TIGER Coatings Belgium bvba Terms of Delivery and Payment

1. Algemeen:

1.1. Tenzij schriftelijk een afwijkende regeling werd overeengekomen, wordt de zakelijke relatie, met inbegrip van het maken van offertes, het sluiten van koopovereenkomsten en het leveren van producten,  tussen TIGER Coatings Belgium bvba, met ondernemingsnummer 0807.065.338, BTW-nummer BE 0807.065.338, en zetel te Leuerbroek (Oph) 1019, 3640 Kinrooi (hierna: “TIGER Coatings”) en de KLANT (zoals gedefinieerd in artikel 1.3) uitsluitend beheerst door de volgende algemene leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna: de “Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden”) en de garantievoorwaarden van Tiger Coatings die desgevallend van toepassing zijn voor het bestelde product. De Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden en de garantievoorwaarden van Tiger Coatings zijn van toepassing in de versie die op het tijdstip van de bestelling geldig is, en zijn beschikbaar om te downloaden via www.tiger-coatings.com.​​​​​​​

TIGER Coatings aanvaardt geen algemene voorwaarden en/of andere afwijkende regelingen van de KLANT, tenzij TIGER Coatings uitdrukkelijk schriftelijk instemt met hun geldigheid.

1.2. Voor bestellingen die geplaatst zijn door de KLANT in de webwinkel van TIGER Coatings www.tiger-coatings.com/shop​​​​​​​ hierna: de “Tiger-Webwinkel”) zijn de bepalingen van artikel 15 van toepassing naast de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden. TIGER Coatings en de KLANT, die niet als consument handelt, gaan uitdrukkelijk akkoord dat wordt afgeweken van de bepalingen van de artikelen XII.6, § 1, 8°, alsook de artikelen XII.7, § 1, XII.8 en XII.9 van het Wetboek Economisch Recht.

1.3. Het assortiment van diensten en goederen aangeboden door TIGER Coatings, met inbegrip van de aanbiedingen in de Tiger-Webwinkel, is uitsluitend bestemd voor ondernemingen in de zin van artikel I.1.1° van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht (hierna KLANT of KLANTEN). TIGER Coatings biedt geen diensten aan en/of verkoopt geen goederen aan consumenten in de zin van artikel I.1.2° van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht.

2. Offertes, bestellingen:

Door TIGER Coatings gedane offertes zijn vrijblijvend, met name ten aanzien van de prijzen, hoeveelheden, levertijden en de algemene leverbeschikbaarheid. TIGER Coatings zal de ontvangst van een bestelling schriftelijk bevestigen. Deze ontvangstbevestiging is nog geen onherroepelijke aanneming van de bestelling. Bestellingen van KLANTEN worden voor TIGER Coatings eerst bij effectieve levering bindend.

3. Mededelingsplicht van de KLANT:

Is de KLANT van plan om de van TIGER Coatings bestelde producten in de toepassingsgebieden

a) automobiel; b) luchtvaart; c) spoorwegen; d) windenergie; e) spoorvoertuigen; f) alle soorten kabelbanen; g) krachtcentrales; h) waterkrachtvoertuigen;

aan te wenden, dan dient de KLANT dit in geval van producten speciaal voor de KLANT vervaardigd, vóór de eerste monsterproductie door TIGER Coatings; in geval van standaardproducten uiterlijk op het tijdstip van de bestelling van het product; schriftelijk mee te delen aan TIGER Coatings.

De KLANT dient TIGER Coatings eveneens op de hierboven genoemde tijdstippen (tijdig vóór de eerste monsterproductie in geval van speciale producten dan wel uiterlijk op het tijdstip van de bestelling bij standaardproducten) schriftelijk mee te delen of het de bedoeling is de producten op onderdelen toe te passen waarbij mogelijkerwijs sprake is van een productveiligheidsrisico als bedoeld in de toepasselijke wettelijke regelingen inzake productveiligheid.

