TIGER Coatings Belgium ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

1. Algemeen:

Tenzij schriftelijk een afwijkende regeling werd overeengekomen, wordt de zakelijke relatie, met inbegrip van het maken van offertes, het sluiten van koopovereenkomsten en het leveren van producten, tussen TIGER Coatings Belgium bvba, met ondernemingsnummer 0807.065.338, BTW-nummer BE 0807.065.338, en zetel te Leuerbroek 1019, 3640 Kinrooi (hierna: “TIGER Coatings”) en de KLANT (zoals gedefinieerd in artikel 1.4) uitsluitend beheerst door de volgende algemene leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna: de “Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden”) en de garantievoorwaarden van Tiger Coatings die desgevallend van toepassing zijn voor het bestelde product. De Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden en de garantievoorwaarden van Tiger Coatings zijn van toepassing in de versie die op het tijdstip van de bestelling geldig is, en zijn beschikbaar om te downloaden op via www.tiger-coatings.com/terms/be​​​​​​​.

TIGER Coatings aanvaardt geen algemene voorwaarden en/of andere afwijkende regelingen van de KLANT, tenzij TIGER Coatings uitdrukkelijk schriftelijk instemt met hun geldigheid.

1.2 Telecommunicatie, in het bijzonder via e-mail, volstaat om te voldoen aan de verplichting tot gebruik van een schriftelijke vorm in de zin van deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden.

Voor bestellingen die geplaatst zijn door de KLANT in de webwinkel van TIGER Coatings (www.tiger-coatings.com/shop ​​​​​​​hierna: de “Tiger-Webshop”) zijn de bepalingen van artikel 19 in het bijzonder van toepassing. TIGER Coatings en de KLANT, die niet als consument handelt, gaan uitdrukkelijk akkoord dat wordt afgeweken van de bepalingen van de artikelen XII.6, § 1, 8°, alsook de artikelen XII.7, § 1, XII.8 en XII.9 van het Wetboek Economisch Recht.

1.4 Het assortiment van diensten en goederen aangeboden door TIGER Coatings, met inbegrip van de aanbiedingen in de TIGER-Webshop, is uitsluitend bestemd voor ondernemingen in de zin van artikel I.1.1° van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht (hierna: de “KLANT”). TIGER Coatings biedt geen diensten aan en/of verkoopt geen goederen aan consumenten in de zin van artikel I.1.2° van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht.

2. Offertes en bestellingen:

Door TIGER Coatings gedane offertes zijn vrijblijvend, met name ten aanzien van de prijzen, hoeveelheden, levertijden en de algemene leverbeschikbaarheid. TIGER Coatings zal de ontvangst van de bestelling van de KLANT schriftelijk bevestigen. Deze ontvangstbevestiging is nog geen onherroepelijke aanneming van de bestelling. Bestellingen van de KLANT worden voor TIGER Coatings eerst bij effectieve levering bindend.

3. Mededelingsplicht van de KLANT:

Is de KLANT van plan om de bij TIGER Coatings bestelde producten in de volgende toepassingsgebieden aan te wenden: automobiel, luchtvaart, spoorwegen, windenergie, spoorvoertuigen, kabelbanen, energiecentrales, vaartuigen en structurele beglazing, of is de KLANT van plan om de producten aan te wenden in een toepassingsgebied waarin het product in contact komt met voedingsmiddelen, drinkwater of elektronica, dan dient de KLANT TIGER Coatings schriftelijk op de hoogte te brengen van dergelijk beoogd gebruik:

  • In geval van producten speciaal voor de KLANT vervaardigd: vóór de productie van het eerste monster door TIGER Coatings;
  • In geval van standaardproducten: vóór of uiterlijk op het tijdstip van de bestelling van het product door de KLANT.

aan te wenden, dan dient de KLANT dit in geval van producten speciaal voor de KLANT vervaardigd, vóór de eerste monsterproductie door TIGER Coatings; in geval van standaardproducten uiterlijk op het tijdstip van de bestelling van het product; schriftelijk mee te delen aan TIGER Coatings.

De KLANT dient TIGER Coatings op de hierboven genoemde tijdstippen (in geval van speciaal voor de KLANT vervaardigde producten, vóór de productie van het eerste monster door TIGER Coatings, dan wel, in geval van standaardproducten, vóór of ten laatste op het tijdstip van de bestelling van het product door de KLANT) ervan eveneens schriftelijk op de hoogte te brengen, indien de bestelde producten bestemd zijn voor toepassing op onderdelen die typisch onderhevig zijn aan productveiligheidsrisico’s in de zin van de toepasselijke voorschriften inzake productveiligheid.

4. Levering en leveringstijden:

Voor leveringen zijn de Incoterms (laatste geldige versie) van toepassing. Als standaardvoorwaarde geldt EXW Kinrooi (TIGER Coatings). TIGER Coatings behoudt zich evenwel uitdrukkelijk het recht voor om naar eigen inzicht af te wijken van deze standaardvoorwaarde en bijvoorbeeld de CPT-bepalingen toe te passen indien de CPT-bepalingen voordeliger zijn voor de KLANT. Indien de KLANT aandringt op de toepassing van de standaardvoorwaarde EXW Kinrooi (TIGER Coatings), moet de KLANT dit in de offerte vermelden.

De aangegeven informatie inzake leveringstermijnen is gebaseerd op geruime ervaring maar is niet bindend. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor het niet naleven van de opgegeven leveringstermijnen.

