Dodací a platební podmínky – pro prodej TIGERLAK, s.r.o.

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Není-li písemně dohodnuto jinak, řídí se všechny obchodní vztahy mezi TIGERLAK, s.r.o., se sídlem Kaštanová 528/34a, Brněnské Ivanovice, 62000 Brno, IČO: 14802821, zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 10970 vedenou u Krajského soudu v Brně (dále též „TIGERLAK“), a ZÁKAZNÍKEM (jak je tento pojem definován v odst. 1.5 níže) výhradně těmito dodacími a platebními podmínkami (dále též „VOP“) a případnými záručními podmínkami TIGERLAK platnými pro objednaný výrobek (pokud se uplatní). VOP a záruční podmínky TIGERLAK upravují zejména předkládání nabídek, uzavírání kupních smluv a dodávání výrobků TIGERLAK, a to ve znění platném v době doručení objednávky; VOP a záruční podmínky TIGERLAK jsou ke stažení v sekci Ke stažení na www.tiger-coatings.com/terms/cz​​​​​​​.

TIGERLAK neakceptuje všeobecné obchodní podmínky ani jakékoliv jiné podmínky ZÁKAZNÍKA odchylující se od VOP, případně od záručních podmínek TIGERLAK, ledaže TIGERLAK vysloví s těmito odchylnými podmínkami souhlas v písemné formě.

1.2 Pro zajištění požadavku písemné formy ve smyslu těchto VOP postačí telekomunikační přenos, zejm. prostřednictvím e-mailu.

1.3 Pro objednávky, které ZÁKAZNÍK učiní prostřednictvím internetového obchodu TIGERLAK na www.tiger-coatings.com/shop ​​​​​​​(dále též „Internetový obchod TIGERLAK“), platí zejména ustanovení článku 19 níže.

1.4 Služby a výrobky nabízené společností TIGERLAK, včetně nabídek v Internetovém obchodu TIGERLAK, jsou určeny výhradně podnikatelům ve smyslu § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZÁKAZNÍK“). TIGERLAK nenabízí své služby ani neprodává výrobky spotřebitelům ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2. NABÍDKY A OBJEDNÁVKY

Nabídky učiněné ze strany TIGERLAK jsou vždy nezávazné, zejména co se týče ceny, množství a dodacích lhůt. TIGERLAK písemně potvrdí převzetí objednávky. Toto potvrzení převzetí však není závazným přijetím objednávky jako návrhu na uzavření smlouvy. Objednávky ZÁKAZNÍKA jsou závazné pro TIGERLAK pouze skutečným dodáním zboží.

3. OZNAMOVACÍ POVINNOST ZÁKAZNÍKA:

Má-li ZÁKAZNÍK v úmyslu použít výrobky objednané u TIGERLAK v oblastech: silniční vozidla, letectví, železnice, větrná energie, kolejová vozidla všeobecně, lanovky všeho druhu, elektrárny, plavidla, strukturální glazování nebo pokud má ZÁKAZNÍK v úmyslu použít produkty v oblasti aplikace, ve které přichází produkt do kontaktu s jídlem, pitnou vodou či elektronikou, musí ZÁKAZNÍK toto zamýšlené užití písemně oznámit společnosti TIGERLAK, a to

  • v případě výrobků na zakázku včas před prvním vyhotovením vzorku;
  • v případě standardních výrobků nejpozději v okamžiku objednání výrobku.

ZÁKAZNÍK musí rovněž společnosti TIGERLAK ve shora uvedených termínech (včas před prvním vyrobením vzorku v případě výrobků na zakázku, resp. nejpozději v okamžiku objednání u standardních výrobků) písemně oznámit, zda má v úmyslu použít výrobky na částech, které typově spadají pod riziko bezpečnosti výrobků ve smyslu právní úpravy bezpečnosti výrobků.

4. DODÁNÍ A DODACÍ LHŮTY

Dodávky probíhají podle Incoterms (poslední znění). Jako standard platí EXW Brno (TIGERLAK). TIGERLAK si výslovně vyhrazuje právo se od tohoto standardu podle vlastního uvážení odchýlit a např. uplatnit pro ZÁKAZNÍKA výhodnější ustanovení CPT. Pokud by klient trval na EXW Brno (TIGERLAK), musí to uvést v objednávce.

Naše dodací lhůty jsou uváděny na základě dlouhodobých zkušeností a jsou nezávazné. Za nedodržení nepřebíráme žádnou odpovědnost.

5. VRATNÉ OBALY

TIGERLAK přijímá zpět pouze obaly výslovně označené jako vratné obaly. Takovéto vratné obaly mohou být ZÁKAZNÍKEM zdarma vráceny zpět TIGERLAK nejpozději do tří měsíců v bezvadném stavu nevyžadujícím opravu. V případě vrácení po skončení těchto tří měsíců TIGERLAK neposkytne žádný kredit za tyto obaly.