4. Levering, leveringstijden:

Leveringen binnen België, Nederland en Luxemburg gebeuren met de vrachtwagen franco geleverd vanaf een bestelhoeveelheid van 20 kg. Daaronder wordt een forfaitaire transport- en handelingskost van 10,- Euro exclusief BTW in rekening gebracht. Als de KLANT dit wenst kan de levering op zijn risico en voor zijn rekening ook per trein of per post plaatsvinden. Reclamaties met betrekking tot hoeveelheid en gewicht van de producten dienen door de KLANT onmiddellijk bij ontvangst van de producten te worden gedaan. Onze leveringstijden worden gegeven op basis van onze uitgebreide ervaring en zijn niet bindend. Voor de niet-nakoming hiervan kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

5. Retourverpakking:

Alleen de uitdrukkelijk als retourverpakkingen aangeduide emballages worden door TIGER Coatings teruggenomen. Dergelijke retouremballages dienen door de KLANT in een onberispelijke en onbeschadigde toestand binnen drie maanden franco aan TIGER Coatings te worden geretourneerd. Bij retournering na afloop van de vermelde termijn vindt er geen creditering plaats.

6. Eigendomsvoorbehoud, cessie:

De geleverde producten blijven tot de volledige betaling van de koopprijs en van alle nevenvorderingen eigendom van TIGER Coatings. Door verwerking van de geleverde producten verkrijgt de KLANT geen eigendomsrecht over de geheel of gedeeltelijk door deze verwerking vervaardigde zaken. In geval van verder gebruik van de goederen met eigendomsvoorbehoud – om het even of deze verwerkt of niet verwerkt zijn – cedeert de KLANT vooraf alle aanspraken tegenover de verkrijger (bv. tegenover de koper of de verdere klanten) aan TIGER Coatings. De KLANT dient zijn medecontractant onmiddellijk op de hoogte te stellen van de cessie. Mocht het eigendomsvoorbehoud om wat voor omstandigheden dan ook vervallen, dan zijn TIGER Coatings en de KLANT het er nu al over eens dat het eigendomsrecht over de zaken met de verwerking overgaat op TIGER Coatings, die de eigendomsoverdracht aanvaardt. De KLANT blijft de gratis bewaarnemer van deze zaken.

7. Betalingsvoorwaarden, late betalingen:

Betalingen worden indien niet anders overeengekomen als volgt verricht:

a) binnen 8 dagen vanaf de factuurdatum met 2% betalingskorting;
b) binnen 30 dagen na factuurdatum netto contant.

Indien TIGER Coatings producten bottelt op verzoek van derden, zal de betaling gebeuren netto contant bij ontvangst van de factuur.
Bij het trekken van wissels dienen de door de bank in rekening gebrachte disconto- en incassokosten door de KLANT te worden gedragen. Deze kosten zijn terstond betaalbaar in contanten.
Bij late betaling wordt vertragingsrente ter hoogte van 1% per maand in rekening gebracht. Eventuele aanmanings-, incasso- en advocaatkosten in redelijke hoogte dienen door de KLANT te worden gedragen. Indien de KLANT met de betaling van één of meerdere leveringen in gebreke blijft, is TIGER Coatings gerechtigd om verdere leveringen op te schorten totdat de betaling heeft plaatsgevonden of de met de KLANT bestaande overeenkomsten op te zeggen. Reclamaties, etc. bevrijden de KLANT niet van zijn verplichting tot nakoming van de bovenstaande betalingsvoorwaarden.

8. Garantie, schadevergoeding:

8.1.  Garantie

TIGER Coatings garandeert voor een periode van 6 maand na de levering dat de door haar geleverde producten ten aanzien van de materialen en de afwerking geen gebreken vertonen. Het is taak van de KLANT om de geleverde producten vóór gebruik op hun geschiktheid voor het voorziene gebruiksdoel te controleren. TIGER Coatings geeft geen garantie af voor de geschiktheid van de producten voor een bepaald gebruiksdoeleinde en voor de kwaliteit van de hieruit vervaardigde verflagen, coatings, enz.
De garantie van TIGER Coatings is naar haar keuze algemeen beperkt tot passende verlaging van de prijs, vervanging of terugname van de gebrekkige producten.
Bij verkoop op monster zijn geringe, bij verkoop aan de hand van kleur- en effectkaarten zijn ook grotere schommelingen inzake kwaliteit, kleurtoon en effect geoorloofd.
Reclamaties met betrekking tot de kwaliteit van de producten dienen vóór verwerking of vermenging van de producten schriftelijk plaats te vinden en dienen binnen de 7 dagen na ontvangst van de producten bij TIGER Coatings binnen te komen.