5. Retourverpakking:

Alleen de uitdrukkelijk als retourverpakkingen aangeduide emballages worden door TIGER Coatings teruggenomen. Dergelijke retouremballages dienen binnen de drie maanden door de KLANT aan TIGER Coatings terugbezorgd te worden zonder kosten, in een onberispelijke toestand en zonder dat enige herstelling nodig is. In geval van retournering na het verstrijken van de drie maanden, vindt er door TIGER Coatings geen creditering plaats.

6. Eigendomsvoorbehoud en cessie:

6.1 TIGER Coatings behoudt zich het eigendomsrecht voor van alle geleverde producten tot op het ogenblik van de volledige betaling van de koopprijs en alle daarmee samenhangende vorderingen. Zowel de goederen als de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen die overeenkomstig de hiernavolgende bepalingen in hun plaats treden, worden hierna aangeduid als Goederen onder eigendomsvoorbehoud. De KLANT zal de Goederen onder eigendomsvoorbehoud zonder tegenprestatie voor TIGER Coatings bewaren.

6.2 De KLANT is gerechtigd de Goederen onder eigendomsvoorbehoud in het kader van de normale bedrijfsuitoefening te verwerken tot op het ogenblik dat zich een grond voor of voorval van gedwongen uitvoering voordoet. Verpandingen en eigendomsoverdrachten bij wijze van zekerheid zijn niet toegestaan.

6.3 Indien de Goederen onder eigendomsvoorbehoud verwerkt worden door de KLANT, wordt overeengekomen dat de verwerking wordt uitgevoerd in naam en voor rekening van TIGER Coatings als de fabrikant, zonder dat TIGER Coatings hierdoor aansprakelijk kan worden gesteld, en dat TIGER Coatings het eigendomsrecht behoudt van de nieuw ontstane zaak in overeenstemming met artikel 18 van Boek III, Titel XVII van het oud Burgerlijk Wetboek. Indien de verwerking wordt uitgevoerd met stoffen van derden, behoudt TIGER Coatings het eigendomsrecht van de nieuw ontstane zaak, tenzij de stof van de derde de hoofdzaak betreft, wat betekent dat deze functioneel noodzakelijk is in vergelijking met de Goederen onder eigendomsvoorbehoud. Indien TIGER Coatings haar eigendomsrecht verliest ten gevolge van de verwerking met stoffen van een derde, zal de KLANT elke vordering die hij ten opzichte van deze derde heeft, overdragen aan TIGER Coatings tot zekerheid. TIGER Coatings machtigt de KLANT herroepelijk om de aan TIGER Coatings overgedragen vorderingen in eigen naam te innen. TIGER Coatings kan deze inningsmachtiging enkel herroepen indien zich een grond voor of voorval van gedwongen uitvoering voordoet. In overeenstemming met artikel 20 van Boek III, Titel XVII van het oud Burgerlijk Wetboek, indien de Goederen onder eigendomsvoorbehoud vermengd worden met andere zaken van de KLANT tot één uniforme zaak, behoudt TIGER Coatings het eigendomsrecht van de uniforme zaak. Indien de vermenging met stoffen van een derde gebeurt, verwerft TIGER Coatings het mede-eigendomsrecht van de uniforme zaak naar verhouding van de waarde van de Goederen onder eigendomsvoorbehoud tot de waarde van de uniforme zaak.

6.4 In geval van doorverkoop van de Goederen onder eigendomsvoorbehoud draagt de KLANT bij wijze van zekerheid de daaruit voortvloeiende vordering op de koper over aan TIGER Coatings – in geval van mede-eigendom door TIGER Coatings van de Goederen onder eigendomsvoorbehoud, evenredig met het aandeel in de mede-eigendom. Hetzelfde geldt voor andere vorderingen die in de plaats treden van de Goederen onder eigendomsvoorbehoud of anderszins ontstaan met betrekking tot de Goederen onder eigendomsvoorbehoud, zoals verzekeringsvorderingen of vorderingen uit onrechtmatige daad in geval van verlies of vernietiging. TIGER Coatings machtigt de KLANT herroepelijk om de aan TIGER Coatings overgedragen vorderingen in eigen naam te innen. TIGER Coatings kan deze inningsmachtiging enkel herroepen indien zich een grond voor of voorval van gedwongen uitvoering voordoet.

6.5 Indien derden toegang verkrijgen tot de Goederen onder eigendomsvoorbehoud, met name door middel van inbeslagneming, zal de KLANT hen onmiddellijk op de hoogte brengen van het eigendomsrecht van TIGER Coatings en TIGER Coatings hiervan op de hoogte brengen, teneinde TIGER Coatings in staat te stellen haar eigendomsrechten te doen gelden. Indien de derde niet in staat is om de gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten die TIGER Coatings in dit verband heeft gemaakt te vergoeden, is de KLANT aansprakelijk ten aanzien van TIGER Coatings.

6.6 TIGER Coatings zal de Goederen onder eigendomsvoorbehoud vrijgeven evenals de zaken of vorderingen die deze vervangen, voor zover hun waarde het bedrag van de gewaarborgde vorderingen met meer dan 30% overschrijdt. De in dat kader vrij te geven zaken worden door TIGER Coatings uitgekozen.

6.7 Indien TIGER Coatings het contract beëindigt in geval van contractbreuk – in het bijzonder betalingsverzuim – door de KLANT (grond voor gedwongen uitvoering), heeft TIGER Coatings het recht om de teruggave van de Goederen onder eigendomsvoorbehoud te eisen.

