WARUNKI DOSTAWY I PŁATNOŚCI

1. OGÓLNE

1.1. O ile inaczej nie ustalono na piśmie, stosunki gospodarcze pomiędzy TIGER Coatings Poland sp. z o.o. z siedzibą w Starej Iwicznej, ul. Słoneczna 42A, 05-500 Stara Iwiczna, email [office.pl@tiger-coatings.com], wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000477748, NIP 5272700889, kapitał zakładowy 1 000 000,00 zł (zwanej dalej TIGER Coatings) a Klientem (w rozumieniu ust. 1.3) są regulowane wyłącznie przez niniejsze Warunki Dostawy i Płatności (zwanej dalej Warunkami), a także warunki gwarancji TIGER Coatings dla zamówionego produktu, o ile zostały określone. Warunki oraz warunki gwarancji TIGER Coatings znajdują zastosowanie w wersji obowiązującej w chwili złożenia zamówienia, w tym do składania ofert, zawierania umów sprzedaży oraz dostawy towarów, i mogą być pobrane ze strony dostępnej pod adresem www.tiger-coatings.com/terms/pl. TIGER Coatings nie wyraża zgody na odmienne wzorce umowne lub inne odmienne postanowienia pochodzące od Klienta, chyba że TIGER Coatings w sposób wyraźny i w formie pisemnej zgodzi się na ich obowiązywanie.

1.2. Postanowienie ust. 18 Warunków stosuje się w odniesieniu do zamówień złożonych przez Klienta w sklepie internetowym TIGER Coatings łącznie z pozostałymi postanowieniami Warunków.

1.3. Usługi i towary udostępniane przez TIGER Coatings, w tym w ramach sklepu internetowego TIGER Coatings, są adresowane wyłącznie do przedsiębiorców w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego (zwanych dalej Klientami). TIGER Coatings nie świadczy usług ani nie sprzedaje towarów konsumentom w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

1.4. Warunki obowiązują od dnia 01.04.2022.

1.5. TIGER Coatings przestrzega obowiązujących przepisów o ochronie danych podczas przetwarzania danych osobowych. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych w działalności TIGER Coatings są dostępne na stronie https://www.tiger-coatings.com/data-protection​​​​​​​.

1.2. Telecommunicative transmission, in particular by email, shall be sufficient to comply with the written form obligation within the meaning of these GTC.

1.3. For orders placed by the CUSTOMER in the TIGER Coatings Webshop (www.tiger-coatings.com/shop hereinafter: TIGER-Webshop) the provisions of clause 19 shall apply in particular.

1.4 The range of services and goods offered by TIGER Coatings, including the offers in the TIGER-Webshop, is exclusively addressed to businesses within the meaning of section 1 KSchG (Austrian Consumer Protection Act) (hereinafter the CUSTOMER). TIGER Coatings does not offer services and/or sell goods to consumers within the meaning of section 1 KSchG.

2. OFERTY, ZAMÓWIENIA

Ogłoszenia, reklamy, cenniki oraz inne informacje skierowane do informacji publicznej lub do konkretnych podmiotów przez TIGER Coatings powinny być uważane nie za ofertę, lecz za zaproszenie do złożenia oferty, chyba że co innego wynika z treści dokumentu dostarczonego drugiej stronie przez TIGER Coatings. TIGER Coatings potwierdzi otrzymanie zlecenia od Klienta w formie pisemnej. Zlecenie od Klienta uważa się za ofertę zawarcia umowy, przy czym potwierdzenie otrzymania zlecenia przez TIGER Coatings nie stanowi przyjęcia oferty. Zlecenia Klienta będą wiążące dla TIGER Coatings jedynie na podstawie bezpośredniego potwierdzenia warunków zamówienia (przyjęcia oferty) przez osobę upoważnioną do reprezentowania TIGER Coatings lub w przypadku rzeczywistej dostawy (uważanej za dorozumiane przyjęcie oferty). Braku odpowiedzi TIGER Coatings na ofertę Klienta nie uważa się za jej przyjęcie (nie stosuje się art. 682 Kodeksu cywilnego).

3. OBOWIĄZKI NOTYFIKACYJNE KLIENTA

3.1. Jeżeli Klient zamierza używać produktów zamówionych od TIGER Coatings w następujących obszarach zastosowań:

motoryzacji, lotnictwie, kolejnictwie, energetyce wiatrowej, pojazdach szynowych, kolejkach linowych, elektrowniach, statkach wodnych, szkleniu strukturalnym lub jeżeli Klient zamierza używać produktów w obszarze zastosowania w ramach którego produkt ma kontakt z jedzeniem, wodą pitną lub elektroniką

Klient zawiadomi na piśmie TIGER Coatings o takim zamiarze:

 • w przypadku produktów opracowanych specjalnie dla Klienta, zanim TIGER Coatings wyprodukuje pierwszą próbkę;
 • w przypadku produktów standardowych – przed lub najpóźniej w momencie składania przez Klienta zamówienia na produkty.

3.2. Klient zawiadomi na piśmie TIGER Coatings, w terminie wskazanym powyżej w ust. 3.1 (tj. zanim TIGER Coatings wyprodukuje pierwszą próbkę w przypadku produktów opracowanych specjalnie dla Klienta albo przed lub najpóźniej w momencie złożenia przez Klienta zamówienia na produkty standardowe w przypadku produktów standardowych), jeżeli zamówione produkty mają być przeznaczone do stosowania na częściach, co do których występuje zagrożenie bezpieczeństwa w rozumieniu obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów.

4. DOSTAWA, TERMIN DOSTAWY

4.1. Do dostawy stosuje się Incoterms (w najnowszej wersji obowiązującej w chwili zawarcia umowy sprzedaży). Standardowo stosuje się regułę EXW Stara Iwiczna. Jednak TIGER Coatings zastrzega sobie prawo do modyfikacji tej standardowej reguły według własnego uznania, np. poprzez zastosowanie reguły CPT w przypadku, gdy jest ona korzystniejsza dla Klienta. Jeżeli Klient chciałby zastosowania standardowej reguły EXW Stara Iwiczna, należy to wskazać przy składaniu oferty.

