TIGER SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. Általános rendelkezések:

1.1. Amennyiben a felek írásban eltérően nem állapodnak meg, a TIGERLAKK Lakk-és Festékgyártó és Kereskedelmi Kft. (székhely: 1183 Budapest. Gyömrői út 85-91.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-67012) a továbbiakban: TIGERLAKK Kft. és a vevő (ld. 1.3 pontban foglalt meghatározást) közötti üzleti viszonyt kizárólag a jelen szállítási és fizetési feltételek (továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek vagy ÁSZF), valamint adott esetben a TIGERLAKK Kft. megvásárolt termék vonatkozásában alkalmazandó szavatossági előírásai határozzák meg. A rendelés (azaz a konkrét egyedi szerződés megkötésének) időpontjában hatályos, a www.tiger-coatings.com weboldalról letölthető ÁSZF, valamint a TIGERLAKK Kft. szavatossági előírásai különösen az ajánlattétel, az adásvételi szerződés, a TIGERLAKK Kft. által történő termékszállítás tekintetében alkalmazandóak. A TIGERLAKK Kft. eltérő általános szerződési feltételeket és / vagy a VEVŐ eltérő feltételeit nem fogadja el, kivéve, ha a TIGERLAKK Kft. írásban kifejezetten megerősíti e feltételek alkalmazását.

1.2. A VEVŐ TIGERLAKK Kft. webshop-ban (www.tiger-coatings.com/shop) lebonyolított rendeléseire a jelen ÁSZF (ideértve különösen az ÁSZF 16. pontjában foglaltakat) megfelelően alkalmazandóak.

2. Megrendelések:

2.1. A TIGERLAKK Kft. a hozzá elektronikus levélben, telefaxon vagy telefonon érkezett egyértelmű, a termék pontos megjelölését (cikkszám, megnevezés, mennyiség) tartalmazó írásbeli vagy telefonon egyeztetett megrendelést fogadja el. A megrendelés szóbeli, hiányos, téves vagy pontatlan megadásáért a felelősség a VEVŐT terheli. A TIGERLAKK Kft. által megtett ajánlat jogilag nem keletkeztet kötelezettséget a TIGERLAKK Kft. -re nézve, különösen nem az abban feltüntetett konkrét árra, mennyiségre, szállítási határidőre, vagy a termékek általános rendelkezésre állásra vonatkozóan.

2.2. A TIGERLAKK Kft. a megrendelés beérkezéstől számított két munkanapon belül a megrendelés esetleges teljesítésének feltételeiről szóló tájékoztatást készít a VEVŐ részére. A TIGERLAKK Kft. által a fentiek szerint készített tájékoztatások kötelezettség nélküliek, különösen az árak, mennyiségek és szállítási határidők tekintetében. A vevő tájékoztatásra érkezett írásbeli válasza minősül a termék megrendelésének, és az a TIGERLAKK Kft. által küldött írásbeli visszaigazolás után válik kötelezővé. A TIGERLAKK Kft. által küldött írásbeli visszaigazolás minősül a megrendelés elfogadásának, és a szerződés ezzel a visszaigazolással jön létre a felek között. A VEVŐ által leadott megrendelések kizárólag az azokban szereplő termékek TIGERLAKK Kft. általi tényleges leszállításával válnak a TIGERLAKK Kft. -re nézve jogilag kötelező erejűvé.

3. A VEVŐ értesítési kötelezettsége:

3.1. Amennyiben a VEVŐ az alább megjelölt felhasználási területeken kívánja alkalmazni a TIGERLAKK Kft.-től megrendelt termékeket:

  • a) autóipar
  • b) légi közlekedés;
  • c) vasút;
  • d) szélenergia;
  • e) kötött pályás járművek;
  • f) kábel vontatású járművek
  • g) erőművek;
  • h) vízi meghajtású járművek,

úgy köteles erről a TIGERLAKK Kft.-t az alábbiak szerint értesíteni:

3.1.1. a VEVŐ részére egyedileg előállított termékek esetében az első kiviteli tervek TIGERLAKK Kft. általi VEVŐ részére történő bemutatása előtt; 3.1.2. szabványtermékek esetében a termékek VEVŐ általi megrendelése előtt, vagy legkésőbb azzal egyidejűleg.