7. Betalingsvoorwaarden en late betalingen:

Betalingen worden indien niet anders overeengekomen als volgt verricht:

a) binnen 8 dagen vanaf de factuurdatum met 2% betalingskorting;
b) binnen 30 dagen na factuurdatum netto contant.

Indien TIGER Coatings de afvulling doet, zal de betaling gebeuren netto contant bij ontvangst van de factuur.


Voor creditcardbetalingen wordt geen korting volgens artikel 7(a) verleend. In het geval van afwijzing van de creditcardafschrijving, verbindt de KLANT zich ertoe om te betalen binnen de termijn die is vermeld in artikel 7(b) plus eventuele gemaakte kosten.


Bij het trekken van wissels dienen de door de bank in rekening gebrachte disconto- en incassokosten door de KLANT te worden gedragen. Deze kosten zijn terstond betaalbaar in contanten. Bij late betaling wordt vertragingsrente ter hoogte van 1% per maand in rekening gebracht. Eventuele aanmanings-, incasso- en advocaatkosten in redelijke hoogte dienen door de KLANT te worden gedragen. Indien de KLANT met de betaling van één of meerdere leveringen in gebreke blijft, is TIGER Coatings gerechtigd om verdere leveringen op te schorten totdat de betaling heeft plaatsgevonden of de met de KLANT bestaande overeenkomsten op te zeggen. Reclamaties, etc. bevrijden de KLANT niet van zijn verplichting tot nakoming van de bovenstaande betalingsvoorwaarden.

8. Garantie en schadevergoeding:

Indien de onderhavige Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden, met name in dit artikel 8, tegenstrijdige bepalingen bevatten ten aanzien van de op het bestelde product toepasselijke garantievoorwaarden van TIGER Coatings (zie artikel 1.1), hebben deze laatste voorrang.

8.1.  Garantie

(1) TIGER Coatings garandeert niet dat de producten geschikt zijn voor een specifiek beoogd gebruik, noch geeft TIGER Coatings garantie voor de kwaliteit van de geproduceerde coatings, prints, onderdelen, enz. Vóór gebruik dient de KLANT de geleverde producten te onderzoeken op hun geschiktheid voor het beoogde gebruik. Bovendien is het de verantwoordelijkheid van de KLANT om de technische instructies van TIGER Coatings na te leven, in het bijzonder de informatie betreffende de voorbehandeling en de reiniging, de informatie betreffende de comptabiliteit en de productspecificaties, evenals de product- en veiligheidsinformatiebladen, en om de nodige voorwaarden te creëren voor het gebruik van de producten van TIGER Coatings.

Voor zover de KLANT de door TIGER Coatings geleverde producten verwerkt en op de markt brengt, is het de uitsluitende verantwoordelijkheid van de KLANT om gebreken aan zijn producten te vermijden door middel van tests en kwaliteitscontrole. De KLANT dient TIGER Coatings te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle vorderingen van derden die voortvloeien uit een inbreuk op de verplichtingen van de KLANT.

(2) TIGER Coatings garandeert dat de producten vrij zijn van gebreken in materiaal en fabricage op het ogenblik van de levering aan de KLANT of, indien nodig, de inspectie en de aanvaarding door de KLANT. De garantieperiode bedraagt 6 maanden vanaf de levering of, indien inspectie en aanvaarding vereist is, vanaf het punt van inspectie en aanvaarding. Deze verjaringstermijn geldt ook voor vorderingen tot schadevergoeding als gevolg van een gebrek.

Door TIGER Coatings verstrekte informatie met betrekking tot de levering of dienst (bv. gewichten, afmetingen, gebruikswaarden, belastbaarheid, toleranties en technische gegevens, of specificaties op productinformatiebladen) evenals weergaven daarvan (bv. tekeningen en illustraties) zijn slechts bij benadering, tenzij de bruikbaarheid voor het contractueel beoogde doel een exacte conformiteit vereist. Het zijn geen gegarandeerde kenmerken, maar eerder beschrijvingen of aanduidingen van de levering of dienst. In de handel gebruikelijke afwijkingen en afwijkingen die het gevolg zijn van wettelijke voorschriften of technische verbeteringen vertegenwoordigen, evenals de vervanging van producten door gelijkwaardige producten, zijn toegestaan voor zover zij geen afbreuk doen aan de bruikbaarheid met betrekking tot het contractueel beoogde doel.

Bij verkoop op basis van een monster of specimen garandeert TIGER Coatings slechts de overeengekomen of goedgekeurde eigenschappen van het monster of specimen, waarbij geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur en effect toelaatbaar zijn; grotere afwijkingen zijn toelaatbaar bij verkoop op basis van kleur- en effectkaarten. (3) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geeft TIGER Coatings geen andere garantie en wijst zij alle garanties af.

(4) De door TIGER Coatings geleverde zaken worden onmiddellijk na de levering aan de KLANT of aan de door de KLANT aangewezen derde zorgvuldig gecontroleerd. Zij worden geacht te zijn aanvaard door de KLANT wat betreft duidelijke gebreken of andere gebreken die bij een onmiddellijke, zorgvuldige controle zouden zijn gebleken, indien TIGER Coatings niet binnen de 7 werkdagen na de levering een schriftelijke kennisgeving van gebreken ontvangt. In afwijking hiervan dienen meldingen van gebreken door de KLANT betreffende de hoeveelheid en het gewicht van de producten onmiddellijk bij ontvangst van de producten te gebeuren; zo niet worden zij niet aanvaard. In ieder geval moeten meldingen aan TIGER Coatings van gebreken die betrekking hebben op de staat van de producten schriftelijk worden gedaan vóór de verwerking of de vermenging van het product.