6. VÝHRADA VLASTNICTVÍ, POSTOUPENÍ

6.1 Dodané výrobky zůstávají až do úplného zaplacení kupní ceny a veškerého příslušenství a souvisejících pohledávek vlastnictvím TIGERLAK. Zboží jakož i zboží toto zboží nahrazující, na které se vztahuje výhrada vlastnictví dle následujících ustanovení, jsou zde dále nazývány „Zboží podléhající výhradě vlastnictví“. ZÁKAZNÍK má povinnost pro TIGERLAK Zboží podléhající výhradě vlastnictví bezplatně skladovat.

6.2 ZÁKAZNÍK je oprávněný Zboží podléhající výhradě vlastnictví v rámci běžného obchodního styku zpracovat a převést k němu vlastnické právo až do výskytu případu zpeněžení. Zástava a zajišťovací převod práva jsou nepřípustné.

6.3 Pokud bude Zboží podléhající výhradě vlastnictví ZÁKAZNÍKEM zpracováno, sjednává se, že zpracování nastává jménem a na účet TIGERLAK jako zpracovatele, aniž by tím na TIGERLAK dopadaly jakékoliv závazky, a že TIGERLAK získává na nově vytvořené věci přímo vlastnictví – nebo spoluvlastnictví ve vztahu k hodnotě Zboží podléhající výhradě vlastnictví k hodnotě ostatních zpracovaných věcí – jestliže zpracování nastalo z látek více vlastníků. V případě, že by ZÁKAZNÍK takové vlastnictví nenabyl, převádí ZÁKAZNÍK již nyní za účelem zajištění své budoucí vlastnictví nebo – ve výše uvedeném poměru – spoluvlastnictví na nově vytvořené věci na TIGERLAK. Pokud je Zboží podléhající výhradě vlastnictví zkombinováno nebo nevratně smícháno s jinými věcmi s výsledkem vytvoření jedné výsledné věci a jedna z těchto jiných věcí je považována za převažující, ZÁKAZNÍK převede na TIGERLAK spoluvlastnictví k takové výsledné věci v poměru dle první věty, a to v rozsahu v jakém hlavní věc patří ZÁKAZNÍKOVI.

6.4 V případě dalšího prodeje Zboží podléhajícího výhradě vlastnictví ZÁKAZNÍK za účelem zajištění postupuje tímto společnosti TIGERLAK pohledávku vůči nabyvateli, která z tohoto prodeje vznikne – při spoluvlastnictví společnosti TIGERLAK ke Zboží podléhajícímu výhradě vlastnictví v poměru odpovídajícím spoluvlastnickému podílu. Totéž se uplatní ve vztahu k jiným pohledávkám, které nahradí Zboží podléhající výhradě vlastnictví nebo jinak vzniknou ve vztahu ke Zboží podléhajícímu výhradě vlastnictví, jako jsou pohledávky z pojištění, nebo pohledávky z deliktů při ztrátě či zničení. TIGERLAK odvolatelně zmocňuje ZÁKAZNÍKA inkasovat vlastním jménem za pohledávky postoupené na TIGERLAK. TIGERLAK smí toto zmocnění k inkasu odvolat pouze v případě zpeněžení.

6.5 Pokud třetí strany získají přístup ke Zboží podléhajícímu výhradě vlastnictví, zejm. prostřednictvím výkonu svých práv, upozorní je ZÁKAZNÍK bezodkladně na existenci vlastnického práva TIGERLAK a informují TIGERLAK, aby umožnili společnosti TIGERLAK prosazení jejich vlastnických práv. Pokud není třetí strana schopná nahradit TIGERLAK soudní či mimosoudní výlohy vzniklé v tomto ohledu, ručí ZÁKAZNÍK společnosti TIGERLAK za jejich úhradu.

6.6 TIGERLAK uvolní Zboží podléhající výhradě vlastnictví, jakož i věci či pohledávky nastupující na jeho místo, jakmile jejich hodnota přesahuje o více než 30 % výši zajišťovaných pohledávek. Výběr položek, které mají být takto uvolněny, náleží TIGERLAK.

6.7 Pokud TIGERLAK kvůli jednání porušujícím smlouvu – zejm. prodlení – odstoupí od smlouvy (případ zpeněžení), je TIGERLAK oprávněna domáhat se navrácení Zboží podléhajícího výhradě vlastnictví.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY, PRODLENÍ

Platby budou prováděny následovně:

a) během lhůty splatnosti uvedené na vystavené faktuře, vkladem do pokladny (tj. v hotovosti); nebo pokud taková lhůta není uvedena

b) během 30 dnů po datu vystavení faktury vkladem do pokladny (tj. v hotovosti)

V případě prodlení s platbou bude TIGERLAK účtovat ZÁKAZNÍKOVI úroky z prodlení ve výši 1 % měsíčně. Případné náklady na upomínání, inkaso a právní zastoupení v přiměřené výši nese ZÁKAZNÍK. Při prodlení ZÁKAZNÍKA se zaplacením jedné či více dodávek je TIGERLAK oprávněna až do zaplacení pozastavit další dodávky nebo odstoupit od smluv uzavřených se ZÁKAZNÍKEM. Reklamace vad apod. nezbavuje ZÁKAZNÍKA povinnosti dodržet shora uvedené platební podmínky.

