TIGER Coatings Dodací a platební podmínky

1. Obecná ustanovení:

1.1. Není-li písemně dohodnuto jinak, bude se obchodní vztah mezi společností TIGERLAK, s.r.o, se sídlem Kaštanová 34a, 620 00 Brno, IČO: 14802821, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 10970 (dále jen "společnost TIGERLAK") a ZÁKAZNÍKEM (tak, jak je definován v článku 1.4), zejména pokud jde o tvorbu nabídek, uzavírání kupních smluv jakož i dodávání zboží společností TIGERLAK, řídit výlučně těmito dodacími a platebními podmínkami (dále jen "DPP") a případně záručními podmínkami společnosti TIGERLAK platnými pro objednané zboží ve znění platném v okamžiku objednání, které jsou k dispozici ke stažení na webové stránce www.tiger-coatings.com.

Společnost TIGERLAK neuznává odchylné obchodní podmínky a/nebo jiná odchylná pravidla ZÁKAZNÍKA, ledaže společnost TIGERLAK udělí výslovný písemný souhlas s jejich použitím.

1.2. Písemná forma ve smyslu těchto DPP je zachována i v případě telekomunikačního přenosu, zejména prostřednictvím e-mailu.

1.3. V případě objednávek ZÁKAZNÍKA v internetovém obchodě společnosti TIGERLAK (www.tiger-coatings.com/shop) (dále jen "internetový obchod TIGER") se použijí především ustanovení článku 19.

1.4  Nabídka služeb a zboží společnosti TIGERLAK včetně nabídek v internetovém obchodě TIGER, je určena výhradně podnikatelům ve smyslu ust. § 420 a § 421 občanského zákoníku (dále jen "ZÁKAZNÍK"). Společnost TIGERLAK neposkytuje služby a/nebo neprodává zboží spotřebitelům ve smyslu § 419 občanského zákoníku.

2. Nabídky, objednávky:

Nabídky společnosti TIGERLAK nejsou závazné, zejména pokud jde o ceny, množství, dodací lhůty a všeobecnou dostupnost produktů. Společnost TIGERLAK potvrdí doručení objednávky ZÁKAZNÍKA písemně. Potvrzení doručení objednávky nepředstavuje závazné přijetí objednávky ZÁKAZNÍKA. Objednávka ZÁKAZNÍKA se stane závaznou pro společnost TIGERLAK až skutečným dodáním.

3. Oznamovací povinnost ZÁKAZNÍKA:

V případě, že ZÁKAZNÍK zamýšlí použít zboží, které si objednává u společnosti TIGERLAK, v následujících oblastech: automobilový průmysl, letectví, železniční doprava, větrná energie, kolejová vozidla všeobecně, lanové dráhy všeho druhu, elektrárny, vodní motorová vozidla, stavební zasklívání, nebo pokud ZÁKAZNÍK zamýšlí použít zboží v oblasti, v níž zboží přijde do styku s potravinami, pitnou vodou nebo s elektronikou, je ZÁKAZNÍK povinen společnost TIGERLAK o tomto zamýšleném použití zboží písemně informovat, a to:

  • v případě zboží vyráběného na míru včas před tím, než společnost TIGERLAK vyrobí první vzorek;
  • v případě standardního zboží nejpozději v okamžiku objednání zboží.

ZÁKAZNÍK je zároveň povinen ve výše uvedených lhůtách (tj v případě zboží vyráběného na míru včas před tím, než společnost TIGERLAK vyrobí první vzorek, nebo v případě standardního zboží nejpozději v okamžiku objednání zboží) společnosti TIGERLAK písemně oznámit, zda zamýšlí použít objednané zboží na částech, které typicky podléhají bezpečnostnímu riziku ve smyslu příslušných právních předpisů o bezpečnosti výrobků.

4. Dodání, termíny dodání:

Dodávky se realizují podle Incoterms (poslední platná verze). Standardně se uplatní podmínka dodání EXW Moyzesová 4, 902 01 Pezinok, Slovenská republika (sídlo TIGERLAK SLOVAKIA, spol. s r.o.). Společnost TIGERLAK si však výslovně vyhrazuje právo, dle vlastního uvážení, odchýlit se od této standardní podmínky a použít pro ZÁKAZNÍKA výhodnější podmínku dodání CPT. Pokud ZÁKAZNÍK trvá na standardní podmínce dodání EXW Moyzesová 4, 902 01 Pezinok, Slovenská republika (sídlo TIGERLAK SLOVAKIA, spol. s r.o.), je povinen tuto skutečnost uvést v objednávce.

Naše termíny dodání jsou uváděny na základě dlouholetých zkušeností a nejsou závazné. Společnost TIGERLAK nenese žádnou odpovědnost za nedodržení uvedených termínů dodání.

5. Vratné obaly:

Společnost TIGERLAK převezme od ZÁKAZNÍKA zpět jen takový obalový materiál, který je výslovně označen jako vratný. Takovýto vratný obal je ZÁKAZNÍK povinen do tří měsíců vrátit bezúplatně společnosti TIGERLAK v bezvadném stavu nevyžadujícím opravu. V případě vrácení po uplynutí uvedené lhůty neposkytne společnost TIGERLAK ZÁKAZNÍKOVI dobropis.