8.2.  Schadevergoeding

a)De aansprakelijkheid van TIGER Coatings, van haar wettelijke vertegenwoordigers of agenten is uitgesloten in alle gevallen van nalatigheid, m.i.v. grove nalatigheid.
b)De aansprakelijkheid van TIGER Coatings, van haar wettelijke vertegenwoordigers of agenten is, in geval van zware fout, beperkt tot 5.000 €
c)De aansprakelijkheid van TIGER Coatings, van haar wettelijke vertegenwoordigers of agenten zal, in geval van opzettelijke fout of schade aan personen, worden beheerst door het toepasselijke recht.
d)TIGER Coatings is verder evenmin aansprakelijk voor
-schade of ongemakken die te wijten zijn aan het feit dat de producten onderworpen zijn aan een bepaald proces, procédé of behandeling, tenzij dit door TIGER Coatings schriftelijk werd aanbevolen.
-producten die door de KLANT op één of andere wijze verder zijn verwerkt of pas na overgang van het risico op de KLANT werden beschadigd.
-schade die het gevolg is van het gebruik van de producten in toepassingsgebieden of in verbinding met veiligheidsrelevante onderdelen als bedoeld in punt 3 hierboven, voor zover de KLANT niet op tijd aan zijn mededelingsplicht overeenkomstig punt 3 heeft voldaan.
-enige schending van pre-contractuele verbintenissen, van contractuele verbintenissen, voor indirecte of gevolgschade.

8.3.  In ieder geval is de aansprakelijkheid van TIGER Coatings beperkt tot de aankoopprijs betaald door de KLANT voor de producten die aanleiding geven tot de vordering, het gebrek of de schade.

8.4.  Producten mogen alleen met toestemming van TIGER Coatings worden teruggezonden. Bij indiening van een reclamatie of een andere claim met betrekking tot daadwerkelijk of vermeend gebrekkige producten is TIGER Coatings gerechtigd verdere leveringen van de producten op te schorten totdat definitief is vastgesteld of de ingediende claims gegrond waren, waarbij in een dergelijk geval de leveringstermijnen dienovereenkomstig worden opgeschort.

9. Inhouding, schuldvergelijking:

De KLANT is niet gerechtigd betalingen voor geleverde producten om de één of andere reden in te houden of eigen betalingsverplichtingen te verrekenen met eventueel aan TIGER Coatings toekomende bedragen.

10. Waarborgen, technische instructies:

Alle soorten van mondelinge waarborgen worden pas effectief na schriftelijke bevestiging door TIGER Coatings.
Door TIGER Coatings verstrekte gebruikstechnieken worden naar haar beste vermogen gegeven. Deze kunnen evenwel het door de KLANT uit te voeren onderzoek van de producten, met name ten aanzien van de geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoeleinde, niet vervangen en de advisering is derhalve vrijblijvend en met uitsluiting van elke aansprakelijkheid.

11. Overmacht:

Indien de door TIGER Coatings verschuldigde prestatie op grond van beperkingen van staatswege, oorlog, oproer, arbeidsrechtelijke conflicten, brand, natuurrampen, etc. geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt gemaakt of wordt vertraagd, treft TIGER Coatings geen aansprakelijkheid. TIGER Coatings is in dit geval gerechtigd om onmiddellijk de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen.

12. Geldig recht, bevoegde rechter:

Alle met TIGER Coatings gesloten overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De toepasbaarheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Tongeren zijn bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van enige vordering die in verband staat met de overeenkomst. TIGER Coatings is evenwel gerechtigd ook de gerechten in de plaats van vestiging van de KLANT aan te roepen.