8. ZÁRUKA, NÁHRADA ŠKODY

Pokud tyto VOP, zejména v této sekci 8, obsahují vzájemně rozporuplná ustanovení ve vztahu k záručním podmínkám TIGERLAK aplikovatelným na objednaný produkt (viz odst. 1.1), tyto záruční podmínky mají před VOP přednost.

8.1 Záruka, odpovědnost za vady

(1) TIGERLAK nezaručuje, že výrobky jsou vhodné pro specifický zamýšlený účel, stejně jako nezaručuje kvalitu vytvořených nátěrů, tisků, komponentů atp. ZÁKAZNÍK je povinen ověřit vhodnost výrobku pro zamýšlený účel použití ještě před jeho použitím. Nadto je ZÁKAZNÍKOVOU povinností, aby dbal technických pokynů vydaných TIGERLAK, zejména pokynů o předchozím zacházení a čištění, pokynů ke kompatibilitě a výkonnostní specifikaci stejně jako produktových a bezpečnostních datových listů, a aby zajistil nezbytné předpoklady pro použití produktů TIGERLAK.

Pokud ZÁKAZNÍK zpracovává a nabízí zboží dodané TIGERLAK, je výlučnou odpovědností ZÁKAZNÍKA vyvarovat se testováním a kontrolou kvality vad ve svých produktech.

ZÁKAZNÍK odškodní TIGERLAK a zbaví jej odpovědnosti ve vztahu k jakýmkoliv nárokům třetích stran souvisejícím s porušením povinnosti ZÁKAZNÍKA.

(2) TIGERLAK poskytuje záruku, že zboží v době doručení ZÁKAZNÍKOVI nebo, kde je to nezbytné, v době prohlídky a akceptace ZÁKAZNÍKEM, nevykazuje vady materiálu a řemeslného zpracování. Záruční doba je 6 měsíců od doručení, a pokud je požadována prohlídka a akceptace ZÁKAZNÍKEM, pak od akceptace. Tato prekluzivní lhůta se vztahuje i na nároky na náhradu škody způsobené vadou.

Údaje TIGERLAK k předmětu dodávky nebo plnění (např. hmotnosti, rozměry, užitné hodnoty, možnost zatížení, tolerance a technická data, nebo specifikace v produktových listech) stejně jako jejich znázornění (např. výkresy a vyobrazení) jsou určující jen přibližně, ledaže využití pro smluvně zamýšlený účel předpokládá přesný soulad. Nejedná se o zaručené vlastnosti, nýbrž popisy či označení dodávky či služby. Obchodně obvyklé odchylky a odchylky, které vyplývají z právních předpisů nebo představují technická vylepšení, stejně jako náhrada produktů produkty rovnocennými, jsou přípustné do té míry, v jaké neomezují využitelnost ke smluvně předvídanému účelu.

Při prodeji na základě vzorku poskytuje TIGERLAK záruku pouze na sjednané či odsouhlasené vlastnosti vzorku, přičemž jsou přípustné nepatrné – a při prodeji podle karet barevného odstínu a efektu i větší odchylky – v jakosti, v tónu barvy a efektu.

(3) S výhradou dalších písemných ujednání TIGERLAK vylučuje jakoukoliv další záruku či odpovědnost za vady.

(4) Předměty dodané ze strany TIGERLAK musí být po doručení ZÁKAZNÍKOVI nebo jím určené třetí osobě neprodleně pečlivě prohlédnuty. Ohledně zjevných vad nebo jiných vad, které by byly rozpoznatelné při neodkladné, důkladné prohlídce, platí, že je ZÁKAZNÍK schválil, pokud TIGERLAK neobdrží do 7 dnů po obdržení výrobku písemnou reklamaci závad. Naproti tomu reklamace vad ZÁKAZNÍKEM ohledně množství a váhy produktů musí být učiněna okamžitě při obdržení zboží, jinak nárok zaniká. V každém případě musí být vady vlastností výrobků písemně oznámeny společnosti TIGERLAK před jejich zpracováním nebo smícháním, jinak dojde ke ztrátě práv z vadného plnění.

Ve vztahu k ostatním vadám platí předmět dodávky jako schválený ZÁKAZNÍKEM, pokud není TIGERLAK doručena písemná reklamace závad ve lhůtě 7 pracovních dní poté, co se vada projevila; pokud však byla vada při běžném užití zjevná už dříve, je pro počátek reklamační lhůty rozhodný tento dřívější okamžik.

To platí přiměřeně také ve vztahu k prodejům založeným na vzorcích, kdy ZÁKAZNÍK má povinnost vzorek okamžitě ve výše uvedeném smyslu prohlédnout a informovat o jakýchkoliv vadách, a nikoliv teprve po hlavní dodávce.