4.2. Wskazana informacja o terminie wysyłki oparta jest na szerokim doświadczeniu, ale nie jest wiążąca. Nie będzie ponoszona żadna odpowiedzialność z tytułu niezgodności ze wskazanymi terminami dostaw.

5. OPAKOWANIA ZWROTNE

Tylko opakowania, które są wyraźnie oznaczone jako zwrotne, zostaną przyjęte przez TIGER Coatings. Klient powinien zwrócić takie opakowania do TIGER Coatings w ciągu trzech miesięcy na swój koszt, w stanie idealnym i niewymagającym napraw. TIGER Coatings nie przyzna Klientowi jakichkolwiek korzyści w razie zwrotów dokonanych po upływie tego terminu.

6. ZASTRZEŹENIE WŁASNOŚCI, CESJA

TIGER Coatings zachowuje prawo własności wszystkich dostarczonych produktów do momentu pełnej zapłaty ceny sprzedaży i zaspokojenia wszelkich powiązanych roszczeń. Zarówno towary objęte zastrzeżeniem prawa własności jak i towary je zastępujące są dalej zwane Towarami podlegającymi zastrzeżeniu prawa własności. Klient przechowuje Towary podlegające zastrzeżeniu prawa własności na rzecz TIGER Coatings bez dodatkowego wynagrodzenia.

Jeśli osoby trzecie uzyskają dostęp do Towarów podlegających zastrzeżeniu prawa własności, w szczególności w drodze ich zajęcia, Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania takich osób o przysługującym TIGER Coatings prawie własności oraz poinformowania TIGER Coatings o zaistniałej sytuacji, aby umożliwić TIGER Coatings ochronę jej prawa własności. Klient ponosi odpowiedzialność wobec TIGER Coatings za poniesione w tym zakresie koszty sądowe i pozasądowe, chyba że TIGER Coatings uzyska zwrot takich kosztów od osoby trzeciej.

TIGER Coatings przeniesie własność Towarów podlegających zastrzeżeniu prawa własności, a także zastępujących ich rzeczy lub roszczeń, w zakresie, w jakim ich wartość przekroczy wartość zabezpieczanych roszczeń o więcej niż 30%. Rzeczy, do których prawo własności podlega przeniesieniu zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, zostaną wybrane przez TIGER Coatings.

Jeżeli TIGER Coatings odstąpi od umowy w przypadku jej naruszenia przez Klienta, w szczególności opóźnienia w zapłacie, TIGER Coatings przysługuje prawo do żądania zwrotu Towarów podlegających zastrzeżeniu prawa własności.

7. WARUNKI PŁATNOŚCI, OPÓŹNIENIE

Zapłata za produkty powinna nastąpić zgodnie z terminem płatności podanym na fakturze lub:

(a) w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury.

Zapłata następuje z chwilą uznania odpowiedniego rachunku bankowego (do wyboru przez klienta: płatność w PLN na rachunek w PLN lub płatność w walucie EUR rachunek w EUR). W przypadku zapłaty na niewłaściwy rachunek bankowy powstałe różnicę pokrywa KLIENT.

W przypadku, w którym TIGER Coatings rozlewa/rozsypuje produkty na wniosek osób trzecich, zapłata powinna być dokonana po wystawieniu faktury w terminach wskazanych powyżej. W przypadku, gdy TIGER Coatings pełni funkcję zleceniodawcy, płatność zostanie dokonana w gotówce netto po otrzymaniu faktury.

Przy płatności kartą w przypadku odrzucenia obciążenia karty kredytowej KLIENT zobowiązuje się do zapłaty w terminie określonym w ust. 7 ) kwoty powiększonej o wszelkie poniesione koszty.

Aby móc korzystać ze sklepu internetowego TIGER, wymagana jest rejestracja lub alternatywnie możliwe jest składanie zamówień jako gość. Więcej informacji można uzyskać w sklepie internetowym TIGER lub w dziale obsługi klienta. Po zakończeniu procesu rejestracji lub jako gość po podaniu wszystkich wymaganych danych, KLIENT może składać wiążące dla KLIENTA zamówienia w Sklepie Internetowym TIGER. KLIENT zapewnia, że dane wprowadzone w Sklepie Internetowym TIGER są poprawne, a dane do logowania są wykorzystywane wyłącznie przez osoby upoważnione do składania wiążących zamówień w imieniu KLIENTA. Zamawiając jako gość, TIGER Coatings przyjmuje, że osoba ta jest uprawniona do składania wiążących dla KLIENTA zamówień.

Od opóźnionych płatności TIGER Coatings ma prawo naliczać odsetki w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie.

Jeżeli Klient opóźnia się z zapłatą za jedną lub większą liczbę dostaw, TIGER Coatings będzie miał prawo do zawieszenia wszelkich dalszych dostaw do momentu dokonania płatności oraz do rozwiązania obowiązujących umów z Klientem.

Jakiekolwiek zawiadomienia dotyczące wad produktów lub jakichkolwiek innych nieprawidłowości nie zwalniają Klienta z obowiązku przestrzegania wyżej przedstawionych terminów płatności.

8. GWARANCJA, SZKODY

8.1. Gwarancja

(1) TIGER Coatings nie gwarantuje, że produkty nadają się do zamierzonego zastosowania ani nie udziela gwarancji jakości dotyczącej powlekania, nadruków, komponentów itp. Klient zobowiązany jest sprawdzić dostarczane produkty przed użyciem pod kątem ich przydatności do zamierzonego zastosowania. Ponadto, Klient odpowiada za przestrzeganie instrukcji technicznych i przetwarzania wydawanych przez TIGER Coatings, w szczególności informacji dotyczących obróbki wstępnej i oczyszczania, informacji o zgodności oraz specyfikacji wydajności, jak również formularzy informacji o produkcie (karty produktu) i bezpieczeństwie, a także za stworzenie warunków niezbędnych do używania produktów TIGER Coatings.