3.2. A VEVŐ köteles továbbá a fent megjelöltek szerint írásban értesíteni a TIGERLAKK Kft.-t akkor is, amennyiben a megrendelt terméket olyan felhasználásra szánja, amely az alkalmazandó termékbiztonsági előírások értelmében általában termékbiztonsági kockázatokkal jár.

4. A szerződés teljesítésének módja, helye és ideje:

4.1. A TIGERLAKK Kft. a terméket csomagolva adja át a VEVŐ részére. A TIGERLAKK Kft. a termékeket úgy csomagolja, hogy az megóvja a termék minőségét, és megkönnyítse a szállítását. A csomagolás nem befolyásolja hátrányosan a termék minőségét vagy mennyiségét

4.2. A termék ára nem tartalmazza a környezetvédelmi termékdíj összegét.

4.3. A TIGERLAKK Kft a megrendelt terméket-a felek eltérő megállapodásának hiányában a székhelyén adja át a VEVŐNEK. A termék a megrendelés visszaigazolásában foglaltaknak megfelelően történik. A termék átadásával a kárveszély a VEVŐRE száll át.

4.4. A termékek esetleges mennyiségi és súlybeli eltéréseit a VEVŐ a termékek átvételének időpontjában köteles jelezni, ellenkező esetben ezek nem fogadhatók el.

4.5. A 200 (kétszáz) kilogrammot meg nem haladó rendelés esetén (kisebb rendelés) a szállítás - a felek eltérő rendelkezése hiányában - a vevő fuvarszervezésében történik és a szállítási költség a VEVŐT terheli. A 200 (kétszáz) kilogrammot meghaladó rendelés (nagyobb rendelés) esetén a termékek szállítása - a felek eltérő megállapodása hiányában a TIGERLAKK Kft. által megbízott szállítmányozó útján - a VEVŐ címére történik.

4.6. A TIGERLAKK Kft által megadott szállítási határidők több éves tapasztalaton alapuló, becsült értékek és a TIGERLAKK Kft számára nem kötelezőek. A TIGERLAKK Kft. a megadott határidőn belül bármikor teljesíthető.

4.7. A szállítási határidők esetleges be nem tartásáért a TIGERLAKK Kft nem vállal felelősséget.

4.8. Amennyiben a VEVŐ a termék átvételét jogalap nélkül megtagadja, illetve az átvételre felajánlott terméket a TIGERLAKK Kft. írásbeli felszólításra sem veszi át, úgy a TIGERLAKK Kft az ebből eredő károk megtérítésének követelése mellett jogosult a szerződéstől elállni.

4.9. A szerződés teljesítésének ideje az az időpont. amikor a TIGERLAKK Kft. a VEVŐ részére a megrendelt terméket ténylegesen átadja.

4.10. A felek kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról, és információról haladéktalanul értesíteni, amely a felek között létrejött szerződés teljesítését meggátolja, illetve lehetetlenné teszi vagy késlelteti.

4.11. Amennyiben a TIGERLAKK Kft. szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, ami haladéktalanul tájékoztatja a VEVŐT.

5. ldegen göngyöleg:

A TIGERLAKK Kft. csak az idegen göngyölegként megjelölt csomagolóanyagokat veszi vissza. Ezeket a csomagolóanyagokat a VEVŐ, a termék átvételétől számított három hónapon belül kifogástalan (javításra nem szoruló) állapotban, szállítási költség nélkül köteles visszaadni a TIGERLAKK Kft. részére.

6. Tulajdonjog fenntartás, engedményezés:

6.1. A TIGERLAKK Kft. valamennyi leszállított termékre vonatkozóan tulajdonjog, fenntartással él, a vételár és a kapcsolódó költségek maradéktalan megfizetéséig.

6.2. Ezen túlmenően, a TIGERLAKK Kft. valamennyi leszállított termékre vonatkozóan tulajdonjog fenntartással él mindennemű jelenlegi és jövőbeni kötelezettség teljes körű teljesítéséig, beleértve az esetleges refinanszírozásból, vagy harmadik fél általi kifizetés teljesítéséből fakadó kötelezettségek teljesítését is (teljes körű tulajdonjog-fenntartás és folyószámla fenntartás).