6. Výhrada vlastnictví a postoupení pohledávek:

6.1. Dodané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny a veškerého souvisejícího příslušenství ve vlastnictví společnosti TIGERLAK. Zboží, jakož i zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví v souladu s následujícími ustanoveními, se dále označuje jako Zboží s výhradou vlastnictví. ZÁKAZNÍK je povinen Zboží s výhradou vlastnictví skladovat bezplatně pro společnost TIGERLAK.

6.2. ZÁKAZNÍK je oprávněn Zboží s výhradou vlastnictví zpracovávat a prodávat v rámci běžné obchodní činnosti až do okamžiku porušení smlouvy ZÁKAZNÍKEM. Zatížení zástavním právem nebo zajišťovací převod práva ve vztahu ke Zboží s výhradou jsou zakázané.

6.3. Pokud ZÁKAZNÍK zpracuje Zboží s výhradou vlastnictví, platí, že zpracování je provedeno jménem a na účet společnosti TIGERLAK jako výrobce, aniž by tím společnosti TIGERLAK vznikly jakékoli závazky, a společnost TIGERLAK nabývá k takto nově vytvořené věci vzniklé zpracováním přímo vlastnické nebo – pokud byly zpracovány věci více vlastníků nebo hodnota nově vytvořené věci je vyšší než hodnota Zboží s výhradou vlastnictví – spoluvlastnický podíl v  poměru hodnoty Zboží s výhradou vlastnictví k hodnotě takto nově vytvořené věci. Pro případ, že ZÁKAZNÍK vlastnictví takto nenabude, ZÁKAZNÍK již nyní převádí na společnost TIGERLAK své budoucí vlastnické právo, resp. ve shora uvedeném poměru spoluvlastnický podíl k nově vytvořené věci, a to za účelem zajištění. Pokud se Zboží s výhradou vlastnictví spojí nebo neoddělitelně smísí s jinými věcmi do  jedné samostatné věci a je možné považovat jednu z těchto jiných věcí za hlavní věc, převádí ZÁKAZNÍK, za předpokladu, že mu taková hlavní věc patří, na společnost TIGERLAK spoluvlastnický podíl k této samostatné věci v poměru uvedeném v první větě tohoto článku.

6.4. V případě dalšího zcizení Zboží s výhradou vlastnictví tímto ZÁKAZNÍK již nyní za účelem zajištění postupuje společnosti TIGERLAK své z toho vzniklé pohledávky vůči nabyvateli ; v případě, že společnost TIGERLAK vlastní spoluvlastnický podíl ke Zboží s výhradou vlastnictví, postupuje ZÁKAZNÍK pohledávky v poměru tohoto spoluvlastnického podílu. To samé platí i ve vztahu k jiným pohledávkám, které vzniknou namísto Zboží s výhradou vlastnictví nebo v souvislosti s tímto zbožím, jako např. pohledávky z pojištění nebo pohledávky z protiprávního jednání v případě ztráty nebo zničení zboží. Společnost TIGERLAK až do odvolání zmocňuje ZÁKAZNÍKA, aby svým jménem vymáhal pohledávky, které ZÁKAZNÍK na společnost TIGERLAK postoupil. Společnost TIGERLAK je oprávněna toto zmocnění k vymáhání odvolat pouze v případě, že ze strany ZÁKAZNÍKA dojde k porušení smlouvy.

6.5. Pokud ke Zboží s výhradou vlastnictví nabydou práva třetí osoby, a to zejména prostřednictvím soupisu v rámci exekuce nebo insolvenčního řízení, je ZÁKAZNÍK povinen tyto třetí osoby neprodleně upozornit na vlastnické právo společnosti TIGERLAK k tomuto zboží, jakož i o tom informovat společnost TIGERLAK, aby jí bylo umožněno uplatnit její vlastnická práva. Pokud taková třetí osoba není schopna nahradit společnosti TIGERLAK v této souvislosti vzniklé soudní nebo mimosoudní náklady, ručí za jejich uhrazení společnosti TIGERLAK ZÁKAZNÍK.

6.6. Společnost TIGERLAK uvolní Zboží s výhradou vlastnictví, jakož i věci či pohledávky, které ho nahrazují, pokud jejich hodnota převyšuje hodnotu zajištěných pohledávek o více než 30 %. K volbě předmětu, který má být takto uvolněn, je oprávněna společnost TIGERLAK.

6.7. Pokud společnost TIGERLAK odstoupí od smlouvy z důvodu porušení smlouvy ZÁKAZNÍKEM, zejména v případě prodlení s platbou, je společnost TIGERLAK oprávněna požadovat vrácení Zboží s výhradou vlastnictví.

7.Platební podmínky a prodlení :

Platby jsou hrazeny takto:

(A) do 8 dnů ode dne vystavení faktury s 2% slevou; nebo

(B) do 30 dnů ode dne vystavení faktury bez slevy.

Plnění zboží do obalu třetí osobou pověřenou společností TIGERLAK  jsou placena při obdržení faktury bez slevy.

Při přijímání směnek hradí diskontní a inkasní poplatky banky ZÁKAZNÍK, přičemž tyto jsou splatné okamžitě v hotovosti.