13. Nietigheid:

Mocht één of meerdere van de hierboven vermelde bepalingen nietig of niet uitvoerbaar zijn of worden, dan zullen de partijen deze door een bepaling vervangen die het economische doel van de nietige bepaling het meest benadert.

14. Gegevensbescherming:

TIGER Coatings neemt bij de verwerking van persoonsgegevens de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming in acht. Meer informatie over gegevensbescherming bij TIGER Coatings is beschikbaar op www.tiger-coatings.com/dataprotection​​​​​​​.

15. TIGER-Webwinkel:

15.1. Onze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn ook van toepassing op transacties die via de TIGER-Webwinkel worden afgesloten. Daarnaast zijn de bepalingen van artikel 15. van toepassing op deze transacties; indien de bepalingen van de artikelen 1. tot en met 14. in strijd zijn met de bepalingen van artikel 15. "TIGER-Webwinkel", hebben deze laatste bepalingen voorrang.

15.2. Om de TIGER-Webwinkel te gebruiken, is een registratie nodig. Meer informatie over het registratieproces is beschikbaar in de TIGER-Webwinkel of bij de klantendienst. Zodra het registratieproces is voltooid, kan de KLANT in de TIGER-Webwinkel bestellingen plaatsen die bindend zijn voor de KLANT. De KLANT zorgt ervoor dat de gegevens die in de TIGER-Webwinkel worden ingevoerd, correct zijn en dat de inloggegevens alleen worden gebruikt door personen die bevoegd zijn om namens de KLANT bindende bestellingen te plaatsen.

15.3. Sluiting van contracten:

De producten en informatie die door TIGER Coatings in de TIGER-Webwinkel worden verstrekt, vormen geen aanbod in de juridische zin, maar zijn slechts een niet-bindende uitnodiging aan de KLANT om een aanbod uit te brengen.

De KLANT kan producten uit het TIGER Coatings assortiment in de TIGER-Webwinkel selecteren en deze in een virtuele winkelwagen plaatsen door op de knop "toevoegen aan winkelwagen" te klikken. De KLANT heeft ook de mogelijkheid om de geselecteerde producten uit de virtuele winkelwagen te verwijderen. Pas na het plaatsen van de bestelling via de knop "bestelling met betalingsverplichting" brengt de KLANT een bindend aanbod uit om de goederen in de winkelwagen te kopen. Alvorens de bestelling te plaatsen, verzekert de KLANT zich van de juistheid van zijn bestelling. De KLANT kan de gegevens bekijken alvorens de bestelling te plaatsen, de gegevens wijzigen alsook de bestelling annuleren.

Na afronding van het bestelproces door de KLANT wordt de ontvangst van de bestelling bevestigd door een automatisch gegenereerde e-mail.

Deze ontvangstbevestiging documenteert dat TIGER Coatings de bestelling van de KLANT heeft ontvangen, maar vormt geen aanvaarding van het aanbod van de KLANT door TIGER Coatings.

TIGER Coatings kan het aanbod dat de KLANT via de TIGER-Webwinkel uitbracht, binnen een redelijke termijn van tenminste 3 werkdagen aanvaarden. TIGER Coatings behoudt zich het recht voor de aanbiedingen van de KLANT zonder opgave van redenen af te wijzen.

De aanvaarding van het aanbod tot aankoop van de KLANT, en dus het afsluiten van het contract, gebeurt enkel door de verklaring van aanvaarding door TIGER Coatings, die afzonderlijk wordt gedaan, ten laatste samen met de mededeling van de informatie over de verzending van de goederen.

15.4. Beschikbaarheid van goederen, productbeschrijvingen en productpresentatie:

De beschikbaarheid van de in de TIGER-Webwinkel aangegeven producten is gebaseerd op langdurige ervaring en is niet bindend. De informatie over de producten in de TIGER-Webwinkel is vatbaar voor verandering. TIGER Coatings behoudt zich het recht voor om wijzigingen, correcties en veranderingen door te voeren.