6.3. A TIGERLAKK Kft. köteles a tulajdonjog fenntartással leszállított termékeket a VEVŐ kérésére a VEVŐ számára kiadni abban az esetben, ha a VEVŐ az adott termékre 10%-ot meghaladó mértékű fizetési biztosítékot nyújtott.

6.4. Amennyiben a tulajdonjog-fenntartás érvényesítéséhez szükséges a VEVŐ közreműködése, pl. a VEVŐ országa szerinti jogszabályok által előírt nyilvántartásba vételi kötelezettség teljesítése miatt, a VEVŐ köteles az adott folyamat során ennek megfelelően együttműködni. A leszállított termékek további feldolgozása esetén, a VEVŐ a feldolgozási folyamat során részben vagy egészében előállított termékekre vonatkozóan tulajdonjogot nem szerez. A leszállított termékek további feldolgozása esetén, a VEVŐ köteles a bármely a harmadik személy (pl. vevő vagy vásárló) felé fennálló valamennyi követelését a TIGERLAKK Kft. –ra előzetesen átruházni. A VEVŐ köteles a szerződő felet az ilyen átruházásról haladéktalanul értesíteni. Amennyiben a tulajdonjog átruházására vonatkozó jog bármely okból megszűnik, a TIGERLAKK Kft. és a VEVŐ abban állapodnak meg, hogy a feldolgozás révén a termékek tulajdonjoga átszáll a TIGERLAKK Kft-ra, mely azt elfogadja. A VEVŐ a további díjazás nélkül a vonatkozó termékek letéteményese marad.

7. Fizetési feltételek:

7.1. Amennyiben a TIGERLAKK Kft. a megrendelt terméket a VEVŐ részére átadja, a vételár kiszámlázásra kerül, es annak megfizetésére a számlán megjelölt fizetési mód és fizetési határidő az irányadó.

7.2. Amennyiben a VEVŐ az esedékes díjjal a számlán megjelölt fizetési határidőhöz képest késedelembe esik, a TIGERLAKK Kft a késedelembe esés időpontjától kezdődően késedelmi kamatot számít fel, melynek mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat - idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat - nyolc százalékponttal növelt értéke. A kamatfizetési kötelezettség akkor is beáll, ha a VEVŐ késedelmét kimenti. Fizetési késedelem esetén a fizetési felszólításból származó költségek a VEVŐT terhelik.

7.3. Abban az esetben, ha a VEVŐ egy vagy több szállítás kifizetésével hátralékban van, a TIGERLAKK Kft. társaságnak jogában áll a hátralék kifizetéséig a további szállításokat leállítani vagy a VEVŐVEL kötött szerződéstől elállni. Amennyiben a VEVŐ fizetési késedelembe esik, köteles a TIGERLAKK Kft. társaságnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget megfizetni.

7.4. Ezen kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít.

8. Garancia, kártérítés, termékek visszaszállítása:

8.1. Amennyiben a jelen ÁSZF és különösen a jelen 8. pontban foglalt feltételek eltérnek a TIGERLAKK Kft. által a megrendelt termékre alkalmazott konkrét jótállási feltételektől- mely feltételeket a TIGERLAKK Kft. a VEVŐ kérésére a VEVŐ rendelkezésére bocsátja-, a termékre vonatkozó konkrét jótállási feltételek irányadóak.

8.2. Garancia (jótállás)

8.2.1. A TIGERLAKK Kft. a szállítástól számított 6 hónapos időtartamra garantálja (jótáll azért), hogy az általa átadott termékek összetétel és feldolgozás tekintetében nem hibásak vagy hiányosak.

8.2.2. Felhasználás előtt a VEVŐ köteles megvizsgálni a terméknek a tervezett felhasználási célra való alkalmasságát A TIGERLAKK Kft. a termékeknek a tervezett felhasználás célra való alkalmasságát továbbá az átadott termékekből készített bevonatok, rétegek minőségét nem szavatolja.

8.2.3. A TIGERLAKK Kft. garanciája - a TIGERLAKK Kft. választása szerint - a hibás termékek árának csökkentésére, kicserélésére vagy visszavételére korlátozódik.

