tejto skutočnosti ZÁKAZNÍKA informovať. Prekážka nie je len dočasná, ak trvá po dobu presahujúcu 60 dní.

16. Rozhodné právo a príslušný súd:

Všetky zmluvy uzatvorené so spoločnosťou TIGERLAK sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Použitie ustanovení Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru je výslovne vylúčené. Všetky spory vyplývajúce z akýchkoľvek zmluvných vzťahov uzatvorených medzi spoločnosťou TIGERLAK a ZÁKAZNÍKOM bude rozhodovať súd určený podľa sídla spoločnosti TIGERLAK. Bez ohľadu na vyššie uvedené, je spoločnosť TIGERLAK oprávnená podľa vlastného uváženia zažalovať ZÁKAZNÍKA na súde, ktorého miestna príslušnosť sa určí podľa sídla ZÁKAZNÍKA.

17. Salvatorská klauzula:

Pokiaľ niektoré ustanovenie týchto DPP je alebo sa stane čiastočne alebo v úplnosti neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, netýkala by sa táto neplatnosť, neúčinnosť a/alebo nevykonateľnosť ostatných jeho ustanovení. Takéto neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné ustanovenie sa bude považovať za nahradené, v maximálnom rozsahu povolenom právnymi predpismi, takým platným, účinným a/alebo vykonateľným ustanovením, ktoré sa z hospodárskeho hľadiska najviac blíži účelu sledovanému neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným ustanovením.

18. Informácie o ochrane osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov spoločnosť TIGERLAK dodržiava platné ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov spoločnosťou TIGERLAK sú k dispozícii na www.tiger-coatings.com/contact/data-protection.

19. Internetový obchod TIGER

19.1 Naše DPP sa vzťahujú aj na zmluvné vzťahy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu TIGER. Okrem toho sa na tieto zmluvné vzťahy vzťahujú ustanovenia článku 19.; ak ustanovenia článkov 1. až 18. odporujú ustanoveniam tohto článku 19. „internetový obchod TIGER“, majú prednosť ustanovenia tohto článku 19.

19.2 Na používanie internetového obchodu TIGER je potrebná registrácia. Ďalšie informácie o procese registrácie sú k dispozícii v internetovom obchode TIGER alebo v zákazníckom servise. Akonáhle je proces registrácie dokončený, ZÁKAZNÍK je schopný zadávať v internetovom obchode TIGER objednávky, ktoré sú pre ZÁKAZNÍKA záväzné. ZÁKAZNÍK je povinný zabezpečiť, aby všetky údaje zadané v internetovom obchode TIGER boli správne a aby prihlasovacie údaje používali iba fyzické osoby, ktoré sú oprávnené robiť v mene ZÁKAZNÍKA záväzné objednávky.

19.3 Uzatváranie zmlúv: Tovar ponúkaný spoločnosťou TIGERLAK v internetovom obchode TIGER a informácie v ňom spoločnosťou TIGERLAK poskytnuté nepredstavujú návrh na uzatvorenie zmluvy v právnom zmysle, ale sú iba nezáväznou výzvou pre ZÁKAZNÍKA na predloženie jeho návrhu. 

ZÁKAZNÍK si môže v internetovom obchode TIGER vybrať tovar z produktového radu TIGER Coatings a vložiť ho do virtuálneho nákupného košíka kliknutím na tlačidlo „pridať do košíka“. ZÁKAZNÍK má tiež možnosť odstrániť vybrané produkty z virtuálneho nákupného košíka. ZÁKAZNÍK predloží spoločnosti TIGERLAK záväzný návrh na kúpu tovaru umiestneného vo virtuálnom nákupnom košíku až odoslaním objednávky pomocou tlačidla „objednať s povinnosťou platby“. Pred odoslaním objednávky je ZÁKAZNÍK povinný zabezpečiť, aby údaje uvedené v jeho objednávke boli správne. ZÁKAZNÍK si môže údaje pred odoslaním svojej objednávky prezrieť, zmeniť ich a taktiež objednávku zrušiť.

Po dokončení objednávkového procesu ZÁKAZNÍKOM bude doručenie objednávky potvrdené automaticky vygenerovaným e-mailom. Toto potvrdenie doručenia objednávky potvrdzuje, že spoločnosti TIGERLAK bola doručená objednávka ZÁKAZNÍKA, avšak neznamená súčasné prijatie objednávky ZÁKAZNÍKA spoločnosťou TIGERLAK.

Spoločnosť TIGERLAK môže prijať objednávku ZÁKAZNÍKA zadanú prostredníctvom internetového obchodu TIGER v primeranej lehote najmenej 3 pracovných dní od doručenia objednávky. Spoločnosť TIGERLAK si vyhradzuje právo odmietnuť ktorúkoľvek objednávku ZÁKAZNÍKA, a to bez toho, aby musela uvádzať akýkoľvek dôvod odmietnutia.

K prijatiu objednávky ZÁKAZNÍKA, a teda k uzatvoreniu zmluvy dochádza len na základe vyhlásenia spoločnosti TIGERLAK o prijatí objednávky ZÁKAZNÍKA, ktoré sa vyhotoví samostatne a odošle sa ZÁKAZNÍKOVI najneskôr spolu s poskytnutím informácie o odoslaní tovaru.