V případě prodlení s platbou jsou účtovány úroky z prodlení ve výši jednoho procenta měsíčně. Případné náklady na upomínky, inkasní náklady a náklady na právní zastoupení hradí v přiměřené výši ZÁKAZNÍK. Dostane-li se ZÁKAZNÍK do prodlení s platbou za jednu nebo více dodávek zboží, je společnost TIGERLAK oprávněna až do zaplacení pozastavit jakékoliv další dodávky nebo odstoupit od kterékoliv existující smlouvy se ZÁKAZNÍKEM. Jakékoliv oznámení vady zboží atd. nezbavuje ZÁKAZNÍKA jeho povinnosti dodržovat výše uvedené platební podmínky.

8. Záruka, náhrada škody:

Pokud tyto DPP, zejména v tomto článku 8, obsahují odlišná ustanovení oproti záručním podmínkám společnosti TIGERLAK platným pro objednané zboží (viz čl. 1.1), použijí se přednostně tyto záruční podmínky.

8.1  Záruka:

(1) Společnost TIGERLAK neposkytuje žádnou záruku, že je zboží vhodné pro konkrétní účel použití, ani neposkytuje záruku za jakost nátěrů, výtisků, komponentů atd. vytvořených z tohoto zboží. ZÁKAZNÍK je povinen u dodaného zboží před jeho použitím zkontrolovat, zda je vhodné pro zamýšlený účel použití. ZÁKAZNÍK je dále povinen dodržovat všechny technické pokyny vydané společností TIGERLAK, zejména přípravné instrukce a pokyny týkající se čištění a kompatibility materiálů,  specifikace služeb, jakož i bezpečnostní a produktové listy, a vytvořit předpoklady pro používání zboží požadované společností TIGERLAK.

Pokud ZÁKAZNÍK zboží dodané společností TIGERLAK dále zpracovává a uvádí na trh, je povinností výlučně ZÁKAZNÍKA zabránit vadám zboží  jeho testováním a kontrolou jeho jakosti.

ZÁKAZNÍK je povinen společnost TIGERLAK odškodnit a zprostit jakékoliv odpovědnosti ve vztahu k jakýmkoliv nárokům třetích osob vyplývajícím z porušení povinností ZÁKAZNÍKA.

(2) Společnost TIGERLAK poskytuje záruku, že zboží v okamžiku jeho dodání ZÁKAZNÍKOVI, nebo – je-li to potřebné – v okamžiku jeho převzetí ZÁKAZNÍKEM nevykazuje žádné vady, co se týče materiálu a zpracování. Záruční doba činí  6 měsíců od dodání nebo - pokud je vyžadováno převzetí zboží - ode dne převzetí zboží. Uvedená promlčecí lhůta platí i pro nároky na náhradu škody způsobené vadou zboží.

Údaje poskytnuté společností TIGERLAK k předmětu dodávky nebo plnění (např. hmotnost zboží, rozměr, užitné hodnoty, možnost zatížení, tolerance a technická data nebo specifikace v produktových listech), jakož i jejich zobrazení (např. výkresy a skici) jsou pouze přibližné, pokud se u použitelnosti zboží ke  smluvně určenému účelu nepředpokládá přesná shoda. Tyto údaje nepředstavují zaručené vlastnosti zboží, nýbrž jen popis nebo označení dodávky nebo plnění. Běžné odchylky a odchylky, které nastanou  na základě právních předpisů nebo představují technické zlepšení, jakož i nahrazení zboží rovnocenným zbožím jsou přípustné, pokud nenarušují použitelnost zboží ke smluvně zamýšlenému účel.

Při prodeji na základě vzorku nebo zkušebního vzorku poskytuje společnost TIGERLAK záruku pouze za dohodnuté nebo schválené vlastnosti vzorku nebo zkušebního vzorku, přičemž jsou přípustné malé, v případě prodeje podle barevných a odstínových karet i větší odchylky v jakosti, tónu a odstínu barvy.

(3) Pokud není písemně dohodnuto jinak, společnost TIGERLAK neposkytuje žádnou jinou záruku.

(4) Věci dodané společností TIGERLAK musí být bezodkladně po odevzdání ZÁKAZNÍKOVI nebo jím určené třetí osobě pečlivě prohlédnuty. Považují se co se týče zjevných vad nebo jiných vad, které by byly při bezodkladné pečlivé prohlídce zjistitelné, za schválené ZÁKAZNÍKEM, pokud nebude společnosti TIGERLAK doručeno písemné oznámení vad do 7 dnů od dodáníí. Bez ohledu na výše uvedené platí, že vady ve vztahu k množství a hmotnosti zboží musí být ZÁKAZNÍKEM oznámeny okamžitě při obdržení zboží, jinak k nim nebude přihlédnuto. Vady týkající se vlastností zboží musí být oznámeny v písemné formě vždy před zpracováním nebo smísením zboží.

Pokud jde o jiné vady, zboží dodané ZÁKAZNÍKOVI se považuje za jím schválené, pokud nebude společnosti TIGERLAK doručeno oznámení vad do 7 pracovních dnů od okamžiku, kdy se vada projevila; pokud však byla vada zjevná již dříve při běžném používání, začne lhůta pro oznámení vady běžet od tohoto dřívějšího okamžiku.

Uvedené platí přiměřeně i v případě prodeje podle vzorku nebo zkušebního vzorku, přičemž ZÁKAZNÍK je povinen vzorek nebo zkušební vzorek ve shora uvedeném smyslu prohlédnout a oznámit případné vady ihned a ne až po hlavní dodávce zboží.