8.2.4. Termékminta alapján történő értékesítés esetén kisebb- a színkártya és hatáskártya alapján történő értékesítés esetén, esetlegesen nagyobb-minőségbeli, színbeli vagy hatásbeli eltérések megengedettek.

8.2.5. A termék állapotára vonatkozó hibabejelentést írásban kell benyújtani a TIGERLAKK Kft. részére, a termék feldolgozását vagy bekeverését megelőzően, a termék kézhezvételét követő 7 napon belül, ellenkező esetben igény nem érvényesíthető.

8.3. Kártérítés

8.3.1. A TIGERLAKK Kft., valamint törvényes képviselőinek és megbízottainak felelőssége enyhe vagy egyszerű gondatlanság esetén kizárásra kerül.

8.3.2. A TIGERLAKK Kft., valamint törvényes képviselői és megbízottai felelőssége súlyos gondatlanság esetén esetenként 5000 EUR összegre korlátozódik.

8.3.3. A TIGERLAKK Kft., valamint törvényes képviselőinek és megbízottainak felelőssége szándékos elkövetés, valamint személyi sérülés okozás esetén a vonatkozó jogszabályok alapján kerül megítélésére.

8.3.4. Ezen kívül a TIGERLAKK Kft. az alábbi esetekre vonatkozóan is kizárja a felelősséget: - a termék olyan feldolgozási vagy kezelési mód szerinti előállításának tulajdonítható bármely kár vagy hátrány esetén, mely mód nem szerepel a TIGERLAKK Kft. által írásban felsorolt módok között. - az olyan termékekért, melyeket a VEVŐ további kezelésének vetett alá, vagy az olyan termékekért, melyek azt követően sérültek meg, hogy a kockázatviselés a VEVŐRE már átszállt; - a jelen dokumentum 3. pontjában meghatározott termékbiztonsági kockázatot jelentő felhasználási módon, vagy ilyen kockázatot jelentő részekhez kapcsolódóan felhasznált termékek felhasználása által okozott kárért, abban az esetben, ha a VEVŐ elmulasztotta a TIGERLAKK Kft –t a 3. pontban foglaltaknak megfelelően határidőben értesíteni; - szerződéskötést megelőző feltételek, a tényleges igények, vagy a szerződési feltételekhez képest másodlagos kötelezettségvállalások bármilyen megszegése esetén, illetve a közvetlen és következményes károkért.

8.4. Termék-visszaszállítás:

8.4.1. A VEVŐ által átvett és kifogással nem érintett, még felhasználható vagy már lejárt felhasználású termékek visszavételére a TIGERLAKK Kft. nem köteles. A termék csak a TIGERLAKK Kft. írásbeli hozzájárulásával szállítható vissza a TIGERLAKK Kft részére. A ténylegesen vagy állítólagosan hibás termékekre vonatkozó hibabejelentés, vagy bármilyen egyéb igény benyújtása esetén TIGERLAKK Kft. jogosult a további termékszállításokat mindaddig felfüggeszteni, amíg a benyújtott igények jogossága véglegesen eldöntésre nem kerül. Ilyen esetben a szállítási határidők megfelelően meghosszabbíthatóak. A VEVŐ a terméket a TIGERLAKK Kft. társasággal történt előzetes egyeztetésnek megfelelően, saját költségén, a termék átvételét lgazoló dokumentummal együtt küldheti vissza a TIGERLAKK Kft. részére.

9. Kifogás, panasz bejelentése:

9.1. A VEVŐ köteles gondoskodni arról, hogy az átadott terméket az átvételt követően haladéktalanul megvizsgálja. A termék minőségének és mennyiségének megvizsgálásával járó költségek a VEVŐT terhelik. Amennyiben a termék minőségével vagy mennyiségével kapcsolatban a megvizsgálás során bármilyen eltérést tapasztal, ezen eltéréseket írásban kell rögzíteni.

9.2. A VEVŐ a termékre vonatkozó minőségi kifogást a termék feldolgozása, keverése előtt, de legkésőbb a hiba felfedezéstől számított 7 napon belül írásban, a minőségi kifogás konkrét megfogalmazásával tehet minőségi kifogásokat a VEVŐ a termék átvételét követő 15 napon belül jogosult megtenni.