(5) Volba mezi nároky ZÁKAZNÍKA ze záruky náleží společnosti TIGERLAK a je celkově omezena na přiměřenou slevu z ceny, výměnu vadných výrobků za bezvadné nebo jejich vrácení prostřednictvím odstoupení ZÁKAZNÍKA od smlouvy ohledně vadných výrobků. V případě vad produktů jiných výrobců, které nemůže TIGERLAK z hlediska práv k licencím nebo z věcných důvodů odstranit, uplatní TIGERLAK dle své volby své nároky ze záruky vůči výrobcům a dodavatelům na účet ZÁKAZNÍKA nebo je ZÁKAZNÍKOVI postoupí. Nároky ze záruky vůči TIGERLAK vzniknou při vadách tohoto charakteru při splnění dalších předpokladů a dle těchto VOP jen, když předchozí jmenované nároky vůči výrobcům a dodavatelům nebylo možné prosadit soudně, nebo pokud jsou beznadějné, např. na základě insolvence.

(6) Práva ZÁKAZNÍKA, včetně nároků z právních vad, jsou vyloučena, když ZÁKAZNÍK předmět dodávky (i) pozmění nebo nechá prostřednictvím třetího pozměnit bez souhlasu TIGERLAK, (ii) recykluje nebo nechá prostřednictvím třetího zrecyklovat, (iii) použije v rozporu s účelem smlouvy, zákonnými požadavky nebo společností TIGERLAK vydanými požadavky, (iv) použije s nekompatibilním vybavením. To neplatí, pokud výše uvedené okolnosti nebyly příčinou vzniku vady.

Stejně tak jsou práva zákazníka vyloučena, pokud příčinou vzniku byly vady materiálů specifikovaných, poskytnutých či schválených ZÁKAZNÍKEM ve smyslu odst. 10.4.

(7) Pokud je vada zaviněná TIGERLAK, ZÁKAZNÍK může za předpokladů odst. 8.2 požadovat náhradu škody.

(8) ZÁKAZNÍK nese ohledně existence vady důkazní břemeno.

8.2 Odpovědnost za škodu

(1) Odpovědnost TIGERLAK za škody a újmy bez ohledu na jejich právní důvod, zejm. z titulu nemožnosti plnění, prodlení, vadného nebo chybného doručení, porušení smlouvy, porušení povinností při vyjednávání o smlouvě a deliktního jednání je, do té míry, ve které rozhodující zavinění, dle ustanovení tohoto odst. 8.2 omezena.

(2) TIGERLAK odpovídá v míře dovolené právními předpisy pouze za zaviněné porušení povinností; neodpovídá v případech běžné nedbalosti svých orgánů, zákonných zástupců, zaměstnanců nebo jiných pomocníků a zmocněnců, pokud se nejedná o porušení podstatných povinností ze smlouvy.

(3) V rozsahu, v jakém je TIGERLAK co do důvodů za škodu odpovědný, je tato odpovědnost omezena na škody, které TIGERLAK při uzavírání smlouvy jako možný následek porušení smlouvy předvídal, nebo při uplatnění obvyklé péče předvídat měl. Odpovědnost TIGERLAK za ušlý zisk, nepřímé škody nebo následné škody je vyloučena v rozsahu, v jakém to právní předpisy připouští.

(4) V případě odpovědnosti TIGERLAK je povinnost k náhradě škody omezena na částku, která odpovídá výši kupní ceny za dotčený vadný produkt, nebo produkt, který nárok a/nebo škodu zavinil, v každém případě však nejvýše na EUR 50,000 (slovy“ padesát tisíc EUR).

(5) Bod 8.2 (7) stejně jako odst. 10.4 VOP platí přiměřeně pro vyloučení nároků ZÁKAZNÍKA na náhradu škody.

Kromě toho nenese TIGERLAK v rozsahu, v jakém to právní předpisy připouští, odpovědnost za škodu a či jakoukoli jinou újmu, které nastaly v důsledku užití produktů (i) mimo oblast použití specifikovanou TIGERLAK, nebo (ii) ve spojení s aplikacemi nebo částmi významnými z hlediska bezpečnosti ve smyslu čl. 3, pokud ZÁKAZNÍK nesplní včas svou oznamovací povinnost podle shora uvedeného článku 3; nebo (iii) po uplynutí jejich doby trvanlivosti.

Dále neodpovídá TIGERLAK v míře, v jaké to právní předpisy připouští, za škodu z porušení povinností při jednáních o uzavření smlouvy, očekávané porušení smlouvy, porušení vedlejších povinností, jakož i za nepřímé a následné škody.

(6) Výše uvedená vyloučení a omezení odpovědnosti za škodu platí v totožném rozsahu ve prospěch orgánů, zákonných zástupců, zaměstnanců a dalších pomocníků a zmocněnců TIGERLAK.

(7) Omezení tohoto čl. 8 se nevztahují na odpovědnost TIGERLAK za úmyslné jednání, hrubou nedbalost, za způsobenou újmu člověku na přirozených právech a újmu vůči slabší smluvní straně, nebo podle zákonných ustanovení o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

8.3 Důkazní břemeno ohledně jakýchkoliv nároků na náhradu škody, včetně zavinění, nese ZÁKAZNÍK.

8.4 Výrobky lze vracet TIGERLAK pouze se svolením TIGERLAK. V případě uplatnění práv z vadného plnění (reklamace vady) nebo jiného nároku týkajícího se skutečně nebo údajně vadných výrobků, je TIGERLAK oprávněna pozastavit další dodávky výrobků, dokud nebude s konečnou platností zjištěna oprávněnost uplatněných nároků, přičemž v takovém případě se odpovídajícím způsobem prodlužují dodací lhůty. Dále má TIGERLAK právo odebrat jak vzorky, tak příslušný produkt z používaného vybavení, a tyto zkontrolovat.

9. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

9.1 TIGERLAK poskytuje toliko ujištění v souladu s tímto článkem 9, že předmět dodávky je při užití souladném se smlouvou prost jakýchkoliv registrovaných práv průmyslového vlastnictví třetích stran a přihlášek k nim, kterých by si byl TIGERLAK vědom při uzavírání smlouvy nebo o kterých TIGERLAK vědět musel, za předpokladu že takové právo je založené na průmyslovém vlastnictví podléhajícím registraci nebo přihlášce k průmyslovému vlastnictví podle práva země, ve které je předmět dodávky užíván ZÁKAZNÍKEM, pokud strany při uzavírání smlouvy vzaly v potaz, že tam bude předmět dodávky užíván, nebo v jakémkoliv jiném případě podle práva státu sídla ZÁKAZNÍKA. TIGERLAK vylučuje jakékoliv další tohoto se týkající záruky.

9.2 Státy s databázemi patentů a jiných práv průmyslového vlastnictví, ve vztahu ke kterým se nedá rozumně očekávat, že by k nim TIGERLAK měl přístup prostřednictvím veřejných databází v češtině, slovenštině, němčině, či angličtině, platí až do prokázání opaku jako nezahrnuté do výše uvedeného ujištění; pokud je dle ustanovení předchozího odstavce takovým státem stát sídla ZÁKAZNÍKA, bude výhradně relevantní stát zapsaného sídla TIGERLAK.

9.3 Odst. 10.4 zůstává tímto nedotčen. Povinnost TIGERLAK podle odst. 9.1 se nevztahuje na případy, ve kterých ZÁKAZNÍK o právu v okamžiku uzavření smlouvy věděl nebo nemohl nevědět.

9.4 ZÁKAZNÍK TIGERLAK bezodkladně písemně informuje, pokud budou vůči němu uplatněny nároky ze zásahu do takových práv.

9.5 V případě, že předmět dodání zasahuje do práv třetí strany podle odst. 9.1, TIGERLAK podle své volby a na vlastní náklady do té míry pozmění nebo vymění, aby žádná práva třetích již nebyla zasažena, avšak aby předmět dodání splňoval smluvně dohodnuté funkce, nebo ZÁKAZNÍKOVI zajistí užívací právo prostřednictvím uzavření licenční smlouvy s třetí stranou. Pokud se to TIGERLAK nepodaří během přiměřené doby, je ZÁKAZNÍK oprávněn odstoupit od smlouvy či přiměřeně snížit kupní cenu. Jakékoliv nároky zákazníka na náhradu škody podléhají omezení čl. 8 těchto VOP.

9.6 V případě porušení práv u produktů jiných výrobců dodávaných ze strany TIGERLAK uplatní TIGERLAK své nároky proti výrobci a předchozímu dodavateli dle své volby na účet ZÁKAZNÍKA nebo je na ZÁKAZNÍKA postoupí. V těchto případech nevznikají nároky vůči TIGERLAK v rozsahu, v němž to zákon připouští.

10. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ K MATERIÁLŮM TIGERLAK, RESP. K MATERIÁLŮM POSKYTNUTÝCH ZÁKAZNÍKEM

10.1 TIGERLAK si vyhrazuje veškerá práva, zejm. práva duševního vlastnictví, práva k důvěrným informacím a obchodnímu tajemství ve vztahu ke všem nabídkám TIGERLAK a cenovým návrhům, stejně jako k ZÁKAZNÍKOVI poskytnutým nákresům, vyobrazením, vzorům, digitálním vzorkům a datům, fotografiím, výpočtům, prospektům, katalogům, modelům, nástrojům, datovým listům, specifikacím, produktovým informacím a jiným dokumentům, podkladům a pomůckám. ZÁKAZNÍK nesmí bez výslovného písemného souhlasu TIGERLAK tyto předměty, ani jakékoli obsahově podobné předměty zpřístupnit třetím stranám, seznámit s nimi třetí strany, sám nebo prostřednictvím třetí osoby je užít či rozmnožit. Na žádost TIGERLAK musí tyto předměty v plném rozsahu vrátit a případné vyhotovené kopie zlikvidovat, pokud je v běžném chodu podnikání již nepotřebuje nebo pokud jednání nevedlo k uzavření smlouvy. To se nevztahuje na ukládání elektronicky poskytnutých dat pro účely běžného zálohování dat.

10.2 Práva TIGERLAK k veškerým registrovaným i neregistrovaným právům k označení, zejm. obchodním známkám a obchodnímu jménu (firmě), zůstávají s výhradou odchylných písemných ujednání výhradně společnosti TIGERLAK.