(5) Práva ZÁKAZNÍKA ze záruky jsou celkově omezena dle volby společnosti TIGERLAK na přiměřené snížení ceny, výměnu nebo zpětvzetí vadného zboží. U vad zboží jiných výrobců/dodavatelů, které společnost TIGERLAK nemůže z licenčně právních nebo faktických důvodů odstranit, bude společnost TIGERLAK dle svého uvážení uplatňovat své nároky ze záruky vůči výrobcům/dodavatelům na účet ZÁKAZNÍKA nebo tyto nároky postoupí ZÁKAZNÍKOVI. V případě takových vad bude ZÁKAZNÍK oprávněn uplatnit vůči společnosti TIGERLAK práva ze záruky při splnění ostatních podmínek a podle ustanovení uvedených v těchto DPP pouze v případě, že soudní vymáhání výše uvedených práv vůči výrobci a dodavateli nebude úspěšné nebo by bylo objektivně zbytečné (např. z důvodu insolvence).

(6) Práva ZÁKAZNÍKA ze záruky jakož i z odpovědnosti za právní vady jsou vyloučena, pokud ZÁKAZNÍK dodané zboží (i) bez souhlasu společnosti TIGERLAK změní nebo nechá změnit třetí osobou, (ii) recykluje nebo nechá recyklovat třetí osobou, (iii) použije v rozporu s účelem smlouvy, právními předpisy nebo požadavky vydanými společností TIGERLAK, nebo (iv) použije s nekompatibilními nástroji. To neplatí, pokud výše uvedené okolnosti nebyly příčinou vady.

Stejně jsou vyloučena práva ZÁKAZNÍKA ze záruky, pokud byl příčinou vady materiál předepsaný, poskytnutý nebo schválený ZÁKAZNÍKEM ve smyslu čl. 10.4.

(7) Jestliže je příčinou vady zavinění na straně společnosti TIGERLAK, je ZÁKAZNÍK oprávněn požadovat náhradu škody za podmínek uvedených v čl. 8.2.

(8) Důkazní břemeno ohledně vadnosti nese ZÁKAZNÍK.

8.2  Odpovědnost za škodu

(1) Odpovědnost společnosti TIGERLAK za škodu z jakéhokoliv právního důvodu, zejména z důvodu nemožnosti plnění, prodlení, vadné nebo nesprávné dodávky, porušení smlouvy, porušení povinností při jednání o smlouvě a z nedovoleného jednání, je omezená podle ustanovení tohoto čl. 8.2, pokud se jedná o zavinění.

(2) Společnost TIGERLAK neodpovídá za škodu  v případě lehké nedbalosti jejích orgánů, zákonných zástupců, zaměstnanců nebo jiných pověřených osob, pokud se nejedná o porušení podstatných smluvních povinností. Uvedené platí, v rozsahu dovoleném právními předpisy, přiměřeně i pro hrubou nedbalost.

(3) Pokud společnost TIGERLAK odpovídá za škodu, je tato její odpovědnost omezena na škodu, kterou společnost TIGERLAK při uzavření smlouvy předvídala jako možný následek porušení smlouvy nebo kterou by musela předvídat při použití obvyklé péče. Odpovědnost společnosti TIGERLAK za ušlý zisk a za nepřímou nebo následnou škodu je vyloučena v rozsahu dovoleném právními předpisy.

(4) V případě, kdy společnost TIGERLAK odpovídá za škodu, je  povinnost společnosti TIGERLAK k náhradě škody navíc v každém jednotlivém případě škody omezena do částky odpovídající výši kupní ceny příslušného vadného zboží nebo zboží, v souvislosti s nímž je uplatněn nárok na náhradu škody a/nebo jiný nárok, v každém případě však vždy maximálně do výše 50.000 EUR (slovy: padesát tisíc korun).

(5) Na vyloučení práv na náhradu škody ZÁKAZNÍKA se přiměřeně použijí ustanovení článku 8.2 odst. 7, jakož i článku 10.4 těchto DPP.

Kromě toho společnost TIGERLAK neodpovídá v rozsahu dovoleném právními předpisy za žádné škody a újmy jakéhokoli druhu, které jsou způsobeny (i) použitím zboží mimo oblast/-i použití specifikovanou/-ých společností TIGERLAK nebo (ii) v důsledku použití zboží na součástkách / dílech, které podléhají bezpečnostnímu riziku ve smyslu článku 3., pokud ZÁKAZNÍK nesplnil včas svou oznamovací povinnost podle čl. 3.; nebo (iii) tím, že zboží nebylo použito před jeho datem spotřeby.

Společnost TIGERLAK dále nenese odpovědnost v rozsahu dovoleném právními předpisy za jakékoliv porušení povinností při jednání o smlouvě, smluvních povinností, mimosmluvních povinností, i za nepřímé nebo následné škody (např. ušlý zisk).

(6) Výše ​​uvedená vyloučení a omezení odpovědnosti za škodu  platí ve stejném rozsahu na orgány, zákonné zástupce, zaměstnance a ostatní osoby pověřené společností TIGERLAK.

(7) Omezení v tomto článku 8 se nevztahují na zákonnou kogentními předpisy upravenou odpovědnost společnosti TIGERLAK za škodu způsobenou úmyslně, z hrubé nedbalosti, na přirozených právech člověka nebo odpovědnost za škodu způsobenou vadnou výrobku podle ust. § 2939 občanského zákoníku.