9.3. A VEVŐ a termékekre vonatkozó mennyiségi kifogást a termékek átvételét követően nem jogosult tenni. Amennyiben a fent meghatározott határidőkön belül a VEVŐ nem támaszt kifogást, úgy a teljesítés elfogadottnak tekintendő.

9.4. A fent meghatározott határidők bármelyikének elmulasztása esetén a VEVŐ elveszíti azon Jogát, hogy a termék minőségi vagy mennyiségi hibájával kapcsolatban a TIGERLAKK Kft. társasággal szemben bármilyen igényt érvényesítsen.

9.5. Minta utáni vásárlás esetén kisebb, a szín- és effektkatalógusok szerint vásárolt termékeknél pedig nagyobb eltérések megengedettek a minőségben, a színárnyalatban és az effekthatásban.

9.6. A VEVŐ panaszát írásban a TIGERLAKK Kft. részére postai úton (cím: 1183 Budapest, Gyömrői út 85·91.), telefaxon (telefaxszám: +36/1 ·297 ·4549) vagy elektronikus levélben (elektronikus levelezési cím: offlce.hu@tiger-coatings.com) terjesztheti elő, az írásban rögzített kifogása/panasza továbbítása mellett.

9.7. A TIGERLAKK Kft. a mennyiségi és minőségi kifogást haladéktalanul megvizsgálja és a kifogás beérkezésétől számított 15 napon belül írásban érdemi választ ad. Amennyiben az érdemi válaszadás kötelezettséget a TIGERLAKK Kft. elmulasztja, a VEVŐ által benyújtott kifogás elfogadottnak tekintendő.

10. Visszatartás, beszámítás:

A VEVŐNEK nincs joga a kiszállított termék vételárának kifizetését megtagadni, visszatartani vagy a saját fizetési kötelezettségét a TIGERLAKK Kft. társasággal szembeni követelésbe beszámítani.

11. Ígéretek, tanácsadás:

11.1. A TIGERLAKK Kft. képviselőinek szóbeli ígéretet csak írásos visszaigazolással válnak érvényessé.

11.2. A TIGERLAKK Kft. által nyújtott szóbeli és írásbeli - a termék felhasználásra irányuló - tanácsadás a legjobb tudásuk szerinti, azonban az nem helyettesíti a VEVŐ azon kötelezettségét, hogy a termék felhasználási célra való alkalmasságát a termék használata előtt megvizsgálja. Ily módon a TIGERLAKK Kft az adott utasításokat kötelezettségvállalás nélkül és felelőssége kizárásával adja meg.

12. Vis maior:

12.1. Vis maiornak számítanak azok, a TIGERLAKK Kft. szállítási kötelezettségének teljesítését akadályozó vagy gátló körülmények, amelyeket a TIGERLAKK Kft. nem képes befolyásolni (pl. elemi csapás, állami korlátozás, háború felkelés, tűz, általános szállítási problémák.) Amennyiben a TIGERLAKK Kft. teljesítése vis maior miatt részben vagy egészben lehetetlenné vált vagy késedelmes, a TIGERLAKK Kft társaságot nem terheli felelősség. Ebben az esetben a TIGERLAKK Kft. jogosult részben vagy egészben elállni a szerződéstől.

12.2. A vis maior fennállásáról a TIGERLAKK Kft a VEVŐT a lehető leggyorsabban értesíti.

13. Alkalmazandó jog, bírósági illetékesség:

A TIGERLAKK Kft. által kötött szerződésekre a magyar jog vonatkozik. A jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv az irányadó. A felek a Jelen ÁSZF alapján történő tejesítések során felmerülő vagy ahhoz kapcsolódó bármely jogvita elbírálásra a TIGERLAKK Kft. székhelye szerint illetékes bíróságot kötik ki.

14. Semmisség:

Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen lenne, az nem jelenti az ÁSZF egészének érvénytelenségét Az érvénytelen rendelkezést a felek olyan rendelkezéssel pótolják, amely az érvénytelen rendelkezés gazdasági céljának leginkább megfelel.