W zakresie, w jakim Klient przetwarza i sprzedaje rzeczy dostarczane przez TIGER Coatings, Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za unikanie wad w swoich produktach poprzez stosowanie testów i kontroli jakości.

Klient zwolni i zabezpieczy TIGER Coatings od odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich będących wynikiem naruszenia obowiązków Klienta.

(2) TIGER Coatings gwarantuje, że produkty są wolne od wad materiałowych i wykonawczych w chwili dostarczenia do Klienta lub, tam gdzie to konieczne, zbadania i akceptacji przez Klienta. Gwarancja obowiązuje przez 6 miesięcy od dostawy lub, jeżeli wymagane jest zbadanie i akceptacja, od momentu zbadania i akceptacji. Okres obowiązywania stosuje się także do roszczeń o odszkodowanie w związku z wadami.

Informacje dostarczane przez TIGER Coatings w przedmiocie dostaw lub usług (np. waga, wymiary, wartość użytkowa, nośność, tolerancje i dane techniczne lub specyfikacje na kartach informacyjnych produktów) oraz ich przedstawienia (np. rysunki i ilustracje) mają charakter przybliżony, chyba że przydatność do umownie ustalonego zastosowania wymaga dokładnej zgodności. Nie są to właściwości gwarantowane, lecz opisy lub oznaczenia dostaw lub usług. Odchylenia zwyczajowo przyjęte w obrocie i odchylenia wynikające z przepisów prawa lub związane z ulepszeniami technicznymi, jak również zastąpienie produktów innymi ekwiwalentnymi produktami są dopuszczalne, o ile nie obniżają przydatności do umownie ustalonego zastosowania.

W przypadku sprzedaży na podstawie próbek lub egzemplarzy, TIGER Coatings gwarantuje jedynie uzgodnione lub zatwierdzone właściwości próbki lub egzemplarza, zaś w przypadku sprzedaży na podstawie kart wzorcowych kolorów i wykończeń dopuszczalne są drobne różnice w jakości, kolorze i wykończeniu.

(3) O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, TIGER Coatings nie udziela jakiejkolwiek innej gwarancji i wyłącza zastosowanie wszelkich gwarancji poza określoną w niniejszym ust. 8. Odpowiedzialność TIGER Coatings z tytułu rękojmi na podstawie art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego jest wyłączona.

(4) Towary dostarczane przez TIGER Coatings należy starannie zbadać niezwłocznie po dostarczeniu do Klienta lub osoby trzeciej wskazanej przez Klienta. Uznaje się je za zaakceptowane przez Klienta w zakresie oczywistych wad lub innych wad, których istnienie byłoby ujawnione w toku niezwłocznego, starannego badania, jeżeli TIGER Coatings nie otrzyma pisemnego zawiadomienia o wadach w terminie 7 dni od dostawy. Nie znajduje to zastosowania do wad związanych z ilością i wagą produktów, w których przypadku Klient powinien dokonać zawiadomienia o wadzie niezwłocznie po odbiorze produktów, a w innym przypadku nie zostanie przyjęte. W każdym przypadku zawiadomienia o wadach odnoszących się do stanu produktu należy dokonywać w formie pisemnej do TIGER Coatings przed przetworzeniem, połączeniem lub zmieszaniem produktu.

Co do pozostałych rodzajów wad, dostarczane towary uznaje się za zaakceptowane przez Klienta jeżeli TIGER Coatings nie otrzyma zawiadomienia o wadach w terminie 7 dni roboczych od ujawnienia wady. Jeśli jednak wada była już widoczna wcześniej podczas normalnego używania, ten wcześniejszy moment uznaje się za początek biegu terminu do zawiadomienia o wadach.

Niniejszej postanowienie stosuje się odpowiednio do sprzedaży na podstawie próbek lub egzemplarzy, przy czym Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zbadania próbki lub egzemplarza oraz zawiadomienia o wszelkich wadach w sposób określony powyżej, nie zaś jedynie do badania po głównej dostawie.

(5) Uprawnienia Klienta na mocy gwarancji udzielonej przez TIGER Coatings ograniczają się co do zasady do proporcjonalnego obniżenia ceny lub wymiany bądź zwrotu wadliwego produktu, według wyboru TIGER Coatings. W przypadku wad w produktach innych producentów, których TIGER Coatings nie może usunąć z przyczyn faktycznych lub związanych z licencjami, TIGER Coatings, według swojego wyboru, będzie dochodził roszczeń gwarancyjnych wobec producentów i dostawców na rzecz Klienta lub przeniesie takie roszczenia na Klienta. W przypadku wystąpienia takich wad, roszczenia gwarancyjne względem TIGER Coatings przysługują jedynie z zastrzeżeniem warunków gwarancji stosowanych przez producentów i dostawców, a zgodnie z niniejszymi Warunkami jeżeli dochodzenie powyższych roszczeń wobec producenta i dostawcy okazało się nieskuteczne lub niecelowe, np. ze względu na niewypłacalność.

(6) Prawa Klienta, w tym prawa związane z wadami prawnymi, są wyłączone jeżeli Klient: (i) bez zgody TIGER Coatings wprowadzi zmiany w dostarczonym towarze lub wprowadzą je osoby trzecie na jego zlecenie; (ii) podda towar recyklingowi lub poddadzą go recyklingowi osoby trzecie na jego zlecenie; (iii) użyje towarów w sposób niezgodny z umową, wymogami prawnymi lub wymaganiami wydanymi przez TIGER Coatings lub (iv) użyje towarów z niekompatybilnym sprzętem. Niniejsze postanowienie nie znajduje zastosowania, jeśli powyższe okoliczności nie były przyczyną powstania wady.

Podobnie, prawa Klienta są wyłączone jeżeli Materiały wskazane, dostarczone lub zatwierdzone przez Klienta zgodnie z ust. 10.4 były przyczyną powstania wady.

(7) Jeżeli wada powstała z winy umyślnej TIGER Coatings, Klient ma prawo do odszkodowania zgodnie z zasadami określonymi w ust. 8.2.