Wat andere gebreken betreft, worden de geleverde zaken geacht te zijn aanvaard door de KLANT indien TIGER Coatings geen kennisgeving van gebreken heeft ontvangen binnen de 7 werkdagen vanaf het ogenblik waarop het gebrek zich heeft geuit; indien het gebrek zich evenwel reeds op een vroeger tijdstip bij normaal gebruik heeft geuit, wordt dit vroegere tijdstip geacht van toepassing te zijn voor de aanvang van de termijn voor de kennisgeving van gebreken.

Dit geldt dienovereenkomstig ook voor de verkoop op basis van monsters of specimens, met dien verstande dat de KLANT verplicht is het monster of specimen onmiddellijk in voornoemde zin te onderzoeken en eventuele gebreken te melden, en niet pas na de hoofdlevering.

(5) De rechten van de KLANT onder de garantie van TIGER Coatings zijn in het algemeen beperkt tot een passende prijsvermindering of de omruiling of terugname van het gebrekkige product, naar keuze van TIGER Coatings. In geval van gebreken aan producten van andere fabrikanten die TIGER Coatings om licentieredenen of feitelijke redenen niet kan verhelpen, zal TIGER Coatings naar eigen keuze haar garantieclaims tegen de fabrikanten en leveranciers doen gelden voor rekening van de KLANT of deze aan de KLANT overdragen. In het geval van dergelijke gebreken, bestaan garantieclaims tegen TIGER Coatings enkel onder de andere voorwaarden en in overeenstemming met deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden, indien het juridisch afdwingen van de voornoemde claims tegen de fabrikant en leverancier niet succesvol was of zinloos is, bv. wegens insolventie.

(6) De rechten van de KLANT, met inbegrip van titelgebreken, zijn uitgesloten indien de KLANT (i) zonder toestemming van TIGER Coatings het leveringsvoorwerp wijzigt of door derden laat wijzigen, (ii) het recycleert of door derden laat recycleren, (iii) het gebruikt in strijd met het doel van het contract, de wettelijke voorschriften of de door TIGER Coatings uitgevaardigde voorschriften, of (iv) het gebruikt met niet-compatibele uitrusting. Dit is niet van toepassing indien de voormelde omstandigheden niet de oorzaak waren van het gebrek.

De rechten van de KLANT zijn eveneens uitgesloten indien de door de KLANT gespecificeerde, verstrekte of goedgekeurde materialen in de zin van artikel 10.4 de oorzaak waren van het gebrek.

(7) Indien een gebrek te wijten is aan de fout van TIGER Coatings, heeft de KLANT het recht om schadevergoeding te eisen onder de voorwaarden vermeld in artikel 8.2.

(8) De bewijslast voor de gebrekkigheid ligt bij de KLANT.

8.2.  Schadevergoeding

(1) De aansprakelijkheid van TIGER Coatings voor schade, ongeacht de rechtsgrond, met name wegens onmogelijkheid, vertraging, gebrekkige of foutieve levering, contractbreuk, niet-nakoming van verplichtingen tijdens contractuele onderhandelingen, en onrechtmatige daad, is beperkt, voor zover een fout relevant is in elk afzonderlijk geval, in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel 8.2.

(2) TIGER Coatings is niet aansprakelijk in geval van gewone nalatigheid van hun uitvoerende organen, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of andere plaatsvervangers, voor zover het niet gaat om een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen.

(3) Voor zover TIGER Coatings aansprakelijk is voor schade ten gronde, is deze aansprakelijkheid beperkt tot schade die TIGER Coatings als mogelijk gevolg van een contractbreuk voorzag op het ogenblik van het sluiten van het contract of die zij had moeten voorzien indien zij zorgvuldig had gehandeld. De aansprakelijkheid van TIGER Coatings voor winstderving, indirecte schade of gevolgschade is uitgesloten voor zover de wet dit toelaat.

(4) In geval van aansprakelijkheid van TIGER Coatings is de schadevergoedingsplicht van TIGER Coatings bovendien per schadegeval beperkt tot het bedrag dat overeenstemt met de aankoopprijs van het betrokken gebrekkige product of het product dat het schadegeval en/of de schade heeft veroorzaakt, maar in ieder geval tot EUR 50.000 (in woorden: vijftigduizend euro).

(5) Artikel 8.2(7) evenals artikel 10.4 van de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn dienovereenkomstig van toepassing op de uitsluiting van schadeclaims door de KLANT.

Bovendien is TIGER Coatings, voor zover de wet dit toelaat, niet aansprakelijk voor schade of nadeel van welke aard ook die voortvloeit uit het gebruik van de producten (i) buiten (een) door TIGER Coatings gespecificeerd(e) toepassingsgebied(en), of (ii) in verband met toepassingen of veiligheidsrelevante onderdelen zoals vermeld in artikel 3, voor zover de KLANT niet tijdig aan zijn kennisgevingsverplichting overeenkomstig artikel 3 heeft voldaan; of (iii) het product niet vóór zijn vervaldatum is gebruikt.