8.3  Důkazní břemeno v případě jakýchkoliv práv na náhradu škody, včetně zavinění nése ZÁKAZNÍK.

8.4  Zboží je možné společnosti TIGERLAK vrátit pouze s jejím souhlasem. V případě oznámení vady nebo uplatnění jakéhokoli jiného práva týkajícího se skutečně nebo údajně vadného zboží je společnost TIGERLAK oprávněna pozastavit další dodávky zboží, a to až do doby, kdy bude konečným způsobem určena oprávněnost vznesených nároků; v takovém případě se odpovídajícím způsobem posunou termíny dodání zboží. Společnost TIGERLAK má právo odebrat vzorky jakož i příslušné zboží z použitého zařízení a tyto zkontrolovat.

9. Práva duševního vlastnictví:

9.1  Výhradně podle tohoto článku 9 poskytuje společnost TIGERLAK záruku, žepředmět dodávky není při používání v souladu se smlouvou zatížen takovými zapsanými právy a přihláškami k právům průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob, o kterých společnost TIGERLAK v době uzavření smlouvy věděla nebo nemohla nevědět, za předpokladu, že předmětné právo vyplývá ze zapsaného práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví nebo z přihlášky takového práva podle práva státu, v němž je dodané zboží ZÁKAZNÍKEM používáno, pokud smluvní strany již při uzavření smlouvy předpokládaly , že k použití zboží dojde v daném státě, nebo v každém jiném případě podle práva státu, v němž má ZÁKAZNÍK sídlo. Poskytnutí jakékoli jiné záruky v této souvislosti je ze strany společnosti TIGERLAK vyloučeno.

9.2  Nebude-li prokázáno jinak, nebudou se brát v úvahu státy s patentovými rejstříky, u nichž nelze důvodně očekávat, že do nich bude mít společnost TIGERLAK přístup prostřednictvím veřejných databází vedených v německém nebo anglickém jazyce; je-li podle ustanovení předchozího odstavce takovým státem stát, kde je registrové sídlo ZÁKAZNÍKA, použije se výlučně právo státu, ve kterém má sídlo společnost TIGERLAK.

9.3 Článek 10.4 tímto zůstává nedotčen. Povinnost společnosti TIGERLAK podle čl. 9.1 se nevztahuje na případy, o kterých ZÁKAZNÍK v době uzavření smlouvy věděl nebo nemohl nevědět.

9.4 V případě, že budou vůči ZÁKAZNÍKOVI uplatňovány jakékoliv nároky z důvodu porušení takových práv, je ZÁKAZNÍK povinen o tom bezodkladně písemně informovat společnost TIGERLAK.

9.5 Porušuje-li dodané zboží právo třetí osoby podle článku 9.1, společnost TIGERLAK dle vlastní volby a na své náklady upraví nebo vymění dodané zboží tak, aby již nedocházelo k porušování práv třetích osob a dodané zboží plnilo nadále smluvně dohodnuté funkce, nebo uzavřením licenční smlouvy s třetí osobou zřídí ZÁKAZNÍKOVI užívací právo. Nepodaří-li se to společnosti TIGERLAK v přiměřené lhůtě, je ZÁKAZNÍK oprávněn odstoupit od smlouvy nebo přiměřeně snížit kupní cenu. Jakákoliv případná práva ZÁKAZNÍKA na náhradu škody podléhají omezením uvedeným v článku 8. těchto DPP.

9.6 Porušuje-li práva zboží jiných výrobců dodané společností TIGERLAK , společnost TIGERLAK dle své volby uplatní své nároky vůči těmto výrobcům a subdodavatelům na účet zákazníka, nebo ZÁKAZNÍKOVI tato práva postoupí. V těchto případech jsou práva vůči společnosti TIGERLAK v rozsahu dovoleném právními předpisy vyloučena.

10. Práva duševního vlastnictví společnosti TIGERLAK a / nebo k materiálům poskytnutým ZÁKAZNÍKEM:

10.1 Společnost TIGERLAK si vyhrazuje veškerá práva, zejména práva duševního vlastnictví, práva k důvěrným informacím jakož i k obchodnímu tajemství, ke všem nabídkám a odhadům nákladů učiněným společností TIGERLAK, jakož i ke všem výkresům, ilustracím, vzorkům, digitálním vzorkům a souborům, fotografiím, výpočtům, brožurám, katalogům, modelům, nástrojům, datovým listům, specifikacím, informacím o výrobcích a dalším dokumentům a pomůckám poskytnutým ZÁKAZNÍKOVI společností TIGERLAK. Bez výslovného souhlasu společnosti TIGERLAK nesmí ZÁKAZNÍK tyto věci jako takové, ani jejich obsah zpřístupnit třetím osobám, nesmí je zveřejnit a sám či prostřednictvím třetí osoby použít nebo rozmnožit. Na žádost společnosti TIGERLAK je ZÁKAZNÍK povinen tyto věci v plném rozsahu vrátit a případně pořízené kopie zničit, pokud je již ZÁKAZNÍK v rámci řádné obchodní činnosti nepotřebuje nebo jednání nevedou k uzavření smlouvy. Výjimkou je ukládání elektronicky poskytovaných údajů do paměti pro účely obvyklého ukládání dat.

10.2 Pokud není písemně dohodnuto jinak, práva ke všem registrovaným a/nebo neregistrovaným průmyslovým právům na označení, především ochranné známky a obchodní firma, společnosti TIGERLAK zůstávají výlučně ve vlastnictví společnosti TIGERLAK.