(8) Ciężar dowodu co do istnienia wady obciąża Klienta.

(9) Gwarancja udzielona przez TIGER Coatings obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

(10) W celu wykonywania swoich uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez TIGER Coatings, Klient ma obowiązek dostarczenia towaru na koszt TIGER Coatings pod następujący adres: 05-500 Stara Iwiczna ul. Słoneczna 42A, chyba że okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym towar znajdował się w chwili ujawnienia wady. TIGER Coatings wykona swoje obowiązki wynikające z gwarancji w terminie 30 dni, licząc od dnia dostarczenia towaru przez Klienta, i dostarczy Towar na swój koszt do miejsca wskazanego w zdaniu poprzedzającym.

8.2. Szkody

(1) Odpowiedzialność odszkodowawcza TIGER Coatings, niezależnie od jej podstaw prawnych, w szczególności z tytułu braku możliwości dostawy, jej opóźnienia, nieprawidłowości lub wadliwości w dostawie, naruszenia umowy, naruszenia obowiązków w czasie negocjacji umowy oraz deliktów podlega ograniczeniu zgodnie z postanowieniami niniejszego ust. 8.2.

(2) TIGER Coatings ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wyrządzone z winy umyślnej.

(3) W zakresie, w jakim TIGER Coatings ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą, odpowiedzialność taka ogranicza się do szkód, które TIGER Coatings przewidywał jako możliwe konsekwencje naruszenia umowy w chwili jej zawarcia lub które powinien był przewidywać działając z należytą starannością. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa wyłącza się odpowiedzialność TIGER Coatings za utracone korzyści oraz szkody pośrednie i wynikowe.

(4) W przypadku ponoszenia odpowiedzialności przez TIGER Coatings, obowiązek naprawienia szkody przez TIGER Coatings ogranicza się dla każdego roszczenia do kwoty odpowiadającej cenie sprzedaży wadliwego produktu lub produktu będącego źródłem roszczenia lub szkody, przy czym w żadnym wypadku taka odpowiedzialność nie przekroczy kwoty 50 000 euro (pięćdziesiąt tysięcy).

(5) Ponadto, w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa TIGER Coatings nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub niekorzystne skutki spowodowane używaniem produktów (i) poza obszarem zastosowania wskazanym przez TIGER Coatings (ii) w połączeniu z zastosowaniami lub częściami istotnymi z punktu widzenia bezpieczeństwa wskazanymi w ust. 3, jeśli Klient nie wypełnił obowiązku zawiadomienia zgodnie z ust. 3 we właściwym czasie, lub (iii) produkt nie został użyty przed upływem daty przydatności. Ponadto, TIGER Coatings nie odpowiada, w przypadkach dopuszczalnych przez przepisy prawa, za jakiekolwiek naruszenie zobowiązań przedumownych, za pozytywne naruszenie zobowiązań, za jakiekolwiek naruszenie drugorzędnych zobowiązań kontraktowych, ani za szkodę pośrednią lub wynikową.

(6) Powyższe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności stosuje się również do organów, przedstawicieli prawnych, pracowników i innego personelu TIGER Coatings.

(7) Ograniczenia przewidziane w niniejszym ust. 8 nie stosują się do odpowiedzialności obciążającej TIGER Coatings na podstawie bezwzględnie wiążących przepisów prawa w związku z działaniem z winy umyślnej, w przypadku szkody osobowej, odpowiedzialności za produkt niebezpieczny oraz odpowiedzialności za czyny niedozwolone przewidzianej w art. 435 i 436 Kodeksu cywilnego.

8.3. W zakresie dopuszczalnym przez prawo ciężar dowodu co do wszelkich roszczeń odszkodowawczych, w tym na zasadzie winy, obciąża Klienta.

8.4. Produkty można zwracać do TIGER Coatings jedynie za zgodą TIGER Coatings. W przypadku zawiadomienia o wadzie lub jakichkolwiek innych roszczeniach dotyczących rzeczywiście lub rzekomo wadliwych produktów, TIGER Coatings jest uprawniony do zawieszenia dalszych dostaw do czasu ustalenia zasadności podniesionych roszczeń, a w takim przypadku terminy dostaw zostaną odpowiednio odroczone. Ponadto TIGER Coatings ma prawo do zabrania i zbadania zarówno próbek, jak i danego produktu, z używanego sprzętu.

9. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

9.1. TIGER Coatings zapewnia jedynie w zakresie zgodnym z niniejszym ust. 9, że dostarczany towar, przy jego używaniu zgodnie z umową, jest wolny od zarejestrowanych praw własności przemysłowej i wniosków o rejestrację praw własności przemysłowej osób trzecich, o których TIGER Coatings wiedział w momencie zawarcia umowy lub o których TIGER Coatings nie mógł nie wiedzieć, o ile dane prawo jest oparte na zarejestrowanym prawie własności przemysłowej lub wniosku o rejestrację prawa własności przemysłowej według prawa kraju, w którym dostarczony towar jest używany przez Klienta i jeżeli strony brały pod uwagę w czasie zawierania umowy, że dostarczany towar będzie tam używany, a w każdym innym wypadku według prawa kraju siedziby Klienta. TIGER Coatings wyłącza wszelkie inne gwarancje w tym zakresie.

9.2. Kraje, w przypadku których rozsądnie oceniając nie można oczekiwać od TIGER Coatings uzyskania dostępu do rejestrów patentowych poprzez publicznie dostępne bazy danych w języku niemieckim lub angielskim nie są brane pod uwagę, o ile nie wykazano inaczej. Jeśli, zgodnie z postanowieniami poprzedniego akapitu, kraj siedziby Klienta jest takim krajem, bierze się pod uwagę wyłącznie prawo kraju siedziby TIGER Coatings.

9.3. Nie uchybia to stosowaniu ust. 10.4. Zobowiązania TIGER Coatings wynikające z ust. 9.1 nie obejmują przypadków, w których Klient wiedział lub nie mógł nie wiedzieć o danym prawie w chwili zawarcia umowy.