15. Egyéb rendelkezések:

15.1. Jelen ÁSZF-től a felek csak írásban térhetnek el. Írásbelinek minősül minden olyan nyilatkozat értesítés, amelyet a felek elektronikus levél, telefax útján vagy postai küldeményként küldenek a másik félnek.

15.2. A VEVŐ számára tilos olyan vagy hasonló védjegy, márkanév, termékcsomagolás, embléma, vagy egyéb jel használata, amelyet a TIGERLAKK Kft. alkalmaz abból a célból, hogy termékeit megkülönböztesse más cégek termékeitől.

16. TIGER-Webshop:

16.1. A jelen ÁSZF a TIGER-Webshopon keresztül lebonyolított tranzakciókra egyaránt érvényes és alkalmazandó. E tranzakciókra jelen 16. pontban foglaltakon túl az ÁSZF megfelelően irányadó, azonban amennyiben az 1-15. pontok eltérnek a 16. pontban foglalt rendelkezésektől, úgy az utóbbi az irányadó.

16.2. A TIGER-Webshop alkalmazása regisztrációhoz kötött. A regisztrációval kapcsolatos további információ a TIGER-Webshopban, illetve az ügyfélszolgálaton keresztül érhető el. A regisztráció véglegesítését követően a VEVŐ jogosult a VEVŐRE nézve kötelező érvényű megrendelést tenni. A VEVŐ köteles megbizonyosodni arról, hogy a TIGER-Webshopba felvitt adatok helyesek, valamint a bejelentkezéshez használt adatokhoz kizárólag azon személyek férhetnek hozzá, akik jogosultak a VEVŐ nevében kötelező érvényű megrendeléseket tenni.

16.3. Szerződéskötés: A TIGERLAKK Kft. által a TIGER-Webshopban megjelenített termékek és információk jogi értelemben nem minősülnek ajánlatnak, csupán egy kötelező erővel nem rendelkező felhívás a VEVŐ részére, hogy tegyen ajánlatot. A VEVŐ a TIGER-Webshopban megjelenített TIGERLAKK Kft. termékek közül jogosult választani, valamint a „kosárba helyez” gombra történő kattintás útján azokat a virtuális kosárba helyezheti. A VEVEVŐNEK lehetősége továbbá a kosárból termékeket eltávolítani. A „rendelés és fizetés” gombra történő kattintással a VEVŐ kötelező érvényű ajánlatot tesz a kosárban elhelyezett termékek megvásárlására. Az ajánlat beküldését megelőzően a VEVŐ köteles meggyőződni a rendelés megfelelőségéről. A VEVŐ jogosult a rendelés előtt adatait ellenőrizni, megváltoztatni, valamint rendelését törölni. A rendelés VEVŐ általi véglegesítését követően a rendelés beérkezése egy automatikus visszaigazolás útján (2 munkanapon belül) kerül megerősítésre. E visszaigazolás rögzíti, hogy a TIGERLAKK Kft. megkapta a VEVŐ rendelését, azonban nem minősül az ajánlat TIGERLAKK Kft. általi elfogadásának. A TIGERLAKK Kft. a VEVŐ TIGER-Webshopon keresztül megtett ajánlatát ésszerű határidőn (legalább 3 munkanap) elfogadja. A TIGERLAKK Kft. fenntartja a jogot az ajánlat indokolás nélküli visszautasítására. A VEVŐ vételi ajánlatának elfogadására, azaz az adásvételi szerződés létrejöttére a TIGERLAKK Kft. elfogadó nyilatkozata útján kerülhet sor, amelyet legkésőbb a termékek szállításával kapcsolatos tájékoztatással együtt lehet megtenni. A VEVŐ és a TIGERLAKK Kft. között létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül. A TIGERLAKK Kft. e szerződéseket iktatja, azok utóbb hozzáférhetők. A felek eltérő megállapodása hiányában, a létrejött szerződés nyelve magyar.