10.3 Společnost TIGERLAK si dále vyhrazuje všechna práva na vývoj, vynálezy nebo objevy společnosti TIGERLAK, v rámci plnění nebo realizace smlouvy. Uvedené platí přiměřeně i pro údaje a know-how.

10.4 Pokud ZÁKAZNÍK poskytne společnosti TIGERLAK látky, materiály, dokumenty, podklady, šablony, plány, vzorky, grafiky, formulace, loga nebo fotografie (materiály) pro účely plnění smlouvy, je ZÁKAZNÍK povinen předem zkontrolovat, zda tyto materiály nejsou zatíženy případnými právy třetích osob, zejména právy duševního vlastnictví, a poskytuje záruku, že tyto materiály nejsou zatíženy právy třetích osob a mohou být použity společností TIGERLAK k zamýšleným účelům. Společnost TIGERLAK proto není povinna kontrolovat, zda poskytnuté materiály porušují práva třetích osob.

10.5 Společnost TIGERLAK neodpovídá ve vztahu k ZÁKAZNÍKOVI za porušení takových práv třetích osob u materiálů, které jí byly ZÁKAZNÍKEM předloženy, poskytnuty nebo schváleny.

10.6 Bude-li třetí osoba z důvodu porušení práva uplatňovat své nároky vůči společnosti TIGERLAK, zavazuje se ZÁKAZNÍK společnost TIGERLAK v plném rozsahu odškodnit, zbavit ji odpovědnosti a nahradit jí veškerou vzniklou újmu; to platí i pro náklady právního zastoupení. ZÁKAZNÍK poskytne společnosti TIGERLAK na vyžádání všechny potřebné dokumenty.

11. Vyloučení odpovědnosti - poskytnutí vzorků v digitální formě:

Společnost TIGERLAK si vyhrazuje právo nabídnout ZÁKAZNÍKOVI na vyžádání vzorkovnici v digitální formě,  zejména ve vztahu k barvě, efektu, designu a/nebo struktury, jakož i geometrii jednotlivých výrobků. Taková grafická znázornění nepředstavují závazné vzorky nebo ukázky zboží; jedná se výlučně o nezávazné digitální ilustrace. Zejména kvůli odchylkám v nastaveních obrazovky a dalším faktorům (jako například dopadu světla) není možné, aby se digitální vzorek přesně shodoval se skutečným výrobkem, takže se například může barva zobrazená na výstupním zařízení lišit od barvy skutečného výrobku. Pokud není písemně dohodnuto jinak, společnost TIGERLAK nepřebírá odpovědnost za jakékoliv odchylky mezi digitálním vzorkem a skutečnými vlastnostmi výrobku. Společnost TIGERLAK nabízí nezávazné vzorky výrobků, které jsou k dispozici na požádání v zákaznickém servisu.

12. Zadržení plateb a započtení:

ZÁKAZNÍK není oprávněn zadržovat z jakéhokoliv důvodu platby za dodané zboží nebo si započíst jakékoliv své pohledávky vůči pohledávkám společnosti TIGERLAK.

13. Převod práv a povinností:

S výhradou případné odchylné dohody se ZÁKAZNÍKEM je společnost TIGERLAK oprávněna převést  práva a povinnosti ze smlouvy se ZÁKAZNÍKEM po předchozím oznámení ZÁKAZNÍKOVI na třetí osobu. Práva a povinnosti ze smlouvy se ZÁKAZNÍKEM může společnost TIGERLAK převést na společnosti ve skupině TIGER bez předchozího oznámení ZÁKAZNÍKOVI. ZÁKAZNÍK není oprávněn převést práva a povinnosti ze smlouvy se  společností TIGERLAK na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu společnosti TIGERLAK.

14. Prohlášení a poradenství:

Jakákoliv ústní prohlášení společnosti TIGERLAK se stávají závaznými a účinnými až jejich písemným potvrzením ze strany společnosti TIGERLAK.

Poskytne-li společnost TIGERLAK technické informace nebo jakékoliv poradenství a tyto informace nebo poradenství nejsou součástí smluvně dohodnutého rozsahu plnění, které se společnost TIGERLAK zavázala poskytnout, jsou takové informace nebo poradenství poskytovány bezplatně s vyloučením jakékoliv odpovědnosti společnosti TIGERLAK. Poskytnutí technických informací nebo  poradenství ze strany společnosti TIGERLAK nijak nenahrazuje povinnost ZÁKAZNÍKA provést prohlídku dodaného zboží, a to zejména, pokud jde o vhodnost zboží pro určený účel použití.

15. Vyšší moc:

"Vyšší moc" znamená vznik události nebo okolnosti bránící společnosti TIGERLAK ve splnění jedné nebo více smluvních povinností  vůči ZÁKAZNÍKOVI, a to za předpokladu, že (i) tato překážka nastala nezávisle na kontrole společnosti TIGERLAK, kterou lze rozumně očekávat, že (ii) společnost TIGERLAK v době uzavření smlouvy nemohla tuto překážku přiměřeně předvídat; a (iii) společnost TIGERLAK nemohla důsledky této překážky rozumně odvrátit.