9.4. Klient niezwłocznie zawiadomi TIGER Coatings w formie pisemnej jeżeli wobec Klienta skierowane zostaną roszczenia z tytułu naruszenia omawianych praw.

9.5. W przypadku, gdy dostarczony towar narusza prawo osoby trzeciej zgodnie z ust. 9.1, TIGER Coatings, według własnego wyboru i na własny koszt, zmodyfikuje lub wymieni dostarczony towar w taki sposób, aby prawa osób trzecich nie były już naruszane, a jednocześnie dostarczony towar spełniał uzgodnione umownie funkcje, bądź zapewni Klientowi prawo korzystania zawierając umowę licencyjną z osobą trzecią. Jeżeli TIGER Coatings nie wykona tego obowiązku w rozsądnym czasie, nie krótszym niż 60 dni, Klient będzie uprawniony do odstąpienia od umowy lub do proporcjonalnego obniżenia ceny. Klient może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia upływu TIGER Coatings terminu do wykonania obowiązków wskazanych powyżej. Wszelkie roszczenia odszkodowawcze Klienta podlegają ograniczeniom określonym w ust. 8 Warunków.

9.6. W przypadku naruszeń związanych z produktami innych producentów dostarczanymi przez TIGER Coatings, TIGER Coatings, według swojego wyboru, będzie dochodził własnych roszczeń wobec producentów i dalszych dostawców na rzecz Klienta lub przeniesie takie roszczenia na Klienta. W takich przypadkach nie przysługują roszczenia wobec TIGER Coatings w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa.

9.7. Gwarancja udzielona przez TIGER Coatings obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9.8. W celu wykonywania swoich uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez TIGER Coatings, Klient ma obowiązek dostarczenia towaru na koszt TIGER Coatings pod następujący adres: 05-500 Stara Iwiczna ul. Słoneczna 42A, chyba że okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym towar znajdował się w chwili ujawnienia wady. TIGER Coatings wykona swoje obowiązki wynikające z gwarancji w terminie 30 dni, licząc od dnia dostarczenia towaru przez Klienta, i dostarczy Towar na swój koszt do miejsca wskazanego w zdaniu poprzedzającym.

10. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ TIGER COATINGS I MATERIAŁY DOSTARCZANE PRZEZ KLIENTA:

10.1. TIGER Coatings zastrzega sobie wszelkie prawa, w szczególności prawa własności intelektualnej, prawa do informacji poufnych i tajemnicę przedsiębiorstwa, w odniesieniu do wszelkich ofert i szacunków kosztów przedstawionych przez TIGER Coatings, a także do wszelkich rysunków, ilustracji, próbek, cyfrowych próbek i plików, zdjęć, wyliczeń, broszur, katalogów, modeli, narzędzi, formularzy informacyjnych, specyfikacji, informacji o produktach oraz innych dokumentów i pomocy udostępnionych Klientowi. Klient nie ma prawa udostępniać tych wytworów osobom trzecim, w tym samych wytworów lub treści których są nośnikiem, ani nie może ich ujawniać, używać tych wytworów samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, ani ich zwielokrotniać bez wyraźnej zgody TIGER Coatings w formie pisemnej. Na żądanie TIGER Coatings Klient zwróci wymienione wytwory w całości do TIGER Coatings i zniszczy wszelkie wykonane kopie, gdy nie będą już potrzebne Klientowi w zwykłym toku prowadzenia działalności gospodarczej lub gdy negocjacje nie doprowadzą do zawarcia umowy. Nie obejmuje to przechowywania danych przekazanych w postaci elektronicznej w celach normalnego wykonywania kopii zapasowych danych.

10.2. Prawa do wszystkich zarejestrowanych i niezarejestrowanych znaków towarowych i powiązanych praw przysługujących TIGER Coatings, w szczególności znaki towarowe i oznaczenie firmy, przysługują wyłącznie TIGER Coatings, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie.

10.3. Ponadto TIGER Coatings zastrzega sobie wszelkie prawa do rozwiązań, wynalazków i odkryć dokonanych przez TIGER Coatings w kontekście wykonywania lub zawierania umowy. Stosuje się to również do danych i know how.

W przypadku gdy rozwiązania, wynalazki lub odkrycia zostały dokonane przez TIGER Coatings we współpracy z Klientem, wspólnie z Klientem, z pomocą Klienta, lub zostały dokonane przez Klienta w ramach wykonywania umowy, Klient w momencie, gdy takie rozwiązanie, wynalazek lub odkrycie zostanie ustalone (nawet jeśli w nieukończonej postaci) przenosi na TIGER Coatings bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkie prawa własności intelektualnej (w tym majątkowe prawa autorskie) do wszelkich rozwiązań, wynalazków i odkryć, bez ograniczeń czasowych i geograficznych, na wszystkich polach eksploatacji znanych w momencie zawierania umowy, w tym m.in: 1) wytwarzanie egzemplarzy rozwiązań, wynalazków lub odkryć dowolną, znaną w chwili zawarcia niniejszej umowy techniką, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, kserograficzną, offsetową, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub utrwalanie bądź zwielokrotnianie na papierze, nośnikach magnetycznych i optycznych umożliwiających eksploatację przy wykorzystaniu komputera oraz za pośrednictwem chmury obliczeniowej; 2) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 3) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie rozwiązań, wynalazków lub odkryć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w szczególności w internecie, w sieciach komputerowych oraz za pośrednictwem chmury obliczeniowej. Przeniesienie następuje wraz z prawem do tworzenia utworów zależnych, prawem do rozporządzania i korzystania z utworów zależnych oraz wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich na wymienionych powyżej polach eksploatacji. Strony niniejszym wyłączają opłaty, odszkodowania lub jakiekolwiek wynagrodzenia na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, w szczególności art. 22 i 23 ustawy Prawo własności przemysłowej.