Bovendien is TIGER Coatings, voor zover de wet dit toelaat, niet aansprakelijk voor enige schending van precontractuele verplichtingen, voor positieve niet-nakoming van verplichtingen, voor elke schending van verplichtingen die secundair zijn ten aanzien van het contract, of voor indirecte schade of gevolgschade.

(6) De bovenstaande afwijzingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn in dezelfde mate van toepassing op de uitvoerende organen, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en andere vertegenwoordigers van TIGER Coatings.

(7) De beperkingen van dit artikel 8 zijn niet van toepassing op de wettelijk verplichte aansprakelijkheid van TIGER Coatings wegens opzettelijk gedrag, zware fout, verwonding van leven/lichaam/gezondheid of aansprakelijkheid volgens de Belgische wet van 25 februari 1991 inzake productaansprakelijkheid.

8.3. De bewijslast voor elke vordering tot schadevergoeding, met inbegrip van de fout, ligt bij de KLANT.

8.4 Terugzending van producten aan TIGER Coatings kan slechts geschieden na goedkeuring van TIGER Coatings. In geval van melding van een gebrek of elke andere klacht betreffende werkelijk of beweerdelijk gebrekkige producten, heeft TIGER Coatings het recht verdere leveringen op te schorten totdat de gegrondheid van de ingediende klachten onomstotelijk is vastgesteld, en in een dergelijk geval worden de leveringstermijnen dienovereenkomstig opgeschoven. Bovendien heeft TIGER Coatings het recht om zowel monsters als het betreffende product uit de gebruikte apparatuur te nemen en te inspecteren.

9. IP-rechten:

9.1 TIGER Coatings garandeert alleen in overeenstemming met dit artikel 9 dat het voorwerp van de levering, wanneer gebruikt in overeenstemming met het contract, vrij is van geregistreerde industriële eigendomsrechten en aanvragen voor industriële eigendomsrechten van derden waarvan TIGER Coatings op de hoogte was op het ogenblik van het sluiten van het contract of waarvan TIGER Coatings niet onwetend kon zijn, op voorwaarde dat het recht gebaseerd is op een geregistreerd industrieel eigendomsrecht of een aanvraag voor industriële eigendomsrechten onder het recht van het land waar de geleverde zaak door de KLANT wordt gebruikt, indien de partijen bij het sluiten van de overeenkomst rekening hielden met het feit dat de geleverde zaak daar zou worden gebruikt, of in elk ander geval onder het recht van het land waar de KLANT zijn maatschappelijke zetel heeft. TIGER Coatings wijst elke andere garantie in dit verband af.

9.2 Landen met octrooiregisters waartoe TIGER Coatings redelijkerwijs niet verwacht kan worden toegang toe te hebben via openbare databanken in het Nederlands, Duits of Engels, worden geacht niet in aanmerking te zijn genomen tot het tegendeel is bewezen; indien overeenkomstig het bepaalde in de vorige paragraaf het land waar de zetel van de KLANT is gevestigd een dergelijk land is, is uitsluitend het recht van het land waar de zetel van TIGER Coatings is gevestigd van belang.

9.3 Artikel 10.4 blijft onverlet. De verplichting van TIGER Coatings onder artikel 9.1 strekt zich ook niet uit tot gevallen waarin de KLANT het recht kende of er niet onwetend van kon zijn op het ogenblik van het sluiten van het contract.

9.4 De KLANT dient TIGER Coatings onverwijld schriftelijk in kennis te stellen indien tegen hem aanspraken worden ingesteld wegens inbreuk op dergelijke rechten.

9.5 In het geval dat het voorwerp van de levering het recht van een derde schendt ingevolge artikel 9.1, zal TIGER Coatings, naar eigen keuze en op eigen kosten, het voorwerp van de levering zodanig wijzigen of vervangen dat de rechten van derden niet langer worden geschonden, maar het voorwerp van de levering de contractueel overeengekomen functies blijft vervullen, of het gebruiksrecht voor de KLANT verkrijgen door een licentieovereenkomst met de derde te sluiten. Indien TIGER Coatings hier niet binnen een redelijke termijn in slaagt, heeft de KLANT het recht om het contract te beëindigen of om de koopprijs op gepaste wijze te verminderen. Eventuele schadeclaims van de KLANT zijn onderworpen aan de beperkingen van artikel 8 van deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden.

9.6 In geval van wettelijke inbreuken door producten van andere fabrikanten die door TIGER Coatings worden geleverd, zal TIGER Coatings, naar eigen keuze, zijn vorderingen doen gelden tegen de fabrikanten en de toeleveranciers voor rekening van de KLANT of deze overdragen aan de KLANT. Voor zover de wet dit toelaat, zullen er in deze gevallen geen vorderingen tegen TIGER Coatings voorhanden zijn.

10. Intellectuele eigendomsrechten van TIGER Coatings en/of Materialen geleverd door de KLANT:

10.1 TIGER Coatings behoudt zich alle rechten en aanspraken voor, in het bijzonder alle intellectuele eigendomsrechten, rechten op vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen, op alle door TIGER Coatings uitgebrachte offertes en kostenramingen, en op alle aan de KLANT ter beschikking gestelde tekeningen, illustraties, monsters, digitale monsters en bestanden, foto's, berekeningen, brochures, catalogi, modellen, gereedschappen, informatiebladen, specificaties, productinformatie en andere documenten en hulpmiddelen. De KLANT mag deze zaken niet aan derden ter beschikking stellen, noch de zaken zelf, noch de inhoud ervan, noch mag hij deze openbaar maken, ze zelf of via derden gebruiken of ze reproduceren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TIGER Coatings. Op verzoek van TIGER Coatings dient de KLANT deze zaken integraal terug te bezorgen aan TIGER Coatings en de eventuele gemaakte kopieën te vernietigen wanneer de KLANT deze niet meer nodig heeft in het kader van de normale bedrijfsvoering of wanneer onderhandelingen niet leiden tot het afsluiten van een contract. Dit sluit de opslag uit van elektronisch verstrekte gegevens met het oog op een normale gegevensback-up.