19.4 Dostupnosť tovaru, popis tovaru a prezentácia tovaru. Informácie o dostupnosti tovaru uvedené v internetovom obchode TIGER vychádzajú výlučne z predchádzajúcej skúsenosti spoločnosti TIGERLAK a nie sú záväzné. Údaje o tovare uvedené v internetovom obchode TIGER sa môžu meniť. Spoločnosť TIGERLAK si vyhradzuje právo vykonávať zmeny, opravy a doplnenia týchto údajov.

Ak sa v priebehu spracovania objednávky zistí, že tovar objednaný ZÁKAZNÍKOM už nie je k dispozícii v dostatočnom množstve, bude spoločnosť TIGERLAK o tom ZÁKAZNÍKA samostatne informovať.

Prezentácia tovaru v internetovom obchode TIGER a jeho výtlačkoch, najmä pokiaľ ide o farbu, jas, kontrast, štruktúru a účinky tovaru, nie je záväzné, pretože sa tieto môžu líšiť v závislosti od použitého výstupného zariadenia (monitor, tlačiareň, atď.). Spoločnosť TIGERLAK nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek prípadné odchýlky od skutočných vlastností tovaru. Spoločnosť TIGERLAK ponúka nezáväzné vzorky tovaru, ktoré sú k dispozícii na požiadanie v zákazníckom servise.

19.5 Ceny, náklady na dopravu a iné náklady.

Ceny uvedené v internetovom obchode TIGER sú katalógovými cenami spoločnosti TIGERLAK. Všetky ceny sú uvedené ako ceny netto, čo znamená, že v nich nie je zahrnutá DPH, ani ďalšie zákonné dane a poplatky, vrátane cla, colných a iných poplatkov. 

Okrem katalógových cien je ZÁKAZNÍK povinný uhradiť aj nasledujúce náklady:

  • náklady na dopravu: náklady na dopravu budú účtované spolu s príplatkom za dopravu. Výška nákladov na dopravu môže byť spoločnosťou TIGERLAK zmenená alebo upravená v prospech ZÁKAZNÍKA. 
  • Clo: tento poplatok sa líši v závislosti od krajiny alebo poštového smerovacieho čísla v dodacej adrese uvedenej ZÁKAZNÍKOM.

Vyššie uvedené druhy nákladov – ak sú účtované úplne alebo čiastočne – sú v internetovom obchode TIGER zobrazené oddelene v časti „Poplatky“ vedľa katalógovej ceny.

Čiastočné dodávky tovaru, ktoré sú pre ZÁKAZNÍKA primerane prijateľné, sú povolené.

19.6 Množstevné/cenové možnosti:

Možnosti kombinácie („množstevné/cenové možnosti“) ponúkané spoločnosťou TIGERLAK v internetovom obchode TIGER nepredstavujú návrh na uzatvorenie zmluvy v právnom zmysle, ale sú iba návrhmi objednávok, ktoré sú vygenerované automaticky na základe množstva objednávok ZÁKAZNÍKA. ZÁKAZNÍK má možnosť tieto návrhy prijať, nie je však povinný tak urobiť. ZÁKAZNÍK môže objednávku kedykoľvek zrušiť, ak si neželá prijať žiaden zo zobrazených návrhov objednávok.

19.7 Osobitné platobné podmienky: 

Osobitné podmienky, ktoré sú platne dohodnuté medzi spoločnosťou TIGERLAK a ZÁKAZNÍKOM, nie sú v internetovom obchode TIGER viditeľné. Spoločnosť TIGERLAK bude plniť akúkoľvek zmluvu v súlade s platne dohodnutými osobitnými podmienkami, pokiaľ spoločnosť TIGERLAK neinformuje ZÁKAZNÍKA inak.

19.8 Dodanie tovaru v prípade objednávok v internetovom obchode TIGER

Dodanie tovaru je možné výlučne v rámci Slovenskej republiky. Objednaný tovar sa doručuje na adresu uvedenú ZÁKAZNÍKOM. Ak ZÁKAZNÍK zadal nesprávnu, neúplnú alebo nepresnú dodaciu adresu, je ZÁKAZNÍK povinný znášať všetky z toho plynúce a s tým súvisiace náklady. ZÁKAZNÍK si z tohto dôvodu nebude u spoločnosti TIGERLAK uplatňovať žiadne nároky akéhokoľvek druhu a zároveň je povinný zbaviť spoločnosť TIGERLAK akýchkoľvek prípadných povinností, ujmy alebo nevýhod vzniknutých v dôsledku alebo v súvislosti s poskytnutím týchto nesprávnych, neúplných alebo nepresných informácií.

20. Iné ustanovenia

V prípade rozporu medzi slovenským a anglickým jazykovým znením týchto DPP, je záväzné ich slovenské znenie.

Date 01/11/2021

TIGERLAK SLOVAKIA, spol. s r.o.

Moyzesova 4

902 01 Pezinok

Slovenská republika

+ 421 33 640 0071

office.sk(at)tiger-coatings.com​​​​​​​​​​​​​​
www.tiger-coatings.com

Back to Top
Vyberte krajinu
Kontaktujte nás