10.4. Jeżeli Klient dostarczy TIGER Coatings substancje, materiały, dokumenty, wzory, plany, próbki, grafiki, preparaty, loga lub zdjęcia (Materiały) dla celów wykonania umowy, Klient ma obowiązek ich uprzedniego zbadania pod kątem jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw własności intelektualnej, i zapewni, że Materiały są wolne od praw osób trzecich i mogą być używane przez TIGER Coatings do zamierzonego celu. TIGER Coatings nie ma obowiązku badania dostarczonych Materiałów pod kątem potencjalnych naruszeń praw osób trzecich.

10.5. TIGER Coatings nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za jakiekolwiek naruszenia takich praw osób trzecich przez Materiały wskazane, dostarczone lub zatwierdzone przez Klienta.

10.6. Jeżeli wobec TIGER Coatings zostaną skierowane roszczenia przez osoby trzecie w związku z naruszeniem praw, Klient w pełni zwolni i zabezpieczy TIGER Coatings od odpowiedzialności z tytułu takich roszczeń i zrekompensuje TIGER Coatings wszelkie poniesione niedogodności. Stosuje się to również to kosztów zastępstwa procesowego. Klient na żądanie dostarczy TIGER Coatings niezbędne dokumenty.

11. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI – PRÓBKI CYFROWE:

TIGER Coatings zastrzega sobie prawo do oferowania Klientowi na żądanie cyfrowego narzędzia do próbek, w szczególności co do koloru, efektu, projektu lub wyboru struktury, a także co do geometrii poszczególnych produktów. Niniejszym informujemy, że wszelkie tego rodzaju przedstawienia nie stanowią wiążących próbek ani egzemplarzy, lecz są niewiążącymi ilustracjami cyfrowymi. W szczególności, biorąc pod uwagę różnice w konfiguracji ekranów i inne czynniki (takie jak padanie światła), nie jest możliwe aby cyfrowa próbka dokładnie odpowiadała rzeczywistemu produktowi, co oznacza przykładowo, że przedstawienie koloru wyświetlanego na urządzeniu wyjściowym może różnić się od koloru rzeczywistego produktu. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, TIGER Coatings nie przyjmuje odpowiedzialności za różnice pomiędzy cyfrową próbką a cechami rzeczywistego produktu. TIGER Coatings oferuje niewiążące próbki produktów, które są udostępniane na żądanie przez obsługę klienta.

12. WSTRZYMANIE PŁATNOŚCI, POTRĄCENIE:

Klient nie jest uprawniony z jakiegokolwiek powodu do wstrzymania płatności za dostarczone produkty ani do potrącenia swoich wierzytelności TIGER Coatings wobec Klienta z jakimikolwiek wierzytelnościami, które mogą przysługiwać Klientowi wobec TIGER Coatings. Niniejszego postanowienia nie stosuje się do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą z TIGER Coatings umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą tej osoby, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego.

13. CESJA PRAW I OBOWIĄZKÓW:

Z zastrzeżeniem odmiennych uzgodnień z Klientem na piśmie, TIGER Coatings jest uprawniona do przeniesienia na rzecz osób trzecich wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy z Klientem, po uprzednim zawiadomieniu Klienta. Prawa i obowiązki wynikające z umowy z Klientem mogą być przenoszone na rzecz podmiotów powiązanych TIGER Coatings bez odrębnego zawiadomienia Klienta. Klient jest zobowiązany do współpracy z TIGER Coatings w zakresie niezbędnym do wykonania uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w tym do udzielenia wymaganych prawem zgód. Klient nie jest uprawniony do przeniesienia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z umowy z TIGER Coatings bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody TIGER Coatings. Niniejszego postanowienia nie stosuje się do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą z TIGER Coatings umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą tej osoby, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego.

14. OŚWIADCZENIA, INSTRUKCJE TECHNICZNE

Jakiekolwiek oświadczenia ustne stają się ważne dopiero po ich pisemnym potwierdzeniu przez TIGER Coatings.

W zakresie, w jakim TIGER Coatings dostarcza informacje techniczne lub instrukcje techniczne i takie informacje lub instrukcje nie są częścią umownie uzgodnionych usług świadczonych przez TIGER Coatings, jest to wykonywane nieodpłatnie i z wyłączeniem wszelkiej odpowiedzialności w zakresie dopuszczalnym w świetle przepisów prawa. Jakiekolwiek tego rodzaju instrukcje nie mogą zastępować zbadania produktu przez Klienta, w szczególności jego przydatności do konkretnego celu lub użytku.

15. SIŁA WYŻSZA:

"Siła wyższa" oznacza wystąpienie zdarzenia lub okoliczności uniemożliwiających TIGER Coatings wykonanie jednego ze zobowiązań umownych wobec Klienta lub większej ich liczby, pod warunkiem że i w zakresie w jakim: (i) rozsądnie oceniając, przeszkoda jest poza kontrolą TIGER Coatings; (ii) rozsądnie oceniając, nie mogła być przewidziana przez TIGER Coatings w chwili zawarcia umowy; oraz (iii) rozsądnie oceniając, TIGER Coatings nie może zapobiec jej skutkom.

O ile nie wykazano inaczej, następujące okoliczności będą uznawane za siłę wyższą: ograniczenia rządowe (np. ograniczenia walutowe i handlowe, embarga i sankcje), wojna i podobne działania, zamieszki, spory pracownicze, pożary, klęski żywiołowe, niedobór siły roboczej, niedobory energii lub materiałów, długotrwałe zakłócenia transportu, telekomunikacji, systemów informacyjnych oraz wszelkie epidemie i pandemie (w tym wszelkie środki prawne i regulacyjne służące ich opanowaniu).