10.3 TIGERLAK si dále vyhrazuje veškerá práva k vývoji, vynálezům či objevům TIGERLAK v rámci plnění smlouvy nebo jejího uzavírání. Totéž se vztahuje na data a know-how.

10.4 Pokud ZÁKAZNÍK poskytne TIGERLAK pro účely plnění smlouvy látky, materiály, dokumenty, podklady, šablony, plány, vzory, grafiky, formulace, loga nebo fotografie (Materiály), ZÁKAZNÍK má povinnost tyto předem přezkoumat z hlediska jakýchkoliv práv třetích stran, zejm. práv duševního vlastnictví, a zaručuje, že Materiály jsou prosty práv třetích osob a mohou být ze strany TIGERLAK užity pro zamýšlený účel. TIGERLAK není proto povinen přezkoumat ve vztahu k poskytnutým Materiálům, zda nezasahují do práv třetích osob.

10.5 TIGERLAK neodpovídá ve vztahu k ZÁKAZNÍKOVI za žádný zásah do práv třetích osob Materiálem stanoveným, poskytnutým či schváleným ZÁKAZNÍKEM.

10.6 Pokud bude proti TIGERLAK uplatněn nárok třetí osoby z titulu zásahu do práv, odškodní ZÁKAZNÍK plně TIGERLAK a vynahradí mu jakékoliv vzniklé obtíže, což se týká také nákladů na právní zastoupení. ZÁKAZNÍK dá TIGERLAK na jeho žádost k dispozici nezbytné podklady.

11. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU – DIGITÁLNÍ VZORKOVÁNÍ

TIGERLAK si vyhrazuje ZÁKAZNÍKOVI na základě poptávky nabídnout digitální vzorkovací nástroj, zejm. s ohledem na výběr barvy, efektu, designu, struktury, a na geometrii jednotlivých produktů. Takové znázornění výslovně nepředstavují závazné vzorky, nýbrž nezávazné digitální ilustrace. Zejm. na základě variability nastavení obrazovky i dalších faktorů (jako např. dopad světla) není přesný soulad digitálního vzorku s vlastním produktem možný, takže např. barevné podání barvy výstupního zařízení se může odlišovat od barvy vlastního produktu. S výhradou odlišného písemného ujednání se neodpovídá za odchylky mezi digitálním vzorkem a skutečnými vlastnostmi výrobku. TIGERLAK poskytuje nezávazné vzorky, které mohou být vyžádány prostřednictvím zákaznického servisu.

12. ZADRŽENÍ, ZAPOČTENÍ

ZÁKAZNÍK není oprávněn zadržovat z jakéhokoliv důvodu platby za dodané výrobky, nebo započíst vlastní platební závazky proti jakýmkoliv pohledávkám, které by mu náležely vůči TIGERLAK.

13. POSTOUPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ:

Není-li se ZÁKAZNÍKEM eventuálně dohodnuto jinak, je TIGERLAK oprávněna postoupit třetí osobě práva a povinnosti ze smlouvy se ZÁKAZNÍKEM po předchozím oznámení takového postoupení ZÁKAZNÍKOVI. Postoupení práv a povinností ze smlouvy se ZÁKAZNÍKEM na spřízněnou osobu TIGERLAK nevyžaduje žádné samostatné oznámení. ZÁKAZNÍK není oprávněn postoupit práva a povinnosti ze smluv s TIGERLAK na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu TIGERLAK.

14. PŘÍSLIBY, PORADENSTVÍ

Ústní přísliby jakéhokoliv druhu se stávají účinnými teprve písemným potvrzením ze strany TIGERLAK.

V rozsahu, v jakém TIGERLAK uvádí technické informace nebo poskytuje poradenství, a tyto informace nebo poradenství nejsou zahrnuty ve smluvně sjednaném rozsahu plnění, které má TIGERLAK poskytnout, děje se tak bezúplatně a s vyloučením jakékoliv odpovědnosti. Takové poradenství však nenahrazuje kontrolu výrobků, kterou musí provést ZÁKAZNÍK, zejména co se týče vhodnosti výrobku pro daný účel použití.

15. VYŠŠÍ MOC

Vyšší moc znamená vyskytnutí se události nebo stavu, jež TIGERLAK brání splnit jednu nebo více z jejích smluvních závazků vůči ZÁKAZNÍKOVI, když a v rozsahu v jakém: (i) překážka je mimo přijatelnou kontrolu TIGERLAK; (ii) TIGERLAK ji k okamžiku uzavření smlouvy nemohl rozumně předvídat; a (iii) následky překážky nemohou být TIGERLAK rozumným způsobem odvráceny.

Až do důkazu opaku platí za vyšší moc každopádně: státní omezení (např. měnová a obchodní omezení, embarga a sankce), válka a válce podobné jednání, veřejné nepokoje, pracovněprávní spory, oheň, přírodní události, nedostatek pracovních sil, energie či surového materiálu, delší výpadek dopravních prostředků, telekomunikací, informačních systémů a jakákoliv epidemie či pandemie (včetně jakýchkoliv zákonných či úředních opatření k jejich zamezení).