16.4. A termékek rendelkezésre állása, termékleírás, termékmegjelenítés A TIGER-Webshopban feltüntetett elérhető termékek tapasztalati értéken alapulnak, nem minősülnek kötelező erejűnek. A TIGER-Webshopban megjelenített termékekkel kapcsolatos információk változhatnak. A TIGERLAKK Kft. fenntartja a jogot a termékekkel kapcsolatos módosítások, korrekciók és változások alkalmazására. Amennyiben a VEVŐ rendelésének feldolgozása során megállapítható, hogy a VEVŐ által megrendelt termék részben vagy egészben nem áll rendelkezésre, a TIGERLAKK Kft. erről külön tájékoztatja a VEVŐT. A termékek TIGER-Webshopban történő megjelenítése, fényképe, ideértve azok színét, világosságát, kontrasztját és a termékhatásokat, csak tájékoztató jellegű, kötelező erővel nem rendelkezik, tekintettel arra, hogy a megjelenítő eszköztől (pl. monitor, nyomtató, stb.) függően változhat. A TIGERLAKK Kft. nem tartozik felelősséggel a tényleges terméktulajdonságoktól való esetleges eltérésért. A TIGERLAKK Kft. ügyfélszolgálata kérés esetén valós színeket tükröző termékmintákat tesz elérhetővé.

16.5. Ár, szállítás, egyéb költségek: A TIGER-Webshopban feltüntetett árak a TIGERLAKK Kft. listaárai. Az árak nettó árak, azaz az általános forgalmi adót, illetve egyéb adót, díjat, költséget nem tartalmazzák. A feltüntetett listaáron kívül a VEVŐT az alábbi költségek terhelik: - Szállítási költségek: szállítási díj és/vagy felár felszámítására kerülhet sor. - Vám: e többletköltség a VEVŐ szállítási címe (ország, irányítószám) függvényében alakul. A fenti költségtípusok – amennyiben azok részben vagy egészben alkalmazandóak – a TIGER-Webshopban elkülönítetten, a listaár melletti „Költségek” alatt találhatók. A VEVŐ számára ésszerűen elfogadható részleges szállításra is sor kerülhet.

16.6. Mennyiség / ár alternatíva: A TIGERLAKK Kft. által a TIGER-Webshopban megjelenített kombinációs alternatívák („Mennyiség/ár alternatíva”) jogi értelemben nem minősülnek ajánlatnak, csupán a rendelési mennyiség alapján automatikusan generált rendelési javaslat. A VEVŐ jogosult, azonban nem köteles ezen alternatívákat elfogadni. A VEVŐ jogosult a rendelést bármikor törölni, amennyiben nem kívánja elfogadni a feltüntetett rendelési javaslatokat.

16.7. Speciális árazási feltételek: A TIGERLAKK Kft. és a VEVŐ között érvényesen megállapított speciális feltételek nem láthatók a TIGER-Webshopban. A TIGERLAKK Kft. valamennyi szerződést az abban foglalt érvényes rendelkezések szerint teljesíti, kivéve, ha erről a TIGERLAKK Kft. eltérően tájékoztatja a VEVŐT.

16.8. A TIGER-Webshop rendelések szállítása: A szállítás kizárólag Magyarország területén igényelhető. A megrendelt termékek a VEVŐ által megadott címre kerülnek kiszállításra. Amennyiben a VEVŐ helytelen, hiányos vagy nem egyértelmű címet adott meg, a VEVŐ köteles az ebből eredő valamennyi költséget viselni és a TIGERLAKK Kft.-t mentesíteni és megóvni valamennyi hátrányos következménytől, amely a helytelen, hiányos vagy nem egyértelmű információ megadásából ered.

17. Adatvédelem:

A TIGERLAKK Kft. az adatkezelések során a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban jár el. A TIGERLAKK Kft. által kezelt személyes adatok védelmével kapcsolatos további információ a következő oldalon érhető el: www.tiger-coatings.com/dataprotection.

18. Vegyes rendelkezések:

A TIGERLAKK Kft. Magyarország területén belül teljesítési hely esetén fogadja el a megrendeléseket

Date 05/2021

TIGERLAKK Kft.
Gyömröi út 85-91
H-1183 Budapest | Hungary
Phone: +36 1 200 1353 | +36 1 200 4279​​​​​​​
office.hu(at)tiger-coatings.com​​​​​​​​​​​​​​
www.tiger-coatings.com

Back to Top
Válasszon országot
Elérhetőségünk