W przypadku wystąpienia siły wyższej, TIGER Coatings jest zwolniona z wykonywania jej obowiązków umownych i z wszelkiej odpowiedzialności odszkodowawczej i innych roszczeń z tytułu naruszenia umowy. TIGER Coatings zawiadomi Klienta o danym zdarzeniu bez zbędnej zwłoki w granicach rozsądku. Od chwili zawiadomienia, Klient będzie zobowiązany do podjęcia wszelkich rozsądnych środków w celu złagodzenia i ograniczenia skutków zdarzenia mającego wpływ na wykonywanie umowy przez TIGER Coatings. Jeżeli skutek przeszkody lub zdarzenia nie jest jedynie tymczasowy, TIGER Coatings ma prawo odstąpić od umowy, w całości lub w części, w terminie 30 dni od chwili upływu 60 dni od wystąpienia przeszkody lub zdarzenia, nawet jeżeli zdarzenie wystąpiło w czasie, gdy TIGER Coatings pozostawał w zwłoce z wykonaniem zobowiązania. Jeżeli skutek przeszkody i zdarzenia jest jedynie tymczasowy, TIGER Coatings może wstrzymać lub zawiesić swoje obowiązki świadczenia tak długo, jak długo dana przeszkoda uniemożliwia TIGER Coatings wykonywanie jej obowiązków umownych lub w dobrej wierze dostosować swoje obowiązki umowne do zmienionych okoliczności. TIGER Coatings zawiadomi Klienta gdy tylko przeszkoda nie będzie już ograniczać wykonywania jej obowiązków umownych. Przeszkoda nie ma charakteru jedynie tymczasowego jeżeli trwa dłużej niż 60 dni.

16. PRAWO WŁAŚCIWE, JURYSDYKSJA:

Wszelkie umowy zawierane z TIGER Coatings podlegają prawu polskiemu. Stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyłączone. Jakiekolwiek spory wynikające z niniejszych Warunków Dostawy i Płatności będą wnoszone wyłącznie do właściwego sądu w Polsce.

Dodatkowo TIGER Coatings ma również prawo zwracać się do sądów właściwych dla siedziby głównej Klienta.

Niniejszego postanowienia w zakresie dotyczącym jurysdykcji sądów nie stosuje się do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą z TIGER Coatings umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą tej osoby, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego.

17. CZĘŚCIOWA NIEWAŻNOŚĆ:

W przypadku, gdy jedno lub więcej z postanowień niniejszego wzorca okaże się nieważne lub niewykonalne, strony zobowiązują się do prowadzenia rozmów w celu zastąpienia ich takimi postanowieniami, które będą jak najbardziej zbliżone do celu handlowego nieważnego postanowienia.

18. SKLEP INTERNETOWY TIGER COATINGS:

18.1. Warunki znajdują zastosowanie także do zamówień złożonych w sklepie internetowym TIGER Coatings, których dotyczą także postanowienia niniejszego ust. 18. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami ust. 1-17 a postanowieniami ust. 18, pierwszeństwo mają postanowienia ust. 18.

18.2. W celu korzystania ze sklepu internetowego TIGER Coatings wymagana jest rejestracja. Szczegółowe informacje dotyczące procesu rejestracji są dostępne na stronie sklepu internetowego TIGER Coatings oraz udzielane przez obsługę klienta. Po zakończeniu procesu rejestracji Klient może składać wiążące zamówienia w sklepie internetowym TIGER Coatings. Klient ma obowiązek zapewnić, aby dane wprowadzane na stronach sklepu internetowego TIGER Coatings były poprawne, a dane logowania Klienta były wykorzystywane wyłącznie przez osoby uprawnione do składania wiążących zamówień w imieniu Klienta. Zarówno Klient, jak i TIGER Coatings mają prawo do zamknięcia konta w sklepie internetowym poprzez złożenie wypowiedzenia z wyprzedzeniem 14-dniowym. Wypowiedzenie nie ma wpływu na zamówienia złożone przed zamknięciem konta.

18.3. W ramach sklepu internetowego TIGER Coatings są wspierane najnowsze wersje następujących przeglądarek:

 • Google Chrome;
 • Mozilla Firefox;
 • Opera;
 • Safari;
 • Microsoft Edge.

TIGER Coatings nie gwarantuje poprawnego działania sklepu internetowego w przypadku korzystania ze starszych wersji powyższych przeglądarek internetowych lub przeglądarek internetowych nie wymienionych powyżej.

18.4. Korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną wiąże się z ryzykiem uzyskania przez osoby trzecie dostępu do treści przesyłanych informacji. TIGER Coatings dokłada starań, aby w toku korzystania ze sklepu internetowego osoby nieuprawnione nie miały dostępu do informacji przesyłanych pomiędzy TIGER Coatings a Klientem. Klient zobowiązany jest do zachowania w poufności danych logowania do sklepu internetowego oraz nieudostępniania ich osobom nieuprawnionym. Zalecane jest także korzystanie z oprogramowania antywirusowego w celu ograniczenia ryzyka instalacji złośliwego oprogramowania na urządzeniu Klienta.

Zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnych oraz korzystanie przez Klienta z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów, które pozwalają na korzystanie ze sklepu internetowego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, niniejszymi Warunkami Dostawy i Płatności lub przepisami prawa.

18.5. Zawieranie umów

Produkty i informacje udostępniane w ramach sklepu internetowego TIGER Coatings nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Klienta.

Klient może dokonać wyboru produktów spośród asortymentu produktów TIGER Coatings dostępnych w ramach sklepu internetowego TIGER Coatings i umieścić je w wirtualnym koszyku zakupowym poprzez kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka”. Klient ma również możliwość usuwania wybranych produktów z wirtualnego koszyka zakupowego. Za złożenie przez Klienta wiążącej oferty nabycia produktów znajdujących się w koszyku zakupowym uważa się jedynie złożenie zamówienia przy użyciu przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zweryfikować jego poprawność. Klient może przejrzeć informacje przed złożeniem zamówienia, zmieniać je, a także zrezygnować ze złożenia zamówienia.

Po zakończeniu procesu składania zamówienia przez Klienta, otrzymanie zamówienia zostanie potwierdzone przez automatycznie wygenerowaną wiadomość e-mail.

Powyższe potwierdzenie otrzymania zamówienia oznacza, że TIGER Coatings otrzymała zamówienie Klienta, ale nie stanowi przyjęcia oferty Klienta przez TIGER Coatings.