Dokud nebude prokázán opak, jsou za vyšší moc za každých okolností považovány vládní omezení (např. měnová a obchodní omezení, embarga a sankce), válka, válečné a obdobné stavy, vzpoury, protesty a stávky, pracovní spory,  požáry, přírodní jevy, a jiné živelné pohromy, nedostatek pracovní síly, energií nebo surovin, dlouhodobé výpadky dopravy, telekomunikací, informačních systémů a jakékoliv epidemie nebo pandemie (včetně zákonných nebo úředních opatření na její utlumení).

V případě vyšší moci není společnost TIGERLAK povinna plnit své smluvní povinnosti, hradit škodu nebo plnit jakoukoliv jinou smluvní povinnost   z důvodu porušení smlouvy. Společnost TIGERLAK bude ZÁKAZNÍKA o takové události  - lze-li to po ní spravedlivě požadovat - bezodkladně informovat. Od tohoto okamžiku je ZÁKAZNÍK povinen přijmout veškerá přiměřená opatření k odvrácení nebo zmírnění škody, aby omezil následky události, na kterou se společnost TIGERLAK při plnění smlouvy odvolává. Pokud nejsou následky takové překážky nebo události jen dočasného charakteru, je společnost TIGERLAK oprávněna zcela nebo zčásti odstoupit od smlouvy s okamžitou účinností, a to i tehdy, pokud taková událost nastane v době, kdy je společnost TIGERLAK v prodlení s plněním. Pokud jsou následky překážky nebo události jen dočasného charakteru, je společnost TIGERLAK oprávněna pozastavit plnění svých povinností po dobu trvání překážky bránící společnosti TIGERLAK v plnění smluvních povinností nebo přizpůsobit  své smluvní závazky podle zásad poctivého obchodního styku změněným okolnostem. Jakmile již překážka nebude společnosti TIGERLAK bránit v plnění jejích smluvních povinností, je společnost TIGERLAK povinna o této skutečnosti ZÁKAZNÍKA informovat. Překážka není jen dočasná, pokud trvá po dobu přesahující 60 dní.

16. Rozhodné právo a příslušný soud:

Všechny smlouvy uzavřené se společností TIGERLAK se řídí právním řádem České republiky. Použití ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je výslovně vyloučeno. Veškeré spory vyplývající z jakýchkoliv smluvních vztahů uzavřených mezi společností TIGERLAK a ZÁKAZNÍKEM bude rozhodovat soud určený podle sídla společnosti TIGERLAK. Bez ohledu na výše uvedené je společnost TIGERLAK oprávněna dle vlastního uvážení žalovat ZÁKAZNÍKA u soudu, jehož místní příslušnost se určí podle sídla ZÁKAZNÍKA.

17. Salvátorská klauzule:

Pokud některé ustanovení těchto DPP je nebo se stane částečně nebo zcela neplatným, neúčinným a/ nebo neproveditelným, netýká se tato neplatnost, neúčinnost a/ nebo neproveditelnost ostatních jeho ustanovení. Takové neplatné, neúčinné a/ nebo neproveditelné ustanovení bude považováno za nahrazené, v rozsahu dovoleném právními předpisy, takovým platným, účinným a / nebo proveditelným ustanovením, které z hospodářského hlediska nejvíce odpovídá podle předmětu, míry, času, místa a oblasti platnosti účelu sledovanému neplatným, neúčinným a / nebo neproveditelným ustanovením.

18. Informace o ochraně osobních údajů

Při zpracovávání osobních údajů společnost TIGERLAK dodržuje platná ustanovení zákona o ochraně osobních údajů. Další informace o ochraně osobních údajů u společnosti TIGERLAK jsou k dispozici na www.tiger-coatings.com/contact/data-protection.

19. Internetový obchod TIGER

19.1 Naše DPP se vztahují i na obchody uzavřené prostřednictvím internetového obchodu TIGER. Kromě toho se na tyto obchody vztahují ustanovení článku 19.; pokud ustanovení článků 1. až 18. odporují ustanovením tohoto článku 19. "internetový obchod TIGER", mají přednost ustanovení tohoto článku 19.

19.2 K používání internetového obchodu TIGER je nutná registrace. Bližší informace k tomu jsou k dispozici v internetovém obchodě TIGER nebo v zákaznickém servisu. Po dokončení registrace je ZÁKAZNÍKOVI umožněno zadávat v internetovém obchodě TIGER závazné objednávky. ZÁKAZNÍK je povinen zajistit, aby všechny údaje zadané v internetovém obchodě TIGER byly správné a aby přihlašovací údaje používaly pouze osoby, které jsou oprávněny podávat jménem ZÁKAZNÍKA závazné objednávky.