V případě vyšší moci je TIGERLAK oproštěn od povinnosti splnit své smluvní závazky a od jakékoliv povinnosti k náhradě škody nebo jakéhokoliv jiného smluvního prostředku nápravy při porušení smlouvy. TIGERLAK bude ZÁKAZNÍKA o události informovat bezodkladně v rámci toho, co je rozumné. Od tohoto okamžiku je ZÁKAZNÍK povinen přijmout všechna rozumná opatření ke zmírnění škod, tak, aby se omezily účinky události, na kterou se TIGERLAK při plnění smlouvy odvolává. Jestliže není účinek uplatněné překážky či události jen přechodný, je TIGERLAK oprávněna zcela nebo částečně odstoupit od smlouvy, a to s okamžitou účinností, a sice i tehdy, když událost nastane v okamžiku, kdy je TIGERLAK v prodlení s plněním. Jestliže je účinek uplatněné překážky či události pouze dočasný, může TIGERLAK posečkat s povinností plnit tak dlouho, dokud uplatněná překážka brání TIGERLAK v plnění smluvních povinností, nebo přizpůsobit své smluvní povinnosti v dobré víře změněným okolnostem. TIGERLAK informuje ZÁKAZNÍKA, jakmile překážka přestane bránit plnění jeho smluvních povinností. Nikoliv přechodná je překážka, pokud její trvání přesáhlo 60 dní.

16. PLATNÉ PRÁVO, SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

Veškeré smlouvy uzavřené s TIGERLAK se řídí českým právem. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je výslovně vyloučeno. Pro všechny spory, které by mohly vzniknout ze smlouvy mezi TIGERLAK a ZÁKAZNÍKEM nebo v souvislosti s ní, má výlučnou pravomoc a příslušnost soud podle sídla TIGERLAK. TIGERLAK je však oprávněna podat žalobu i u příslušného soudu podle sídla ZÁKAZNÍKA.

17. SALVÁTORSKÁ KLAUZULE

Je-li ustanovení těchto VOP zcela či částečně neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nebo se takovými stane, není tím dotčena účinnost a vymahatelnost ostatních zbývajících ustanovení. Neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení je, do míry, v jaké je to zákonem dovoleno, považováno za nahrazené takovým platným, účinným a vymahatelným ustanovením, které se co nejvíce přibližuje hospodářskému účelu neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení z hlediska předmětu, míry, času, místa a rozsahu platnosti.

18. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

TIGERLAK dbá při zpracování osobních údajů na účinné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Další informace o ochraně osobních údajů v rámci TIGERLAK jsou k dispozici na www.tiger-coatings.com/data-protection.

19. INTERNETOVÝ OBCHOD TIGERLAK

19.1 Naše VOP platí i pro transakce uzavírané prostřednictvím Internetového obchodu TIGERLAK. Kromě toho se na tyto transakce použije ustanovení tohoto článku 19; jsou-li ustanovení článků 1 až 18 v rozporu s ustanoveními tohoto článku 19 „Internetový obchod TIGERLAK“, mají přednost ustanovení tohoto článku 19.

19.2 Pro použití Internetového obchodu TIGERLAK je nutná registrace. Další informace o procesu registrace jsou k dispozici na stránkách Internetového obchodu TIGERLAK nebo u zákaznického servisu. Po dokončení registračního procesu může ZÁKAZNÍK v Internetovém obchodu TIGERLAK zadávat objednávky, jež jsou pro něj závazné. ZÁKAZNÍK zajistí, aby byly údaje zadané v Internetovém obchodu TIGERLAK správné, a dále, aby byly přihlašovací údaje používány pouze osobami, které jsou oprávněny zastupovat ZÁKAZNÍKA při zadávání závazných objednávek.

19.3 Uzavírání smluv: Informace o výrobcích ani jakékoliv jiné informace zveřejněné společností TIGERLAK v Internetovém obchodě TIGERLAK nepředstavují návrh na uzavření smlouvy, nýbrž pouze nezávaznou výzvu pro ZÁKAZNÍKA k předložení návrhu na uzavření smlouvy. ZÁKAZNÍK si může vybrat výrobek ze sortimentu výrobků TIGERLAK v Internetovém obchodu TIGERLAK a umístit jej do virtuálního nákupního košíku kliknutím na tlačítko „Přidat do košíku“. ZÁKAZNÍK má také možnost vybrané produkty z virtuálního nákupního košíku vyjmout. Pouze odesláním objednávky kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností zaplatit“, podá ZÁKAZNÍK závazný návrh na uzavření kupní smlouvy na položky umístěné v nákupním košíku. Před odesláním objednávky musí ZÁKAZNÍK zkontrolovat její správnost. ZÁKAZNÍK si může zadané údaje před odesláním objednávky prohlédnout, změnit je, nebo též objednávku zrušit.

Po odeslání objednávky ZÁKAZNÍKEM bude její doručení potvrzeno automaticky vygenerovaným e-mailem. Toto potvrzení o doručení objednávky je důkazem, že společnost TIGERLAK objednávku ZÁKAZNÍKA obdržela, neznamená však, že návrh na uzavření smlouvy ZÁKAZNÍKA přijala.