TIGER Coatings ma prawo przyjąć ofertę złożoną przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego w rozsądnym czasie po jej otrzymaniu, nie krótszym niż 3 dni robocze. TIGER Coatings zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Klienta bez podania przyczyny.

Przyjęcie oferty Klienta, a tym samym zawarcie umowy, następuję w chwili złożenia przez TIGER Coatings oświadczenia o przyjęciu oferty, które jest składane odrębnie, najpóźniej łącznie z informacją o wysłaniu towarów.

18.6. Dostępność towarów, ich opisy i prezentacja

Dostępność produktów wskazywana w sklepie internetowym TIGER Coatings opiera się na wieloletnich doświadczeniach i nie jest wiążąca. Informacje dotyczące produktów w sklepie internetowym mogą podlegać zmianom. TIGER Coatings zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek.

Jeżeli w czasie przetwarzania zamówienia Klienta okaże się, że produkt zamówiony przez Klienta nie jest już dostępny w wymaganej ilości, TIGER Coatings odrębnie powiadomi o tym Klienta.

Sposób przedstawienia produktów w sklepie internetowym TIGER Coatings i dokonane na jego podstawie wydruki nie są wiążące, w tym co do koloru, jasności, kontrastu i efektów związanych z produktami, ponieważ mogą występować różnice w zależności od wykorzystywanego urządzenia (monitora, drukarki, etc.). TIGER Coatings nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju różnice w stosunku do rzeczywistych właściwości produktu. TIGER Coatings udostępnia próbki produktów wiernie odwzorowujące kolory na żądanie zgłoszone w dziale obsługi klienta.

18.7. Ceny, dostawa i inne koszty

Ceny podawane w sklepie internetowym TIGER Coatings stanowią ceny katalogowe. Wszystkie podawane ceny to wartości netto, co oznacza, że nie uwzględniają podatku VAT ani innych podatków, opłat lub obciążeń.

Poza ceną katalogową, Klient ma obowiązek poniesienia następujących kosztów:

 • koszt transportu: w przypadku zamówień o wartości EUR 300 (bez VAT) lub równowartości tej kwoty w PLN, zgodnie ze średnim kursem wymiany walut, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na dzień składania zamówienia, dostawy na terenie Polski są dokonywane na zasadzie przesyłek opłacanych przez nadawcę, mniejsze zamówienia są obciążone opłatą za przesyłkę według obowiązujących stawek (bez VAT). TIGER Coatings może zmienić lub dostosować koszty transportu na korzyść Klienta;
 • dopłata transportowa: w wysokości 0,04 EUR/kg (netto). TIGER Coatings może zmienić lub dostosować koszty transportu na korzyść Klienta;

Wskazane powyżej rodzaje kosztów – jeżeli są naliczane w części lub w całości – są wyświetlane w sklepie internetowym TIGER Coatings jako odrębna pozycja „Opłaty” obok ceny katalogowej.

Dostawy częściowe, które według rozsądnej oceny są akceptowalne dla Klienta, uznaje się za dopuszczalne.

18.8. Opcje ilość/cena

Opcje połączenia (“opcje ilość/cena”) udostępniane przez TIGER Coatings w sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, lecz propozycje zamówień generowane automatycznie na podstawie wybieranych ilości. Klient może zaakceptować te sugestie, lecz nie ma takiego obowiązku. Klient może w każdym czasie zrezygnować ze składania zamówienia jeżeli nie chce zaakceptować żadnej z widocznych propozycji zamówienia.

18.9. Szczególne warunki cenowe

Szczególne warunki uzgodnione i obowiązujące pomiędzy TIGER Coatings a Klientem nie są widoczne w sklepie internetowym. TIGER Coatings wykonuje każdą umowę zgodnie z uzgodnionymi i obowiązującymi warunkami szczególnymi, chyba że co innego wynika z informacji przekazanej przez TIGER Coatings Klientowi.

18.10. Dostawa zamówień ze sklepu internetowego

Dostawa jest możliwa wyłącznie na terytorium Polski.

Zamówione produkty są dostarczane na adres podany przez Klienta. Jeżeli Klient podał nieprawidłowy, niekompletny lub niezrozumiały adres dostawy, Klient ponosi wszelkie wynikające z tego koszty i zwolni TIGER Coatings z wszelkiej odpowiedzialności wynikających z tego rodzaju nieprawidłowych, niekompletnych lub niezrozumiałych informacji.

18.11. Reklamacje Klient ma prawo do złożenia reklamacji na adres 05-500 Stara Iwiczna ul. Słoneczna 42A. Reklamacja powinna zawierać co najmniej oznaczenie Klienta (w tym adres), treść żądania oraz uzasadnienie. TIGER Coatings rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania.

19. PRAWO ODSTĄPIENIA

Klient będący osobą fizyczną zawierającą z TIGER Coatings umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą tej osoby, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, ma prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli została ona zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa TIGER Coatings lub na odległość (np. poprzez sklep internetowy). Zasady korzystania z prawa odstąpienia określa niniejszy ustęp 19.

Klient ma prawo odstąpić od umowy w sytuacji określonej w ust. 19.1 w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w zdaniu poprzedzającym biegnie od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować TIGER Coatings (Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 42A, 05-500 Stara Iwiczna, email office.pl(at)tiger-coatings.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (stanowiącego załącznik do Warunków), jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy TIGER Coatings zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez TIGER Coatings), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym TIGER Coatings zostanie poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. TIGER Coatings dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Klient musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. TIGER Coatings może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia TIGER Coatings dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz TIGER Coatings, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował TIGER Coatings o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie praw konsumenta, w szczególności w przypadku, gdy:

 • przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Date 03/2022

TIGER Coatings Poland Sp. z o.o.
Słoneczna 42A
05-500 Stara Iwiczna | Polska
T +48 22 715 83 10
office.pl(at)tiger-coatings.com​​​​​​​
www.tiger-coatings.com

Back to Top
Wybierz kraj
Skontaktuj się z nami