19.3 Uzavření smlouvy: Zboží prezentované společností TIGERLAK v internetovém obchodě TIGER jakož i v něm poskytované informace nepředstavují nabídku v právním smyslu, nýbrž pouze nezávaznou výzvu pro ZÁKAZNÍKA k předložení jeho nabídky. ZÁKAZNÍK si může v internetovém obchodě TIGER vybírat zboží z produktové řady TIGER a vkládat jej do virtuálního nákupního košíku kliknutím na tlačítko "přidat do košíku" nebo ho z nákupního košíku odstranit. Teprve odesláním objednávky pomocí tlačítka "objednat s povinností platby" podává ZÁKAZNÍK závaznou nabídku ke koupi zboží nacházejícího se v nákupním košíku. Před odesláním objednávky je ZÁKAZNÍK povinen zajistit, aby údaje uvedené v jeho objednávce byly správné. Před odesláním objednávky si proto může ZÁKAZNÍK údaje prohlédnout, změnit je a také objednávku zrušit. Po dokončení objednávkového procesu ZÁKAZNÍKEM bude ZÁKAZNÍKOVI doručení objednávky potvrzeno automaticky vygenerovaným e-mailem. Toto potvrzení doručení objednávky pouze potvrzuje, že společnosti TIGERLAK byla doručena objednávka ZÁKAZNÍKA, avšak neznamená současné přijetí nabídky ZÁKAZNÍKA společností TIGERLAK. Společnost TIGERLAK může přijmout nabídku ZÁKAZNÍKA podanou prostřednictvím internetového obchodu TIGER v přiměřené lhůtě nejméně 3 pracovních dnů. Společnost TIGERLAK si vyhrazuje právo kteroukoliv objednávku ZÁKAZNÍKA bez uvedení důvodu odmítnout. K přijetí nabídky ZÁKAZNÍKA, a tedy k uzavření smlouvy dochází až na základě zvlášť učiněného prohlášení společnosti TIGERLAK o přijetí nejpozději spolu s poskytnutím informace o odeslání zboží.

19.4 Dostupnost zboží, popis zboží a prezentace zboží. Údaje o dostupnosti zboží uvedené v internetovém obchodě TIGER vycházejí ze zkušeností společnosti TIGERLAK a nejsou závazné. Údaje o zboží uvedené v internetovém obchodě TIGER se mohou měnit. Změny a omyly jsou vyhrazeny. Pokud se v průběhu zpracování objednávky ZÁKAZNÍKA zjistí, že zboží objednané ZÁKAZNÍKEM již není k dispozici v dostatečném množství, bude společnost TIGERLAK o této skutečnosti ZÁKAZNÍKA zvlášť informovat. Prezentace zboží v internetovém obchodě TIGER jakož i na jeho výtiscích, zejména pokud jde o odstín barvy, jas, kontrast, strukturu a efekt zboží, není závazná, jelikož se může lišit v závislosti na použitém výstupního zařízení (monitor, tiskárna, atd.). Společnost TIGERLAK nenese žádnou odpovědnost za takovéto odchylky od skutečných vlastností zboží. Společnost TIGERLAK nabízí nezávazné vzorky zboží, které jsou k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

19.5 Ceny, náklady na dopravu a jiné náklady. Ceny uvedené v internetovém obchodě TIGER jsou katalogovými cenami společnosti TIGERLAK. Všechny ceny jsou uvedeny jako ceny netto, což znamená, že v nich není zahrnuta DPH ani další zákonné daně a poplatky, včetně cel, celních a jiných poplatků. Kromě katalogových cen je ZÁKAZNÍK povinen uhradit i následující náklady:

  • Náklady na dopravu: náklady na dopravu budou účtovány spolu s příplatkem za dopravu. Výše nákladů na dopravu může být společností TIGERLAK změněna nebo upravena ve prospěch ZÁKAZNÍKA.
  • Mýto: tento poplatek se liší v závislosti na zemi nebo poštovním směrovacím čísle v dodací adrese uvedené ZÁKAZNÍKEM.

Výše uvedené druhy nákladů - pokud jsou účtovány zcela nebo po částech - jsou v internetovém obchodě TIGER zobrazeny zvlášť v části "Poplatky" vedle katalogové ceny. Dílčí dodávky zboží, které jsou pro ZÁKAZNÍKA přiměřeně přijatelné, jsou povoleny.

19.6 Možnosti množství / ceny: Možnosti kombinace ("možnosti množství / ceny") uváděné společností TIGERLAK v internetovém obchodě TIGER nepředstavují nabídku v právním smyslu, nýbrž pouze návrhy objednávek, které jsou generovány automaticky na základě velikosti objednávky. ZÁKAZNÍK má možnost volitelně tyto návrhy přijmout nebo nepřijmout. ZÁKAZNÍK může objednávku kdykoliv zrušit, pokud nechce žádný ze zobrazených návrhů objednávek akceptovat.

19.7 Zvláštní platební podmínky: Zvláštní podmínky, které jsou platně dohodnuté mezi společností TIGERLAK a ZÁKAZNÍKEM, se v internetovém obchodě TIGER nezobrazují. Nebude-li ZÁKAZNÍK informován společností TIGERLAK jinak, bude společnost TIGERLAK plnit případnou smlouvu v souladu s platně dohodnutými zvláštními podmínkami..

19.8 Dodání zboží v případě objednávek v internetovém obchodě TIGER Dodání zboží je možné výlučně v rámci České republiky. Objednané zboží se doručuje na adresu uvedenou ZÁKAZNÍKEM. Pokud ZÁKAZNÍK uvede nesprávnou, neúplnou nebo nepřesnou adresu dodání, je ZÁKAZNÍK povinen nést všechny z toho vzniklé náklady a nahradit společnosti TIGERLAK jakoukoliv tím způsobenou újmu.
​​​​​​​

20. Ostatní ustanovení

V případě rozporu mezi českým a anglickým jazykovým zněním těchto DPP, je rozhodné výlučně jejich české znění.

Date 01/11/2021

TIGERLAK s. r.o.

Kaštanová 34a

620 00 Brno

Česká republika

+42 0545 429110

office(at)tiger-coatings.com​​​​​​​
www.tiger-coatings.com

Back to Top
Zvolte zemi
Kontaktujte nás