TIGERLAK může přijmout návrh na uzavření smlouvy učiněný ZÁKAZNÍKEM prostřednictvím Internetového obchodu TIGERLAK v přiměřené lhůtě alespoň tří pracovních dnů. TIGERLAK si vyhrazuje právo návrh na uzavření smlouvy ZÁKAZNÍKA bez udání důvodu odmítnout.

K přijetí ZÁKAZNÍKOVA návrhu na uzavření smlouvy, a tudíž k uzavření smlouvy, dochází výlučně prohlášením TIGERLAK o přijetí návrhu na uzavření smlouvy, které je učiněno zvlášť, nejpozději spolu poskytnutím informace o odeslání objednaného zboží.

19.4 Dostupnost, popis a prezentace výrobků: Dostupnost výrobků uvedených v Internetovém obchodu TIGERLAK vychází z dlouhodobých zkušeností a není závazná. Informace o výrobcích v Internetovém obchodu TIGERLAK podléhají změnám. TIGERLAK si vyhrazuje právo informace o výrobcích doplňovat, opravovat a měnit. Pokud se při zpracování objednávky ZÁKAZNÍKA ukáže, že výrobek objednaný ZÁKAZNÍKEM již není k dispozici v dostatečném množství, TIGERLAK o tom zvlášť informuje ZÁKAZNÍKA. Prezentace výrobků na stránkách Internetového obchodu TIGERLAK, jakož i výtisky těchto prezentačních materiálů, zejména pokud jde o barvy, jas, kontrast, strukturu a vizuální efekty výrobků, nejsou závazné, jelikož se mohou lišit v závislosti na použitém výstupním zařízení (monitor, tiskárna atd.). TIGERLAK neodpovídá za takové odchylky od skutečných vlastností výrobků. TIGERLAK nabízí nezávazné vzorky výrobků, které zákaznický servis poskytne na vyžádání.

19.5 Ceny, přepravné a ostatní náklady: Ceny uvedené v Internetovém obchodu TIGERLAK jsou ceny dle ceníku TIGERLAK. Všechny uvedené ceny jsou netto („čisté“), což znamená, že nezahrnují DPH ani jiné zákonem stanovené daně, platby nebo odvody, zejména celní poplatky a celní a jiné celní poplatky. Kromě cen určených ceníkem TIGERLAK ponese ZÁKAZNÍK tyto náklady:

  • náklady na přepravu: budou účtovány náklady na přepravu s připočtením příplatku za přepravu. TIGERLAK může změnit nebo upravit výši nákladů na přepravu ve prospěch ZÁKAZNÍKA;
  • mýtné: tento příplatek se liší v závislosti na zemi nebo poštovním směrovacím čísle dodací adresy poskytnuté ZÁKAZNÍKEM.

Výše uvedené druhy nákladů jsou (pokud jsou účtovány v plné nebo částečné výši) uvedeny zvlášť na stránkách Internetového obchodu TIGERLAK pod položkou „Poplatky“ vedle ceníkové ceny. Povolenými jsou též částečné dodávky, které jsou pro ZÁKAZNÍKA rozumně přijatelné.

19.6 Volba množství/cen: Možnosti kombinací cen a množství („Volba množství/cen“) poskytované TIGERLAK v Internetovém obchodu TIGERLAK nepředstavují nabídky v právním smyslu (návrhy na uzavření smlouvy), nýbrž návrhy objednávek, které jsou automaticky generovány na základě množství objednávaných výrobků. ZÁKAZNÍK má možnost tyto návrhy přijmout, není však povinen tak učinit. ZÁKAZNÍK může objednávku kdykoli zrušit, pokud nechce přijmout žádný ze zobrazených návrhů objednávek.

19.7 Zvláštní cenové podmínky: Zvláštní podmínky, na kterých se TIGERLAK a ZÁKAZNÍK platně dohodnou, nejsou v Internetovém obchodu TIGERLAK viditelné. TIGERLAK splní jakoukoli smlouvu v souladu s platně sjednanými zvláštními podmínkami, ledaže TIGERLAK informuje ZÁKAZNÍKA o uplatnění odchylného postupu.

19.8 Dodání objednávek učiněných prostřednictvím Internetového obchodu TIGERLAK: TIGERLAK doručuje objednané výrobky výhradně v rámci České republiky. Objednané výrobky jsou dodávány na adresu určenou ZÁKAZNÍKEM. Pokud ZÁKAZNÍK zadá nesprávnou, neúplnou nebo nejasnou doručovací adresu, uhradí ZÁKAZNÍK veškeré vzniklé náklady a nahradí společnosti TIGERLAK jakoukoliv újmu způsobenou poskytnutím těchto nesprávných, neúplných nebo nejasných informací.
​​​​​​​

Date 03/2022

TIGERLAK s. r.o.

Kaštanová 34a

620 00 Brno

Česká republika

+42 0545 429110

office(at)tiger-coatings.com​​​​​​​
www.tiger-coatings.com

Cart
Lädt...
Leider kann aktuell der Warenkorb nicht abgerufen werden.