Indien blijkt dat het door de KLANT bestelde product niet meer in voldoende mate beschikbaar is, zal TIGER Coatings de KLANT, tijdens de verwerking van de bestelling van de KLANT, hiervan afzonderlijk op de hoogte brengen.

De presentatie van de producten in de TIGER-Webwinkel en de afdrukken ervan, in het bijzonder wat betreft kleur, helderheid, contrast en producteffecten, zijn niet bindend, omdat ze kunnen variëren afhankelijk van het gebruikte uitvoeringsapparaat (monitor, printer, enz.). TIGER Coatings aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijke afwijkingen van de eigenlijke producteigenschappen. TIGER Coatings biedt kleurgetrouwe testproductvoorbeelden die op verzoek verkrijgbaar zijn bij de klantendienst.

15.5. Prijzen, vracht en andere kosten:

De prijzen in de TIGER-Webwinkel zijn catalogusprijzen van TIGER Coatings. Alle vermelde prijzen zijn netto, hetgeen betekent dat BTW of andere wettelijke belastingen, vergoedingen en kosten niet inbegrepen zijn.

Naast de catalogusprijzen draagt de KLANT de tolkosten. De toeslag voor tol varieert afhankelijk van het land of de postcode van het door de KLANT opgegeven leveringsadres. TIGER Coatings behoudt zich ook het recht voor om naar eigen inzicht vrachtkosten in rekening te brengen voor zover TIGER Coatings de KLANT voorafgaandelijk aan de contractsluiting over deze kosten heeft geïnformeerd.

De hogervermelde types van kosten worden - indien ze geheel of gedeeltelijk in rekening worden gebracht - afzonderlijk vermeld in de TIGER-Webwinkel onder "Bijkomende kosten" naast de catalogusprijs.

Gedeeltelijke leveringen die voor de KLANT redelijkerwijs aanvaardbaar zijn, zijn toegestaan.

15.6. Bestellingsoptimalisatie:

De combinatiemogelijkheden ("Bestellingsoptimalisatie") die TIGER Coatings in de TIGER-Webwinkel biedt, vormen geen aanbiedingen in de juridische zin, maar wel voorstellen tot bestelling die automatisch worden gegenereerd op basis van de bestellingshoeveelheid. De KLANT heeft de mogelijkheid om deze suggesties te aanvaarden, maar is daartoe niet verplicht. De KLANT kan de bestelling op elk moment annuleren indien hij geen van de getoonde voorstellen tot bestelling wenst te aanvaarden.

15.7. Bijzondere voorwaarden:

Bijzondere voorwaarden die geldig zijn overeengekomen tussen TIGER Coatings en de KLANT zijn niet zichtbaar in de TIGER-Webwinkel. TIGER Coatings voldoet aan elk contract volgens de geldig overeengekomen bijzondere voorwaarden, tenzij TIGER Coatings de KLANT hiervan op de hoogte stelt.  

15.8. Levering van TIGER-Webwinkel bestellingen:

Leveringen worden uitsluitend binnen België aangeboden.

De bestelde producten worden geleverd op het door de KLANT opgegeven adres. Indien de KLANT een onjuist, onvolledig of onduidelijk leveringsadres heeft opgegeven, draagt de KLANT alle daaruit voortvloeiende kosten en vergoedt hij TIGER Coatings van alle nadelen die voortvloeien uit dergelijke onjuiste, onvolledige of onduidelijke informatie.

Date 05/2021

TIGER Coatings Belgium bvba
Leuerbroek (Oph) 1019
3640 Kinrooi | Belgium
T +32 89 70 00 16
F +32 89 56 78 58
office.be(at)tiger-coatings.com​​​​​​​, office.nl(at)tiger-coatings.com
www.tiger-coatings.com

Ondernemingsnummer 0807.065.338
BTW-nummer BE 0807.065.338

Cart
Lädt...
Leider kann aktuell der Warenkorb nicht abgerufen werden.