[Translate to hungarian:]
Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

A Tigerlakk Kft. üzleti tevékenysége keretében természetes személyek számára nem nyújt szolgáltatást. Ügyfeleinek kiszolgálása során elengedhetetlen az ügyfelekhez tartozó kapcsolattartók egyes személyes adatainak kezelése. Ezen érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozóan a Tigerlakk Kft. az alábbi tájékoztatást nyújtja:

1.    Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei:

Tigerlakk Kft.
Cím:      1183 Budapest, Gyömrői út 85-91.
Telefon: +36 (1) 200-1353
Telefax: +36 (1) 297-4549
e-mail:   adatvedelem@tiger-coatings.com
web:      www.tiger-coatings.com/hu

2.    Az adatkezeléssel kapcsolatos kérések, kérdések és panaszok benyújtásának módja:

Az adatkezeléssel kapcsolatos kéréseket, kérdéseket és panaszokat az érintettek írásban juttathatják el a Tigerlakk Kft. 1. pontban meghatározott címére, telefax-számára vagy e-mail címére.

3.    A személyes adatok kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja, a kezelt személyes adatok köre:

A Tigerlakk Kft. személyes adatokat a következő célok érdekében kezel:

a.    Megrendelések felvétele és a megrendelt termékek leszállítása.
A kezelt személyes adatok köre: az ügyfél kapcsolattartójának neve, telefonszáma, e-mail címe.

A felsorolt adatok megadása a megrendelt termékek leszállításának előfeltétele. Ezen adatokra szerződés teljesítése (a termékek leszállítása) érdekében van szükség.

b.    Minőségi kifogások kezelése és megoldása.

A kezelt személyes adatok köre: az ügyfél kapcsolattartójának neve, telefonszáma, e-mail címe.

A felsorolt adatok megadása a Tigerlakk Kft. jogszabályilag meghatározott szavatossági kötelezettségeinek teljesítése érdekében szükséges. Az ügyfél szavatossági igényre vonatkozó bejelentése esetén az erre vonatkozó jogai gyakorlásának előfeltétele ezen adatok megadása.

c.     Ügyfélnyilvántartás vezetése.

Az ügyfélnyilvántartás célja, hogy a visszatérő ügyfelek kiszolgálását gyorsabbá és pontosabbá tegye.

A kezelt személyes adatok köre: az ügyfél kapcsolattartójának neve, telefonszáma, e-mail címe.

Az ügyfélnyilvántartás számára a kapcsolattartó személyes adatainak megadása önkéntes. Amennyiben az érintett nem járul hozzá, hogy személyes adatai az ügyfélnyilvántartásban rögzítésre kerüljenek, úgy ezeket az adatokat minden megrendelés során meg kell adni.

d.    Hírlevél küldése.

A hírlevél küldés célja az ügyfelek rendszeres tájékoztatása a Tigerlakk Kft-vel és termékeivel kapcsolatos hírekről, újdonságokról. A kezelt személyes adatok köre: az ügyfél kapcsolattartójának neve, e-mail címe. A személyes adatoknak a hírlevél címzettek listáján való szereplés céljából történő megadása önkéntes. A Tigerlakk Kft. csak azoknak a címzetteknek küld hírlevelet, akik adataik hírlevél küldés célú kezeléséhez hozzájárultak.

e.    Az ügyfelek szakmai képzésének dokumentálása.

 A dokumentálás célja a képzésben részt vettek nyilvántartása, az ügyfelek közösségének erősítése, valamint a képzéseknek a Tigerlakk cégcsoport belső hírlevelében való bemutatása.

A kezelt személyes adatok köre: a képzésen résztvevők neve, telefonszáma, e-mail címe, fényképe.

Az itt meghatározott személyes adatok megadása a képzések lebonyolítása és dokumentálása érdekében szükséges. A hozzájárulás hiányában a Tigerlakk Kft. jogosult megtagadni az érintett képzésen való részvételét.

Az adatkezelés jogalapja a fenti a. pont esetében a megrendelés teljesítése, a b. pont esetében jogszabály által meghatározott szavatossági kötelezettség teljesítése, a c., d. és e. pontok esetében pedig az érintett hozzájárulása.

4.    A személyes adatok tárolásának időtartama

A Tigerlakk Kft. a kezelt személyes adatokat az adatkezelési cél fennállásának időtartamáig kezeli, az alábbiak szerint.