10.2 De rechten op alle geregistreerde en/of niet-geregistreerde merkrechten en naburige rechten in het bezit van TIGER Coatings, in het bijzonder handelsmerken en de bedrijfsnaam, blijven exclusief behoren tot TIGER Coatings tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

10.3 TIGER Coatings behoudt zich verder alle rechten voor op ontwikkelingen, uitvindingen of ontdekkingen gedaan door TIGER Coatings in het kader van contractuele uitvoering. Hetzelfde geldt dienovereenkomstig voor gegevens en knowhow.

10.4 Indien de KLANT aan TIGER Coatings stoffen, materialen, documenten, sjablonen, plannen, monsters, grafieken, formuleringen, logo's of foto's (Materialen) ter beschikking stelt met het oog op de uitvoering van de overeenkomst, is de KLANT verplicht deze vooraf te toetsen op eventuele rechten van derden, in het bijzonder intellectuele eigendomsrechten, en staat hij ervoor in dat de Materialen vrij zijn van rechten van derden en door TIGER Coatings kunnen worden gebruikt voor het beoogde doel. TIGER Coatings is niet verplicht de ter beschikking gestelde Materialen te controleren op mogelijke inbreuken op rechten van derden.

10.5 TIGER Coatings is ten opzichte van de KLANT niet aansprakelijk voor enige inbreuk op dergelijke rechten van derden door Materialen die door de KLANT zijn gespecificeerd, geleverd of goedgekeurd.

10.6 Indien een derde een vordering instelt tegen TIGER Coatings wegens een inbreuk op rechten, zal de KLANT TIGER Coatings volledig vrijwaren en schadeloosstellen en TIGER Coatings alle geleden nadelen vergoeden. Dit geldt eveneens voor de kosten van juridische vertegenwoordiging. De KLANT zal op verzoek de nodige documenten aan TIGER Coatings bezorgen.

11. Afwijzing van aansprakelijkheid - digitale bemonstering:

TIGER Coatings behoudt zich het recht voor om de KLANT op verzoek een digitaal bemonsteringshulpmiddel aan te bieden, in het bijzonder met betrekking tot kleur-, effect-, ontwerp- en/of structuurkeuze, alsmede tot de geometrie van de afzonderlijke producten. Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat dergelijke voorstellingen geen bindende monsters of specimens zijn, maar eerder niet-bindende digitale illustraties. Met name als gevolg van variaties in beeldscherminstellingen en andere factoren (zoals de lichtinval) is het niet mogelijk dat het digitale monster exact overeenkomt met het werkelijke product, wat betekent dat bijvoorbeeld de kleur die op het uitvoerapparaat wordt weergegeven, kan afwijken van de kleur van het werkelijke product. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor afwijkingen tussen een digitaal monster en de werkelijke productkenmerken. TIGER Coatings biedt niet-bindende productmonsters aan, die op aanvraag verkrijgbaar zijn bij de klantendienst.

12. Inhouding en schuldvergelijking:

De KLANT is niet gerechtigd betalingen voor geleverde producten om de één of andere reden in te houden en is niet gerechtigd om eigen betalingsverplichtingen te verrekenen met eventueel aan TIGER Coatings toekomende bedragen.

13. Overdracht van rechten en verplichtingen:

Onverminderd elke afwijkende overeenkomst met de KLANT, is TIGER Coatings gerechtigd om alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele overeenkomst met de KLANT over te dragen aan derden mits voorafgaande kennisgeving aan de KLANT. Rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst met de KLANT kunnen worden overgedragen aan gelieerde entiteiten van TIGER Coatings zonder dat een afzonderlijke kennisgeving vereist is. De KLANT is niet gerechtigd om rechten of verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst met TIGER Coatings over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TIGER Coatings.

14. Waarborgen en technische instructies:

Elke mondelinge waarborg wordt slechts geldig na schriftelijke bevestiging van TIGER Coatings. In de mate dat TIGER Coatings technische informatie of technische instructies verstrekt en deze informatie of instructies geen deel uitmaken van de contractueel overeengekomen omvang van de door TIGER Coatings verschuldigde diensten, gebeurt dit gratis en met uitsluiting van elke aansprakelijkheid. Dergelijke instructies kunnen niet in de plaats treden van het onderzoek van het product door de KLANT, met name wat betreft zijn geschiktheid voor een specifiek doel of gebruik.

15. Overmacht:

Overmacht betekent het zich voordoen van een gebeurtenis of omstandigheid die TIGER Coatings verhindert een of meer van haar contractuele verplichtingen jegens de KLANT na te komen, indien en in de mate dat: (i) de verhindering buiten de redelijke controle van TIGER Coatings valt; (ii) deze redelijkerwijs niet door TIGER Coatings kon worden voorzien op het ogenblik van het sluiten van het contract; en (iii) de gevolgen van de verhindering redelijkerwijs niet door TIGER Coatings kunnen worden afgewend.