A tárolt személyes adatok körét a Tigerlakk Kft. minden évben egyszer – első alkalommal 2019.-ben – felülvizsgálja. A felülvizsgálat során:

a.    törli azon ügyfél kapcsolattartók személyes adatait, akiknek adatait kizárólag Megrendelések felvétele és a megrendelt termékek leszállítása vagy Minőségi kifogások kezelése és megoldása céljából kezeli, a minőségi kifogások benyújtási határidejének lejártát követő évben;

b.    törli azon ügyfél kapcsolattartók személyes adatait, akiknek adatait Ügyfélnyilvántartás vezetése céljából kezeli, az ügyféltől származó utolsó megrendelés beérkezését követő 10. évben.

A Hírlevél küldése illetve Az ügyfelek szakmai képzésének dokumentálása céljából kezelt adatokat a Tigerlakk Kft. határozatlan ideig kezeli, de ezek bármelyikét az ügyfél erre vonatkozó kérésének beérkezésétől számított 30 napon belül törli.

5.    Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Akinek személyes adatait a Tigerlakk Kft. kezeli, az a 2. pontban meghatározott módon jogosult:

a.    kérni személyes adatainak teljes körű törlését;

b.    visszavonni egyes meghatározott célú felhasználásokra vonatkozóan korábban megadott adatkezelési engedélyét;

c.     kérni személyes adatai felhasználásának meghatározott célokra való korlátozását;

d.    kérni hibásan tárolt személyes adatainak helyesbítését;

e.    felvilágosítást kérni a róla tárolt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, mindazon címzettekről, akikkel személyes adatait közölték, az adatkezelés időtartamáról, a felügyeleti hatósághoz való panaszbenyújtás jogáról, valamint a róla tárolt személyes adatok forrásairól.

f.      kérni a róla tárolt személyes adatok számára történő átadását. Az átadás formátuma szöveges adat esetén Windows-1250 kódolású TXT file, kép esetén JPEG file;

g.    panaszt benyújtani az adatkezeléssel kapcsolatban.

A fenti jogok gyakorlásához az érintettnek hitelt érdemlően azonosítania kell magát.

Amennyiben az érintett a Megrendelések felvétele és a megrendelt termékek leszállítása vagy a Minőségi kifogások kezelése és megoldása céljából kezelt adatainak törlését kéri, úgy a Tigerlakk Kft. a kérést abban az esetben tudja teljesíteni, ha az érintett helyébe az ügyfél új kapcsolattartót állít, akinek személyes adatait e célokhoz kapcsolódóan a Tigerlakk Kft. a továbbiakban kezelni fogja.

6.    A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy a Tigerlakk Kft. személyes adatainak kezelése során megsérti az EU 2016/679 rendeletének előírásait, jogosult panaszt benyújtani az adatvédelmi hatóságnál. A magyar adatvédelmi hatóság ügyfélszolgálatának elérhetősége: https://naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html.

 

7.    A Tigerlakk Kft. tájékoztatja ügyfeleit, hogy az általa kezelt személyes adatok alapján nem történik automatizált döntéshozatal, és a személyes adatokat nem használja fel profilalkotáshoz.

8.    A Tigerlakk Kft. a rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelése során adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatfeldolgozó a Tigerlakk Kft. anyavállalata:

TIGER Coatings GmbH & Co. KG
4600 Wels
Negrellistraße 36
Ausztria

Az adatfeldolgozó informatikai szolgáltatásokat nyújt a Tigerlakk Kft.-nek, üzemelteti az adatfeldolgozásra szolgáló informatikai eszközöket és gondoskodik az adatok biztonságos kezeléséről. Az adatfeldolgozó a rá bízott személyes adatokat nem továbbítja az Európai Unió területén kívülre.

9.    A megrendelt termékeknek a megrendelő számára történő leszállításához a Tigerlakk Kft. futárszolgálatot vesz igénybe, melynek átadja a szállítás teljesítéséhez szükséges adatokat, köztük az ügyfelek kapcsolattartói által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat. Az így átadott adatokat a futárszolgálat kizárólag a rá bízott szállítási feladat elvégzésének érdekében kezeli. A Tigerlakk Kft. által megbízott futárszolgálat:

24H Parcel Zrt.
1106 Budapest
Fehér út 10.

Válasszon nyelvet
Elérhetőségünk