Tot het bewijs van het tegendeel worden de volgende gevallen zeker geacht overmacht te vormen: Overheidsbeperkingen (bijv. valuta- en handelsbeperkingen, embargo's en sancties), oorlog en aan oorlog gelijkaardige gebeurtenissen, rellen, arbeidsgeschillen, brand, natuurrampen, tekorten aan arbeidskrachten, tekorten aan energie of grondstoffen, langdurige transportstoringen, telecommunicatie, informatiesystemen, en elke epidemie of pandemie (met inbegrip van alle wettelijke of regelgevende maatregelen om deze in te dammen).

In geval van overmacht is TIGER Coatings ontheven van de uitvoering van haar contractuele verplichtingen en van elke aansprakelijkheid voor schadevergoeding of elk ander contractueel rechtsmiddel wegens contractbreuk. TIGER Coatings zal de KLANT zonder onnodige vertraging en binnen de grenzen van het redelijke op de hoogte brengen van de betreffende gebeurtenis. Vanaf dat ogenblik is de KLANT verplicht alle redelijke maatregelen te nemen om de gevolgen van de gebeurtenis die een invloed hebben op de uitvoering van het contract door TIGER Coatings, te beperken en te verminderen. Indien de gevolgen van de aangevoerde belemmering of gebeurtenis niet louter tijdelijk zijn, heeft TIGER Coatings het recht om het contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder een bepaalde termijn te stellen. Indien het effect van de aangevoerde belemmering of gebeurtenis slechts tijdelijk is, kan TIGER Coatings haar verplichting tot uitvoering pauzeren of opschorten zolang de aangevoerde belemmering TIGER Coatings verhindert haar contractuele verplichtingen na te komen, of kan zij haar contractuele verplichtingen te goeder trouw aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden. TIGER Coatings zal de KLANT op de hoogte brengen zodra de belemmering de uitvoering van haar contractuele verplichtingen niet langer verhindert. Een belemmering is niet louter tijdelijk indien zij de duur van 60 dagen heeft overschreden.

16. Geldig recht en bevoegde rechter:

Alle met TIGER Coatings gesloten overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. De toepasbaarheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Tongeren zijn bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van enige vordering die in verband staat met dergelijke overeenkomsten. Niettegenstaande de voorgaande zin, kan TIGER Coatings, naar eigen goeddunken, ook een procedure starten voor de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de KLANT.

17. Scheidbaarheidsclausule:

Indien een bepaling van deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, ondoeltreffend of onafdwingbaar is of wordt, blijven de geldigheid en afdwingbaarheid van alle andere bepalingen hierdoor onaangetast. De ongeldige, ondoeltreffende of niet-afdwingbare bepaling wordt geacht, voor zover wettelijk toegestaan, vervangen te zijn door een geldige, doeltreffende en afdwingbare bepaling die qua doel, omvang, tijdstip, locatie of toepassingsgebied het dichtst in de buurt komt van het economische doel dat met de ongeldige, ondoeltreffende of niet-afdwingbare bepaling werd nagestreefd.

18. Informatie over gegevensbescherming:

TIGER Coatings neemt bij de verwerking van persoonsgegevens de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming in acht. Meer informatie over gegevensbescherming bij TIGER Coatings is beschikbaar op www.tiger-coatings.com/data-protection.

19. TIGER-Webshop:

19.1 Onze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn ook van toepassing op transacties die via de TIGER-Webshop worden afgesloten. Daarnaast zijn de bepalingen van artikel 19 van toepassing op deze transacties; indien de bepalingen van de artikelen 1 tot en met 18 in strijd zijn met de bepalingen van artikel 19 "TIGER-Webshop", hebben deze laatste bepalingen voorrang.

19.2 Ofwel is registratie vereist om de TIGER-Webshop te gebruiken of anders is bestellen als gast mogelijk. Meer informatie over het registratieproces is beschikbaar in de TIGER-Webshop of bij de klantendienst. Zodra het registratieproces is voltooid of als gast na opgave alle noodzakelijke data, kan de KLANT in de TIGER-Webshop bestellingen plaatsen die bindend zijn voor de KLANT. De KLANT zorgt ervoor dat de gegevens die in de TIGER-Webshop worden ingevoerd, correct zijn en dat de inloggegevens alleen worden gebruikt door personen die bevoegd zijn om namens de KLANT bindende bestellingen te plaatsen. Bij het bestellen als gast gaat TIGER Coatings er vanuit dat de persoon bevoegd is om bindende bestellingen te plaatsen voor de KLANT.

19.3 Sluiting van contracten:

De producten en informatie die door TIGER Coatings in de TIGER-Webshop worden verstrekt, vormen geen aanbod in de juridische zin, maar zijn slechts een niet-bindende uitnodiging aan de KLANT om een aanbod uit te brengen.

De KLANT kan producten uit het TIGER Coatings assortiment in de TIGER-Webshop selecteren en deze in een virtuele winkelwagen plaatsen door op de knop ["toevoegen aan winkelwagen"] te klikken. De KLANT heeft ook de mogelijkheid om de geselecteerde producten uit de virtuele winkelwagen te verwijderen. Pas na het plaatsen van de bestelling via de knop ["bestelling met betalingsverplichting"] brengt de KLANT een bindend aanbod uit om de goederen die zich in de virtuele winkelwagen bevinden, te kopen. Alvorens de bestelling te plaatsen, verzekert de KLANT zich van de juistheid van zijn bestelling. De KLANT kan de gegevens bekijken alvorens de bestelling te plaatsen, de gegevens wijzigen alsook de bestelling annuleren.

Na afronding van het bestelproces door de KLANT wordt de ontvangst van de bestelling bevestigd door een automatisch gegenereerde e-mail.

Deze ontvangstbevestiging documenteert dat TIGER Coatings de bestelling van de KLANT heeft ontvangen, maar vormt geen aanvaarding van het aanbod van de KLANT door TIGER Coatings.

TIGER Coatings kan het aanbod dat de KLANT via de TIGER-Webshop uitbracht, binnen een redelijke termijn van tenminste 3 werkdagen aanvaarden. TIGER Coatings behoudt zich het recht voor de aanbiedingen van de KLANT zonder opgave van redenen af te wijzen.

De aanvaarding van het aanbod tot aankoop van de KLANT, en dus het afsluiten van het contract, gebeurt enkel door de verklaring van aanvaarding door TIGER Coatings, die afzonderlijk wordt gedaan, ten laatste samen met de mededeling van de informatie over de verzending van de goederen.

19.4 Beschikbaarheid van goederen, productbeschrijvingen en productpresentatie: De beschikbaarheid van de in de TIGER-Webshop aangegeven producten is gebaseerd op ervaring en is niet bindend. De informatie over de producten in de TIGER-Webshop is vatbaar voor verandering. TIGER Coatings behoudt zich het recht voor om wijzigingen, correcties en veranderingen door te voeren.

Indien blijkt dat het door de KLANT bestelde product niet meer in voldoende mate beschikbaar is, zal TIGER Coatings de KLANT, bij de verwerking van de bestelling van de KLANT, hiervan afzonderlijk op de hoogte brengen.

De presentatie van de producten in de TIGER-Webshop en in relevante afdrukken, in het bijzonder wat betreft kleur, helderheid, contrast, structuur en producteffecten, zijn niet bindend, omdat ze kunnen variëren afhankelijk van het gebruikte uitvoeringsapparaat (monitor, printer, enz.). TIGER Coatings aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijke afwijkingen van de eigenlijke producteigenschappen. TIGER Coatings biedt niet-bindende testproductvoorbeelden aan die op verzoek verkrijgbaar zijn bij de klantendienst.

19.5 Prijzen, vracht en andere kosten:

De prijzen in de TIGER-Webshop zijn catalogusprijzen van TIGER Coatings. Alle vermelde prijzen zijn netto, hetgeen betekent dat BTW of andere wettelijke belastingen, vergoedingen, inclusief douanerechten, douaneheffingen en andere heffingen niet inbegrepen zijn.

Naast de catalogusprijzen draagt de KLANT de volgende kosten:

  • Vrachtkosten: Zullen worden aangerekend, vermeerderd met een vrachttoeslag. TIGER Coatings kan het bedrag van de vrachtkosten wijzigen of aanpassen ten gunste van de KLANT.
  • Tol: Deze toeslag varieert afhankelijk van het land of de postcode in het door de KLANT opgegeven leveringsadres.

De hogervermelde types van kosten worden - indien ze geheel of gedeeltelijk in rekening worden gebracht - afzonderlijk vermeld in de TIGER-Webshop onder "Bijkomende kosten" naast de catalogusprijs.

Gedeeltelijke leveringen die voor de KLANT redelijkerwijs aanvaardbaar zijn, zijn toegestaan.

19.6 Hoeveelheid/prijsopties:

De combinatiemogelijkheden ("Hoeveelheid/prijsopties") die TIGER Coatings in de TIGER-Webshop biedt, vormen geen aanbiedingen in de juridische zin, maar wel voorstellen tot bestelling die automatisch worden gegenereerd op basis van de bestellingshoeveelheid. De KLANT heeft de mogelijkheid om deze voorstellen te aanvaarden, maar is daartoe niet verplicht. De KLANT kan de bestelling op elk moment annuleren indien hij geen van de getoonde voorstellen tot bestelling wenst te aanvaarden.

19.7 Bijzondere prijsvoorwaarden:

Bijzondere voorwaarden die geldig zijn overeengekomen tussen TIGER Coatings en de KLANT zijn niet zichtbaar in de TIGER-Webshop. TIGER Coatings zal aan elk contract voldoen volgens de geldig overeengekomen bijzondere voorwaarden, tenzij TIGER Coatings de KLANT hiervan op de hoogte stelt.

19.8 Levering van TIGER-Webshop bestellingen:

Leveringen worden uitsluitend binnen België aangeboden. De bestelde producten worden geleverd op het door de KLANT opgegeven adres. Indien de KLANT een onjuist, onvolledig of onduidelijk leveringsadres heeft opgegeven, draagt de KLANT alle daaruit voortvloeiende kosten en vergoedt hij TIGER Coatings van alle nadelen die voortvloeien uit dergelijke onjuiste, onvolledige of onduidelijke informatie.

Date 03/2022

TIGER Coatings Belgium bvba
Leuerbroek (Oph) 1019
3640 Kinrooi | Belgium
T +32 89 70 00 16
F +32 89 56 78 58
office.be(at)tiger-coatings.com​​​​​​​, office.nl(at)tiger-coatings.com
www.tiger-coatings.com

Ondernemingsnummer 0807.065.338
BTW-nummer BE 0807.065.338

Cart
Lädt...
Leider kann aktuell der Warenkorb nicht abgerufen werden.